202

โรงเรียนในสังกัด

More info

35,315

นักเรียน

More info

78

บุคลากร สพท.

More info
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา)

1,986

ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

More info

61

ลูกจ้างประจำ

More info

360

ลูกจ้างชั่วคราว

More info

แสดงข้อมูลครูแยกอันดับ

ข้อมูลครูแยกอันดับ

ข้อมูลครูแยกอันดับ

คศ.4 0/1,986
คศ.3 626/1,986
คศ.2 381/1,986
คศ.1 406/1,986
ครูผู้ช่วย 351/1,986

ผู้อำนวยการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)

สังกัด/โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อันดับ
บ้านคลองขัน ว่างรวมกับ ร.ร.ฉวาง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านคลองขัน นางวิมลรัตน์ เชี่ยวชาญ ครู คศ.3
วัดเพ็ญญาติ นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดเพ็ญญาติ นางปวริศา ศรีวิสุทธิ์ ครู คศ.1
วัดเพ็ญญาติ นางสาวิตรี หนูสอน ครู คศ.1
วัดกะเปียด นางสุนิดา ศรีสมบัติ ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดกะเปียด นางแพรวพรรณ เบญจกุล ครู คศ.3
วัดกะเปียด นายประณัย หลิมพลอย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดกะเปียด น.ส.พิฐชญาณี มลิวัลย์ ครู คศ.1
วัดกะเปียด เกษียณ61 ครู คศ.4(3)
วัดกะเปียด นางสายแก้ว ภักดี ครู คศ.3
วัดกะเปียด น.ส.ณัฐสุรางค์ สมแสง ครู คศ.3
วัดกะเปียด น.ส.นภาศิริ ราชรักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดกะเปียด นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง ครู คศ.3
วัดกะเปียด น.ส.อมรรัตน์ เนาวพันธ์ ครู คศ.1
วัดกะเปียด นางกาญจนา เมธาวิรุฬห์ ครู คศ.1
วัดกะเปียด น.ส.สิรินดา วุฒิพงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดกะเปียด นางพุทธพร ลำประไพ ครู คศ.2
วัดกะเปียด คืนเกษียณ62 ต่างเขต
วัดกะเปียด คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านคลองสาย นายธวัชชัย สวัสดิ์ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านคลองสาย นางโสภา จรสุวรรณ ครู คศ.2
บ้านคลองสาย ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลวรรณ พรหมมา ครู คศ.1
บ้านห้วยปริก นายสุภาพ ริยาพันธ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านห้วยปริก นางปานวาด เพชรสี่หมื่น ครู คศ.1
บ้านห้วยปริก น.ส.วราภรณ์ อินทสา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยปริก น.ส.อารีลักษณ์ ไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยปริก นางเสาวนีย์ เชิงสวัสดิ์ ครู คศ.3
บ้านห้วยปริก นางนริศรา นวลน้อย ครู คศ.3
บ้านห้วยปริก นางวัชรีย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู คศ.3
บ้านห้วยปริก เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านห้วยปริก น.ส.จารุณี สุวัตถี ครู คศ.2
บ้านห้วยปริก นางกันยานี กรุงแก้ว ครู คศ.3
บ้านห้วยปริก คืนเกษียณ62 ครู คศ.4(3)
บ้านห้วยปริก คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
ชุมชนวัดสุวรรณาราม นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
ชุมชนวัดสุวรรณาราม นายณัฐกฤตย์ วังปรีชา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสุวรรณาราม คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.ณัฐวรรณ ทองมณี ครู คศ.3
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.นันทนัช สุทธิ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.ภิสรา แสงศรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.น้ำฝน ณ นุวงศ์ ครู คศ.3
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.พัชราภรณ์ ศิริศักดิ์วัฒนา ครู คศ.1
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.ขวัญธิดา นาคดี ครู คศ.2
ชุมชนวัดสุวรรณาราม นางธัญวรัชต์ แผ่นทอง ครู คศ.1
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.ญาดา หมาดหนุด ครู คศ.1
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.ปภาดา พรหมเศรษฐ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสุวรรณาราม นางอรวรรณ ไทรทองงาม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสุวรรณาราม น.ส.รุ่งฤดี หนูม่วง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสุวรรณาราม คืนเกษียณ62 สอบ ว.16 ครู คศ.3
ชุมชนวัดสุวรรณาราม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดนาเขลียง ว่าง รวมกับโคกมะขาม ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดนาเขลียง นางเยาวนาถ กานุรักษ์ ครู คศ.3(2)
บ้านโคกมะขาม นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านโคกมะขาม น.ส.ศิริลักษณ์ ชนะดี ครู คศ.1
บ้านโคกมะขาม นางบุญนำ พราหมณี ครู คศ.3(2)
บ้านโคกมะขาม นางน้ำทิพย์ สิทธิรักษ์ ครู คศ.3
บ้านโคกมะขาม น.ส.เนตรศจี ปรีชา ครู คศ.1
บ้านโคกมะขาม เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านโคกมะขาม น.ส.กฤตมุข ริยาพันธ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านโคกมะขาม นางวิไลลักษณ์ จุลเลษ ครู คศ.2
บ้านโคกมะขาม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านโคกมะขาม น.ส.ชลกานต์ มีทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านโคกมะขาม คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
บ้านไสโคกเกาะ นายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ นางสุภารัตน์ แก่นสา ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ นายจาริ สุขาทิพย์ ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ น.ส.นงพงา ยืนยง ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ นางมาริสา บุญฤทธิ์ ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ นางขนิษฐา เนาวพันธ์ ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ คืนเกษียณ62 สอบ ว.16 ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ นางจารุวรรณ ศรีอารัญ ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ นางสุนิตย์ ไชยวงศ์ผาบ ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ น.ส.รัตนา เพชรฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสโคกเกาะ นางกัญญา สิทธิฤทธิ์ ครู คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ น.ส.จรรยพร บัวโรย ครู คศ.1
บ้านไสโคกเกาะ น.ส.พัชรี สุดใจ ครู คศ.1
บ้านไสโคกเกาะ นายอนุชา หนูเสมียน ครู คศ.1
บ้านไสโคกเกาะ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านไสโคกเกาะ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านควนสวรรค์ ว่างรวมกับบ้านควนยูง / ฉวาง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านควนสวรรค์ นางสุภาพร ชูมณี ครู คศ.3
วัดควนยูง นายคเนพร จันทวงศ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดควนยูง นางแจ่มศรี แก้วศรีอ่อน ครู คศ.3
วัดควนยูง เกษียณ61 ครู คศ.3
วัดควนยูง เกษียณ61 ครู คศ.3
วัดควนยูง ว่าที่ ร.ต.หญิงอารีรัตน์ ระวัง ครู คศ.1
วัดควนยูง นางสุภาวดี สการันต์ ครู คศ.3
วัดควนยูง น.ส.จุฑารัตน์ ทองนอก ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยทรายขาว นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านห้วยทรายขาว เกษียณ61 ครู คศ.3
บ้านห้วยทรายขาว นางจารึก ไตรเมศวร์ ครู คศ.3
บ้านห้วยทรายขาว น.ส.ณิชกานต์ รัตนบุรี ครู คศ.1
บ้านห้วยทรายขาว น.ส.อภิญญา ฐานะกาญจน์ ครู คศ.3
บ้านห้วยทรายขาว นายธีรพงศ์ สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3(2)
บ้านห้วยทรายขาว น.ส.สุนันทา ศรีพุฒ ครู คศ.1
บ้านห้วยทรายขาว น.ส.ปราณี กะฐินหอม ครู คศ.1
บ้านห้วยทรายขาว น.ส.ปัทมา หลวงจำเริญ ครู คศ.2
บ้านห้วยทรายขาว คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
วัดโคกหาด นายปราโมทย์ คงเสน ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดโคกหาด นายประมวล ศรีอินทร์ ครู คศ.3
วัดโคกหาด นางมยุรา พุทธรอด ครู คศ.3
วัดโคกหาด นางสุนีย์ สุขกุล ครู คศ.3
วัดโคกหาด นางมีนา หัตถการ ครู คศ.2
วัดโคกหาด นายโกสิทธิ์ เล่นทัศน์ ครู คศ.1
วัดโคกหาด นางอรพินธ์ นามวงศ์ ครู คศ.3
วัดโคกหาด นางอุไรพร จะรา ครู คศ.2
วัดโคกหาด นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์ ครู คศ.3
วัดโคกหาด นายสุระ ชูพงศ์ ครู คศ.2
วัดโคกหาด นางเรวดี อนุพงศ์ ครู คศ.3
วัดโคกหาด นางนริศรา ยอดทอง ครู คศ.3
วัดโคกหาด ว่าที่ ร้อยตรีหญิงภมรมาส วงศ์สวัสดิ์ ครู คศ.2
วัดโคกหาด น.ส.สุกัลยา จิตจำ ครู คศ.1
วัดโคกหาด น.ส.สุติมา พิบูลย์ ครู คศ.1
วัดโคกหาด น.ส.จารุณี จารุภูมิ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดโคกหาด น.ส.นิตยกานต์ บุญเกื้อ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดโคกหาด คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.4(3)
บ้านควน นายไกรศักด์ นักว่อน ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านควน นางลัดดาวัลย์ สุทิน ครู คศ.1
บ้านควน น.ส.รัตนพร รัตนสุวรรณ ครู คศ.1
บ้านควน ว่างย้ายไป สพป.เชียงใหม่ 3 ครู คศ.3
วัดเพ็ญมิตร นายมณู รักษายศ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดเพ็ญมิตร นายไกรลาส แกล้วทนงค์ ครู คศ.1
วัดเพ็ญมิตร ว่าง ครู คศ.3
วัดสามัคคีนุกูล นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดสามัคคีนุกูล ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดสามัคคีนุกูล นางมิถยา พิทักษ์วงศ์ ครู คศ.3
วัดสามัคคีนุกูล น.ส.ประไพ ศิลารัตน์ ครู คศ.3
วัดสามัคคีนุกูล นางชวิศา พรหมขวัญ ครู คศ.2
วัดสามัคคีนุกูล นางพิมพ์ชนก ฤทธิโสม ครู คศ.2
วัดสามัคคีนุกูล นางวาสนา เพ็งสกุล ครู คศ.3
วัดสามัคคีนุกูล นางภัทราภรณ์ เก็บเกียรติไว้ ครู คศ.1
วัดสามัคคีนุกูล นายณรงค์ หนูเดช ครู คศ.3
วัดสามัคคีนุกูล นางเยาวนิตย์ ชัชวาลย์ ครู คศ.3
วัดสามัคคีนุกูล นางสุภาพร จะรา ครู คศ.2
วัดสามัคคีนุกูล น.ส.อังคณา เมืองน้อย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดสามัคคีนุกูล นายวิศรุต นพรัตน์ ครู คศ.1
วัดสามัคคีนุกูล นางณัฐนันท์ ปลายแก่น ครู คศ.1
วัดสามัคคีนุกูล น.ส.จิรฐา ทองแก้ว ครู คศ.1
วัดสามัคคีนุกูล นางสมทิพย์ ช่วยคล้าย ครู คศ.1
วัดสามัคคีนุกูล นางทิพมณี สุมน ครู คศ.2
วัดสามัคคีนุกูล น.ส.เมษารัตน์ จินตรารักษ์ ครู คศ.1
วัดสามัคคีนุกูล นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติ ครู คศ.2
วัดสามัคคีนุกูล น.ส.มนัชยา จุลฬา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดสามัคคีนุกูล นางลัดดาพร มีบัว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดสามัคคีนุกูล นางเบญจมาศ ปาลรัตน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดสามัคคีนุกูล คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
วัดควนสะตอ ว่าง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านปลายคลองเพรง นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านปลายคลองเพรง ว่าง ครู คศ.1
บ้านปลายคลองเพรง นายธรรมนูญ ชูผล ครู คศ.3
บ้านปลายคลองเพรง นางอรุณศรี สุมา ครู คศ.3
บ้านปลายคลองเพรง นางจุฑาพร เกลี้ยงเกลา ครู คศ.3
บ้านปากน้ำ นายธีระพงศ์ รอดอุปการ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านปากน้ำ น.ส.อรอุมา เรืองศรี ครู คศ.2
บ้านปากน้ำ นางนิตยา กลางบน ครู คศ.2
บ้านปากน้ำ นางแววตา ถวาย ครู คศ.3
บ้านปากน้ำ น.ส.จันทร์ทนา เกลา ครู คศ.3
บ้านปากน้ำ น.ส.ศรัญญา สังข์วิสิษฐ ครู คศ.1
บ้านปากน้ำ น.ส.ภัสร์พิชชา อมรพัชรทิพย์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านปากน้ำ นางจุฑามาศ ปรีชา ครู คศ.3
บ้านปากน้ำ นายธีระพัฒน์ บุญมาปัญญากุล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านปากน้ำ คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
บ้านปากน้ำ นายกันต์ญวิช บุญเดช ครู คศ.1
บ้านปากน้ำ นายบรรเจิด ถานะวร ครู คศ.3(2)
บ้านปากน้ำ น.ส.ชนาพร ปานเพ็ชร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านปากน้ำ นายอัษนัย ไก่แก้ว ครู คศ.1
บ้านปากน้ำ นางนงนภัส สนทมิโน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านปากน้ำ คืนเกษียณ62 สอบ ว.16 ครู คศ.3
บ้านปากน้ำ คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดควนสูง น.ส.อัจฉรา ส้มเขียวหวาน ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดควนสูง ว่าที่ ร.ต.หญิงพิจิตรา กิจวิจิตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนสูง นางนวยนาถ จิตต์สุภาพ ครู คศ.2
วัดควนสูง นางเกษร นาควรรณ ครู คศ.2
วัดควนสูง นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์ ครู คศ.3
วัดควนสูง นายวิโมคศิลป์ จะกอ ครู คศ.3
วัดควนสูง นางสุวณีย์ เทพี ครู คศ.3(2)
วัดควนสูง น.ส.ณัศย์ชนก สุวรรณมณี ครู คศ.3
วัดควนสูง นายนุวัฒน์ ทองจันทร์ ครู คศ.3
วัดควนสูง นายชนะ อนันทกาญจน์ ครู คศ.3
วัดควนสูง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
ฉวาง นางสุพร วิรัตน์ ผอ.ร.ร. คศ.3
ฉวาง ว่างเกษียณ61 รอ คปร. ปรับเป็นครู รอง ผอ.ร.ร. คศ.3
ฉวาง เกษียณ61 ครู คศ.3
ฉวาง นางวนิดา ดีทองแก้ว ครู คศ.3
ฉวาง นายสาธิต น้อยเต็ม ครู คศ.3(2)
ฉวาง นางอรวรรณ นาคคง ครู คศ.3
ฉวาง นายสุภพงศ์ ดลตระการ ครู คศ.3(2)
ฉวาง นางกิติกร ดำรงพิพรรธน์ ครู คศ.2
บ้านกันละ นายพิทักษ์ คงศักดิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านกันละ นางฐานียา ขาวผ่อง ครู คศ.1
บ้านกันละ น.ส.จิราพัชร คงทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดไม้เรียง นางนันทรัตน์ สุมล ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดไม้เรียง น.ส.วัลภา พุ่มด้วง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดไม้เรียง นางจำนัญ จันทร์สว่าง ครู คศ.3
วัดไม้เรียง นายนัฐพล ลิ้มศรัทธา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดไม้เรียง น.ส.เทพศิรินทร์ ทินกร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดไม้เรียง น.ส.กรองกาญจน์ วิจิต ครู คศ.1
วัดไม้เรียง นายสุวัจน์ มณีมาส ครู คศ.3
วัดไม้เรียง นายกรวิชญ์ เพ็งสกุล ครู คศ.1
วัดไม้เรียง นางดวงเดือน จิตโรจน์ ครู คศ.3
วัดไม้เรียง น.ส.กัลยาณัฎฐ์ หมื่นสาย ครู คศ.1
วัดไม้เรียง นางอวยพร สุขาทิพย์ ครู คศ.3
วัดไม้เรียง น.ส.เพชรไพลิน สมแสง ครู คศ.1
วัดไม้เรียง น.ส.วาสนา สุขอนันต์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดไม้เรียง น.ส.ธนัฐฐา จรเปลี่ยว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหาดสูง นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดหาดสูง คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
วัดหาดสูง น.ส.พรพิมล บุญสนอง ครู คศ.1
วัดหาดสูง นางวราภรณ์ สนิท ครู คศ.3
วัดหาดสูง น.ส.นิรนุช ภาราสิทธิ์ ครู คศ.3
วัดหาดสูง น.ส.ชลิตา แผ่นทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหาดสูง น.ส.วัชราภรณ์ บัวคง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหาดสูง คืนเกษียณ62 ครู คศ.2
วัดหาดสูง นางปอปัทมา นอบน้อม ครู คศ.1
วัดหาดสูง น.ส.เสาวลักษณ์ ทิพยดี ครู คศ.3
บ้านหาดทรายแก้ว นายทวีศักดิ์ บุญเมือง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหาดทรายแก้ว นางทัศนีย์ นุรักษ์ ครู คศ.3
บ้านหาดทรายแก้ว นางวิลาวัลย์ โพชากร ครู คศ.3
บ้านหาดทรายแก้ว นางจุรี บำรุงศรี ครู คศ.1
บ้านหาดทรายแก้ว นางน้องนุช บำเพ็ญ ครู คศ.2
บ้านหาดทรายแก้ว น.ส.ชนุวดี แอเด็น ครู คศ.1
วัดมะเฟือง ว่างเสียชีวิต 3 ธ.ค.62 ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดมะเฟือง นางทิพรัตน์ สุตระ ครู คศ.1
วัดมะเฟือง นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์ ครู คศ.1
วัดมะเฟือง ว่างตัดโอนมาจาก ร.ร.ชุมชนบ้านนาวา ครู คศ.2
วัดโคกเมรุ นางพิมพ์พร ยอดพุฒ ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดโคกเมรุ นายประกอบ พันธ์ทิพย์ ครู คศ.3
วัดโคกเมรุ นายณัฐพงษ์ รักษามั่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดโคกเมรุ นางทิพวรรณ นาคินทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดโคกเมรุ นายสมเกียรติ์ ยอดพุฒ ครู คศ.2
บ้านนาเส นางอรชร ดำประสงค์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาเส นางกฤติกา สุทธิวงษ์ ครู คศ.3
บ้านนาเส น.ส.พิมพ์พลอย กิติโชติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาเส นางทัศนีย์ สิขิวัฒน์ ครู คศ.3
บ้านนาเส นางสาวิตรี เจ้าสาย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาเส นางแก้วกัณหา ภูมิประโคน ครู คศ.3
บ้านนาเส นางเพ็ญจิตร สุขาทิพย์ ครู คศ.1
บ้านนาเส นางสิริกร มุนีกุล ครู คศ.3
บ้านนาเส นายธีรวัฒน์ จู่เส็น ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาเส นายศักรียา เหมมันต์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาเส น.ส.เพชรประณีต เพ็ชรอาวุธ ครู คศ.1
บ้านนาเส นายวิรัตน์ โกกีฬา ครู คศ.1
บ้านนาเส นางสุภัชรีย์ ไชยฤกษ์ ครู คศ.1
บ้านนาเส นายยุทธิ์ตนัน จิบจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาเส นางอรอนงค์ ทองจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านโคกยาง นางปิ่นมณี ตราชู ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านโคกยาง น.ส.จิราภร ยุทธกาศ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านโคกยาง นางณัฎฐนันท์ พลเยี่ยมแสน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านโคกยาง น.ส.หฤทัย กลัดทอง ครู คศ.1
บ้านโคกยาง นายเกริกไกร แซ่เลี้ยว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านโคกยาง น.ส.กิตติยา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเศลาใต้ ว่าง ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดมะปรางงาม นายจตุรงค์ ชนะราวี ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดมะปรางงาม นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมะปรางงาม น.ส.มัชฌกานต์ ศรีมุกข์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมะปรางงาม ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพาขวัญ จิตจำ ครู คศ.1
วัดมะปรางงาม นางกฤตยา จันทร์ล้วน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมะปรางงาม เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
วัดมะปรางงาม น.ส.สุกันยา สุทธิการ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมะปรางงาม คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
วัดมะปรางงาม นางรังสิตา พลการ ครู คศ.3
วัดมะปรางงาม น.ส.รัชฎา โชติพฤกษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมะปรางงาม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านป่าพาด ว่าง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านทอนวังปราง นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านทอนวังปราง น.ส.ศิรินทิพย์ ตารมย์ ครู คศ.1
บ้านทอนวังปราง น.ส.ชวัลกร เกตุแย้ม ครู คศ.1
บ้านทอนวังปราง นางนงเยาว์ คงแก้ว ครู คศ.3
บ้านทอนวังปราง นางสุพาภรณ์ ใจกระจ่าง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านทอนวังปราง นางนาจสาคร ล่องโลด ครู คศ.3
บ้านทอนวังปราง น.ส.ปิยวรรณ ทองจีน ครู คศ.1
บ้านทอนวังปราง นางเนาวรัตน์ แก้วแสน ครู คศ.3
บ้านทอนวังปราง น.ส.อารีรัตน์ ปรีชา ครู คศ.3
บ้านทอนวังปราง นางอังคนา ผิวนวล ครู คศ.2
บ้านทอนวังปราง นางกรรณิการ์ จะรา ครู คศ.3
บ้านทอนวังปราง นางเนาวรัตน์ ปราณีตพลกรัง ครู คศ.1
บ้านทอนวังปราง น.ส.ศิรประภา ใจเพียร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านทอนวังปราง นางยุพาพรรณ ชูชาติ ครู คศ.1
บ้านทอนวังปราง คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านสวนอาย นายประเสริฐ ปานอินทร์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านสวนอาย นายมีศักดิ์ จงจิตร ครู คศ.3(2)
บ้านสวนอาย นางจุฑามาศ จงจิตร ครู คศ.3(2)
บ้านสวนอาย น.ส.อารีรัตน์ ราชนาวี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า นายสมยศ ทองคงใหม่ ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านหนองหว้า เกษียณ61 รอง ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านหนองหว้า ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านหนองหว้า นางจีราวรรณ กุญชรินทร์ ครู คศ.1
บ้านหนองหว้า นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์ ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางนงเยาว์ วงศ์สุพรรณ ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า ว่าง ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางมุกดา พลเกษตร ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางจีระพงษ์ กำเนิดมณี ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า น.ส.ภาวิชญ์ วัฒนประพันธ์ ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางดาวรุ่ง ก้งทอง ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า น.ส.พัชรินทร์ พิมพ์นัฐชยา ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางขวัญใจ คงไพฑูรย์ ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า น.ส.อุมาพร คหะวงษ์ ครู คศ.1
บ้านหนองหว้า นางเอื้อมภรณ์ มารคคงค์แก้ว ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า น.ส.ศรินทิพย์ เชื้อช่างเขียน ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า นางประภา หนูชุม ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางอาภรณ์ จิตรจังดวง ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางนภาพร รัตนบุรี ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางสุภานี ว่องวิษณุพงศ์ ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า นางสำรวย นาคกลัด ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางอรชร โคจีจุล ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า น.ส.จิราพรรณ ขวัญนิมิตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า นางเบ็ญจภรณ์ ทองสม ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางจิรารัตน์ นวลอ่อน ครู คศ.1
บ้านหนองหว้า นายวีระพันธ์ ระวังวงศ์ ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ ครู คศ.1
บ้านหนองหว้า นายธรรมรัตน์ กาญจนนุกูล ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า นางกัลยา อนุวัฒน์ ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า นายพรชัย กันตังกุล ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า นายปฏิเวท นะวะมวัฒน์ ครู คศ.2
บ้านหนองหว้า น.ส.ปิยะวรรณ เลิศบุรุษ ครู คศ.1
บ้านหนองหว้า น.ส.อารีรัตน์ สุวรรณ์ ครู คศ.1
บ้านหนองหว้า นางจริยาภรณ์ ระวังวงศ์ ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางสรนีย์ วงศ์กรธำมรงค์ ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นางทิวารัตน์ ครุฑมาศ ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า นายชัยสงค์ ปั้นรอบรู้ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า นางศิริวรรณ รัตนบุรี ครู คศ.3
บ้านหนองหว้า น.ส.เบญจมาศ สมมาตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า น.ส.ภัสสวรรณ คงเรือง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า น.ส.ญนันทพร มุสิกพงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า นายวันชัย วิทา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
วัดเขากลาย นางรัตนา ทรงทอง ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดเขากลาย นางสราญ บุญมาก ครู คศ.3
วัดเขากลาย น.ส.ยินดี รับความสุข ครู คศ.2
วัดเขากลาย นางพรรทิพย์ พรหมดนตรี ครู คศ.3
วัดเขากลาย นางวีรยา ไพจิตรสัตยา ครู คศ.1
วัดเขากลาย นางกฤติยา เพชรหวน ครู คศ.3
วัดเขากลาย นางศรีจิตรา ชูแก้ว ครู คศ.3
วัดเขากลาย นางไรวัน มีสุข ครู คศ.3
วัดเขากลาย นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญ ครู คศ.3
วัดเขากลาย นางจิรา แก้วไทย ครู คศ.3
บ้านคลองขุด เกษียณ62 ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านคลองขุด นางพัชรี มะโน ครู คศ.3
บ้านคลองขุด นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน ครู คศ.3
บ้านคลองขุด น.ส.ขวัญชนก หนูหนอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองขุด เกษียณ61 ครู คศ.3
บ้านคลองขุด นางอัจฉราพร จริตงาม ครู คศ.4(3)
บ้านคลองขุด นางจารี พรหมทอง ครู คศ.3
บ้านคลองขุด นางอลิศรา พรหมเพศ ครู คศ.3
วัดคงคาเจริญ น.ส.สิรินารถ แววสง่า ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดคงคาเจริญ นางดวงแข รัตนพันธ์ ครู คศ.2
วัดคงคาเจริญ น.ส.มัณญาภรณ์ เรืองศักดิ์ ครู คศ.1
วัดคงคาเจริญ นางวราภรณ์ เดโชเม็ง ครู คศ.2
วัดคงคาเจริญ นางวนิดา แก้วสว่าง ครู คศ.3
วัดคงคาเจริญ นางศุภรัตน์ จุฬามณี ครู คศ.2
วัดคงคาเจริญ นางวรรณา แซ่เชื่อง ครู คศ.3
วัดคงคาเจริญ นางจารุณี เพ็งหนู ครู คศ.2
วัดคงคาเจริญ น.ส.รังสิมา นราภรณ์ ครู คศ.1
วัดคงคาเจริญ คืนเกษียณ62 ต่างเขต
วัดคงคาเจริญ คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านนาเกิดผล นางเจรียงพร เขียวน้อย ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาเกิดผล นางพิมพิมล ร่างเล็ก ครู คศ.3
บ้านนาเกิดผล นางณัฐวดี ขอบขำ ครู คศ.3
บ้านนาเกิดผล น.ส.สุธิณี แก้วแกมจันทร์ ครู คศ.1
วัดวังหีบ นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดวังหีบ นายชัยทัศน์ เกื้อกิ้ม ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางชรัณยภัทร์ ยอดระบำ ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางวรีรัตน์ หม่อมบุญ ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางสุดใจ พงศ์พรหม ครู คศ.3
วัดวังหีบ เกษียณ61 ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางจินดารัตน์ ศรีชัย ครู คศ.3
วัดวังหีบ น.ส.ทาริกา กลีบแก้ว ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางดวงพร หวานเย็น ครู คศ.3
วัดวังหีบ น.ส.สุภาวิณี ศรีสุขใส ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางชวนพิศ จะรา ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางสุนันท์ สมบูรณ์มนต์ ครู คศ.3
วัดวังหีบ นางกรกันยา กาญจนามัย ครู คศ.3
วัดวังหีบ น.ส.นฤมล อาจไพรินทร์ ครู คศ.1
วัดวังหีบ คืนเกษียณ62 ต่างเขต
วัดวังหีบ คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
วัดทุ่งส้าน นายมงคล ช่องลมกรด ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดทุ่งส้าน นายชัยวัฒน์ อนุชาติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งส้าน น.ส.ผกายมาศ ดำฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งส้าน น.ส.ยวิษฐา เครือจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเกาะปราง นางอาภรณ์ อ่อนคง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านเกาะปราง นางทัศวลี อาญาชำนาญ ครู คศ.1
บ้านเกาะปราง เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านเกาะปราง น.ส.นภาลัย นาคฤทธิ์ ครู คศ.1
บ้านเกาะปราง นางวรรณดี ปานสีนุ่น ครู คศ.2
บ้านเกาะปราง น.ส.ธนิดา เพ็ชรดำ ครู คศ.1
บ้านเกาะปราง คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
บ้านเกาะปราง คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านเกาะปราง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
บ้านบนควน นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านบนควน น.ส.ศุภลักษณ์ คงปลอด ครู คศ.1
บ้านบนควน นางจิราภรณ์ ทองใหม่ ครู คศ.3
บ้านบนควน ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวิลันดา บุญประเสริฐ ครู คศ.1
บ้านบนควน นางเขมมิกา ปราบไกรสีห์ ครู คศ.2
บ้านบนควน นางนิตยา มณีฉาย ครู คศ.3
บ้านบนควน น.ส.จิราพร แนะแก้ว ครู คศ.3
บ้านบนควน น.ส.วาสนา ไหมละเอียด ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบนควน นางจรนรร พจนไกร ครู คศ.3
บ้านบนควน นางนันทิยา อ่อนภักดี ครู คศ.3
บ้านบนควน น.ส.สุมาลี ตันติธนพร ครู คศ.2
บ้านบนควน น.ส.ศินีนาถ เลื่อนแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบนควน นางนุตเราะ กาเหย็ม ครู คศ.1
บ้านบนควน นางอรอุมา รัตญา ครู คศ.3
บ้านบนควน น.ส.โสมสุดา สะเละ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบนควน น.ส.รัศมี วงษ์ศรีทอง ครู คศ.2
บ้านบนควน น.ส.ปิยะดา สุทธิพูน ครู คศ.1
บ้านเกาะยวน นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านเกาะยวน น.ส.ชนิกานต์ วังวิเศษกุศล ครู คศ.2
บ้านเกาะยวน นางสุพาณี ทองสร้อย ครู คศ.3
บ้านเกาะยวน นางพรธิภา หอมชื่น ครู คศ.3
บ้านเกาะยวน นางสว่างจิตร์ รัตนบุรี ครู คศ.3
บ้านเกาะยวน นางภาวนา ส้มเขียวหวาน ครู คศ.2
บ้านเกาะยวน นางจุฑาทิพย์ รักษ์สีทอง ครู คศ.1
บ้านเกาะยวน น.ส.สิริวรรณ ตุ่นหนู ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายพิพัฒน์ พลเกษตร ผอ.ร.ร. คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ว่างแต่งตั้ง ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. คศ.4
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายภูริยศ เพ็ชรแก้ว ครู คศ.1
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายกานต์ แม่นทอง ครู คศ.3(2)
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.สุดารัตน์ ทองผุด ครู คศ.1
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.ชยาภรณ์ บุญไกร ครู คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางธนาภรณ์ ลักษณาวิบูลย์กุล ครู คศ.1
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางทิพย์วรรณ ทิมกลับ ครู คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางจีรวรรณ์ กลั่นสุวรรณ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางสุนันทา ชำนาญกิจ ครู คศ.2
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.บุษยา พันธ์ทอง ครู คศ.2
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางสรียา นามสนธิ์ ครู คศ.2
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.พรพรรณ คชภูมิ ครู คศ.1
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางอุไร สุขแสงศรี ครู คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.พยอม สิทธิศักดิ์ ครู คศ.1
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.สละ ขุนใหม่ ครู คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางธิดารัตน์ พรหมชัยศรี ครู คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายสันติ ใหมละเอียด ครู คศ.4(3)
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางราตรี บริสุทธิ์ ครู คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายกิตติพจน์ เทพเลื่อน ครู คศ.3
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นางผิวพรรณ ปัญญาเอก ครู คศ.2
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.ภัทราวัน แสงวรรณ ครู คศ.1
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง น.ส.ศรัญยา ปรีชา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.2
บ้านเขาตาว นางมยุรา ปลอดชูแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านเขาตาว น.ส.พักตร์วิภา อำลอย ครู คศ.1
บ้านเขาตาว น.ส.ศศินิภา ศรีสงคราม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเขาตาว น.ส.วรรณิสา เพชรจันทร์ ครู คศ.1
บ้านเขาตาว น.ส.จรรยา เรืองจรัส ครู คศ.2
บ้านเขาตาว นายขวัญชัย สุขแสงศรี ครู คศ.3
บ้านเขาตาว นางปัณณพร พิศแลงาม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเขาตาว นางสุภาภรณ์ ศรีโรจน์ ครู คศ.3
บ้านเขาตาว น.ส.นฤมนท์ รักษ์ทิพย์ ครู คศ.1
บ้านเขาตาว คืนเกษียณ62 ต่างเขต
บ้านสามัคคีธรรม นายจงศักดิ์ มาตา ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านสามัคคีธรรม นายทรงศักดิ์ ช่วยเกิด ครู คศ.3(2)
บ้านสามัคคีธรรม นางอุบล รัตนภักดี ครู คศ.2
บ้านสามัคคีธรรม น.ส.เรวดี เดชบุญพบ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสามัคคีธรรม นางอัญชสา เพชรมาลา ครู คศ.3
บ้านสามัคคีธรรม นายสรายุทธ ถนอมกาย ครู คศ.2
บ้านสามัคคีธรรม น.ส.ปิยะนันท์ จริตงาม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสามัคคีธรรม นางขวัญจิตร์ ฮามวงศ์ ครู คศ.3
บ้านสามัคคีธรรม น.ส.อังคนา ราษฎร์เดิม ครู คศ.1
บ้านสามัคคีธรรม นางชาริณี สุกประจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสามัคคีธรรม นางสาวอัจฉรา รัตนบุรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสามัคคีธรรม นางวลีรัตน์ ชาติไอยรานนท์ ครู คศ.3
บ้านสามัคคีธรรม นายอดิศักดิ์ รักษ์ศรีทอง ครู คศ.1
บ้านสามัคคีธรรม น.ส.อภิชญา อนงค์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสามัคคีธรรม นางละมุน แร่ทอง ครู คศ.3
บ้านสามัคคีธรรม นางสุคนธ์ วุ่นศิริ ครู คศ.3
บ้านสามัคคีธรรม น.ส.จิราวรรณ ดอกไม้หอม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสามัคคีธรรม นายอำนวย ทองศรีนุช ครู คศ.3
บ้านสามัคคีธรรม คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านไสส้าน นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านไสส้าน นางสุนันทา คาวินวิทย์ ครู คศ.3
บ้านไสส้าน น.ส.วนิดา รัตนบุรี ครู คศ.2
บ้านไสส้าน นายเฉลิมพล ฮามวงค์ ครู คศ.2
บ้านไสส้าน นางราตรี พลปัฐพี ครู คศ.3
บ้านไสส้าน นายนนทวัฒน์ สุขจันทร์ ครู คศ.3
บ้านไสส้าน นางชนิตา เปรมสถิตย์ ครู คศ.3
บ้านไสส้าน น.ส.วรานันท์ สุวรรณน้อย ครู คศ.2
บ้านไสส้าน นายสุทัศน์ ปิ่นแก้ว ครู คศ.3
บ้านไสส้าน นางสมจิตต์ เพชรมาก ครู คศ.3
บ้านไสส้าน นางสำเนียง ไหมละเอียด ครู คศ.3
บ้านไสส้าน นางดรุณี ไชยสาร ครู คศ.3
บ้านไสส้าน นางสุภาภรณ์ ปฐมวัฒนพงศ์ ครู คศ.3
บ้านไสส้าน น.ส.จรรนภา ศรีสุวรรณ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสส้าน นางสุพาภรณ์ ปานดี ครู คศ.1
บ้านไสส้าน น.ส.วิภาวี ชายคง ครู คศ.1
บ้านไสส้าน คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
วัดนิคมคีรี นายกรกฏ ไชยเจริญ ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดนิคมคีรี น.ส.พิชญ์อร ขำสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดนิคมคีรี น.ส.วีณา แสงบรรจง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดนิคมคีรี น.ส.ธารารัตน์ เพชรส่งศรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดนิคมคีรี น.ส.ถิรนันท์ รัตนบุรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ว่างรวมกับ ร.ร.วัดคงคาเจริญ ผอ.ร.ร. คศ.4
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางเครือวัลย์ โรจนภาพงศ์ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางศุภลักษณ์ บัวมาก ครู คศ.1
ชุมชนบ้านไทรห้อง น.ส.ลัดดา บุญทรง ครู คศ.2
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางรพีพรรณ เพชรสีทอง ครู คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางศศิวัฒน์ จิตรสำรวย ครู คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางวรรณี อินทร์ชัย ครู คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางทัศนี มาตา ครู คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางเจนจิรา คำแหง ครู คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางเพ็ญศรี รัตนบุรี ครู คศ.3
ชุมชนบ้านไทรห้อง นางณัฐวดี ภักดีสุวรรณ์ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านไทรห้อง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
บ้านหน้าเขา นางอุไร ยวงนาค ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านหน้าเขา น.ส.บัณฑิตา พึ่งแก้ว ครู คศ.1
บ้านหน้าเขา นางอรอุษา สุวรรณทอง ครู คศ.3
บ้านหน้าเขา นายพรเทพ พงษ์จีน ครู คศ.3(2)
บ้านหน้าเขา น.ส.นลินี ยอดดวงใจ ครู คศ.1
บ้านหน้าเขา นางบุญราย ชอบทำกิจ ครู คศ.1
บ้านหน้าเขา นางจุลีวรรณ หนูประสิทธิ์ ครู คศ.3
บ้านหน้าเขา นางแสงระวี ยอดไกร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหน้าเขา นายสมหมาย บุญช่วยรอด ครู คศ.1
บ้านหน้าเขา น.ส.ณัฐธิดา นำนาผล ครู คศ.1
บ้านหน้าเขา นายจิรเมธ ไชยศรียา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหน้าเขา คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านวังยาว นายเจน แป้นแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านวังยาว น.ส.วิลดา โชติทอง ครู คศ.1
บ้านวังยาว นายสมชาย สิทธิศักดิ์ ครู คศ.3
บ้านวังยาว น.ส.เมธาวรรณ หนูประสิทธิ์ ครู คศ.1
บ้านวังยาว นางนุชรี สวนกูล ครู คศ.3
บ้านวังยาว น.ส.วรรณนิศา ธารเนตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังยาว น.ส.ศิริวรรณ แดงมะแจ้ง ครู คศ.3
บ้านบ่อมอง นางสุรัติสินี กุลเทศ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านบ่อมอง นางศิริญญา พัวพันธ์ ครู คศ.1
บ้านบ่อมอง ว่าที่ ร.ต.หญิงดารุณี รัตนพล ครู คศ.1
บ้านบ่อมอง นางกติญาดา มณีฉาย ครู คศ.1
บ้านบ่อมอง นางสุนีย์ แก้วหล้า ครู คศ.3
บ้านบ่อมอง นางจีรภา รักษาพล ครู คศ.3
บ้านบ่อมอง นางจิราภรณ์ จริตงาม ครู คศ.3
บ้านบ่อมอง น.ส.วรรณวิสา สืบบุตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบ่อมอง นางบุญธรรม เวชสุวรรณ์ ครู คศ.2
บ้านบ่อมอง คืนเกษียณ62 ต่างเขต
บ้านบ่อมอง น.ส.ณัฐนรี พรหมศร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบ่อมอง คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
วัดวังขรี นายไมตรี สมจิตต์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดวังขรี นางกัญญ์วรา สุชาติพงษ์ ครู คศ.2
วัดวังขรี นางสมพร รัตนคช ครู คศ.3(2)
วัดวังขรี นางสุวณีย์ แป้นประดิษฐ์ ครู คศ.3
วัดวังขรี นายฤทธิรงค์ แก้วหล้า ครู คศ.3
วัดวังขรี นางกาญจนา สมพรหม ครู คศ.3
วัดวังขรี นางมลฤดี บุญสถิตย์ ครู คศ.3
บ้านคอกช้าง นายจตุพล ศรีสุขใส ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านคอกช้าง นางภัทศรณ์ ฤทธิชัย ครู คศ.1
บ้านคอกช้าง นางณัฐนิรชาภัทร ปราบไกรสีห์ ครู คศ.3
บ้านคอกช้าง นางมนชนก ยะโส ครู คศ.2
บ้านคอกช้าง นางพัชนี ประทุมสุวรรณ ครู คศ.3
บ้านคอกช้าง นางจารึก ชูศรี ครู คศ.3
บ้านคอกช้าง น.ส.วารุณี ชูศรี ครู คศ.3
บ้านคอกช้าง นางพิไลลักษณ์ อาญาพิทักษ์ ครู คศ.2
บ้านคอกช้าง น.ส.ธิดารัตน์ ส้มเขียวหวาน ครู คศ.2
บ้านคอกช้าง นางกัณฐมณี คุณชน ครู คศ.2
บ้านคอกช้าง นางดวงพร นุ้ยคง ครู คศ.2
บ้านคอกช้าง น.ส.กิ่งหยก กูมุดา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคอกช้าง น.ส.นุสรา รามทัศน์ ครู คศ.1
บ้านคอกช้าง น.ส.จิดาภา อินทรัศมี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคอกช้าง นางฐิติรัตน์ วชิรวรรณ ครู คศ.1
บ้านคอกช้าง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
ชุมชนวัดสำโรง นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
ชุมชนวัดสำโรง นางถนอมศรี พลเดช ครู คศ.3
ชุมชนวัดสำโรง นางลัดดาวัลย์ เก่งล้วนหวัด ครู คศ.3
ชุมชนวัดสำโรง นางลักษมี มณีฉาย ครู คศ.3
ชุมชนวัดสำโรง นางปราณีต เกื้อกิ้ม ครู คศ.3(2)
ชุมชนวัดสำโรง นางพัชรี วงศ์เมฆ ครู คศ.2
ชุมชนวัดสำโรง นางณัฐยา ชูสิทธิ์ ครู คศ.3
ชุมชนวัดสำโรง เกษียณ61 ครู คศ.3
ชุมชนวัดสำโรง น.ส.สุวลักษณ์ เกิดมณี ครู คศ.1
ชุมชนวัดสำโรง นางสุพร มีคำ ครู คศ.3
ชุมชนวัดสำโรง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
ชุมชนวัดสำโรง คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดศิลาราย นายธวัชชัย ไกรนรา ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดศิลาราย นางนฤมล แสงแก้วสุข ครู คศ.3
วัดศิลาราย นางรัตนา นุ่นรักษา ครู คศ.3
วัดศิลาราย นางธณีวรรณ มาโดน ครู คศ.3
วัดศิลาราย นางปองสุข สุดชู ครู คศ.2
วัดศิลาราย นางนันต์อร แก้วมี ครู คศ.3
วัดศิลาราย นางจุฑารัตน์ โสธรศักดิ์ ครู คศ.2
วัดศิลาราย คืนเกษียณ62 ครู คศ.4(3)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นางนวพร สมุทรจินดา ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นางนุชทนา สุวรรณพัฒน์ ครู คศ.3(2)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นางละออง พรหมชิต ครู คศ.3
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นางสาคร สวัสดิพันธ์ ครู คศ.3
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นางสุคนธ์ พงศ์ศรีโรจน์ ครู คศ.3
มหาราช 3 นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์ ผอ.ร.ร. คศ.3
มหาราช 3 นายประยุทธ์ รัตนคช ครู คศ.3
มหาราช 3 นางฉวีวรรณ อักษรศรี ครู คศ.3
มหาราช 3 น.ส.ฑรีระณัฐ อนุภาพ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
มหาราช 3 เกษียณ61 ครู คศ.3
มหาราช 3 น.ส.ชนิภวรรณ์ แผ่นทอง ครู คศ.2
มหาราช 3 นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครู คศ.3
มหาราช 3 นางอภิสรา รุ่งเจริญ ครู คศ.3
มหาราช 3 นายกวิศร์ เลขะคุณ ครู คศ.1
มหาราช 3 นางสารภี หงษ์สง่า ครู คศ.3
มหราช 3 นางสุทธิมา ทองยอด ครู คศ.3
มหราช 3 คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านจำปา นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านจำปา นางบุญฤกษ์ ส่งแสง ครู คศ.3(2)
บ้านจำปา น.ส.พรพิมล นามโชติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านจำปา นางยุภา ขันโสม ครู คศ.3
บ้านจำปา นางพัชรา บัณฑิตพิสุทธิ์ ครู คศ.3
บ้านจำปา นางระเบียบ อ้วนเส้ง ครู คศ.3(2)
บ้านจำปา น.ส.ศุภการย์ ชูดำ ครู คศ.3
บ้านจำปา นางกิติยา อูมา ครู คศ.3(2)
บ้านจำปา น.ส.กุหลาบ อารีวงศ์ ครู คศ.1
บ้านจำปา คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านน้ำพุ น.ส.วัชรีย์ หนูสมแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านน้ำพุ นางสารภี อรัญพฤกษ์ ครู คศ.3
บ้านน้ำพุ นางศิริพร เอียดสกุล ครู คศ.3
บ้านน้ำพุ น.ส.เสาวลักษณ์ ศรียะพันธุ์ ครู คศ.2
บ้านน้ำพุ น.ส.วรรณา ชัยวงศ์ ครู คศ.3
บ้านน้ำพุ นางนพวรรณ มาสทอง ครู คศ.4
บ้านน้ำพุ เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านน้ำพุ นางสายพิณ ผลไชยวัฒน์ ครู คศ.3(2)
บ้านน้ำพุ นางผาณิต บุญเพชร ครู คศ.3
บ้านน้ำพุ นายสุริยา สันติพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านน้ำพุ นางเลขา แสงเงิน ครู คศ.3
บ้านน้ำพุ เกษียณ61 ครู คศ.4
บ้านน้ำพุ น.ส.นงค์นาถ บุญแก้ว ครู คศ.3(2)
บ้านน้ำพุ นางคณาภรณ์ นาคเสน ครู คศ.3
บ้านน้ำพุ นางพรทิพ สระมุณี ครู คศ.1
บ้านน้ำพุ นายกิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น ครู คศ.1
บ้านน้ำพุ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
บ้านน้ำพุ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
วัดถ้ำใหญ่ นางยุพิน หนูในน้ำ ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดถ้ำใหญ่ นางปราณี หมวดเฝือ ครู คศ.2
วัดถ้ำใหญ่ นางอนงค์ รัตนพันธุ์ ครู คศ.3
บ้านนาตาแย้ม นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาตาแย้ม คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
บ้านนาตาแย้ม นางสุวิมล พิชัยรัตน์ ครู คศ.3
บ้านนาตาแย้ม นางอำนวย เครือจันทร์ ครู คศ.3
บ้านนาตาแย้ม น.ส.ภัทรสุดา สมทอง ครู คศ.3
บ้านนาตาแย้ม นางศุทธนา เพชรสุวรรณ ครู คศ.3
บ้านนาตาแย้ม ว่าที่ ร.อ.ประการ ผาแก้ว ครู คศ.1
บ้านนาตาแย้ม เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านนาตาแย้ม นางพิมพ์ใจ ผลอ่อน ครู คศ.2
บ้านนาตาแย้ม นางเครือฟ้า รัตนสุภา ครู คศ.3
บ้านนาตาแย้ม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดเขาโร น.ส.ตาวัน รักชุมพล ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดเขาโร นางวรรณีย์ อินทร์ทองคำ รอง ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดเขาโร นางนิตยา มุสิกะพันธ์ ครู คศ.2
วัดเขาโร นายวุฒิศักดิ์ นุ่นรักษา ครู คศ.3(2)
วัดเขาโร นางประนอม ชูสมัคร ครู คศ.2
วัดเขาโร นางผ่องศรี เพียรดี ครู คศ.2
วัดเขาโร นายวัฒนา นาเคณ ครู คศ.1
วัดเขาโร นางปราณี หวังดี ครู คศ.3
วัดเขาโร น.ส.อารายา ประสาน ครู คศ.1
วัดเขาโร น.ส.อลิสา นาคฤทธิ์ ครู คศ.1
วัดเขาโร น.ส.จันทร์จิรา หมุนเวียน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดเขาโร น.ส.จุฑารัตน์ เหลือแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดเขาโร นางนัฎกานต์ สุขขวัญ ครู คศ.3
วัดเขาโร นายณรงค์ สิทธิโยธา ครู คศ.3
วัดเขาโร นางบังอร เบ็ญสมัย ครู คศ.3(2)
วัดเขาโร น.ส.วิจิตราดา แหวนเพชร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดเขาโร น.ส.ธิดาวรรณ เสวกวัง ครู คศ.1
บ้านนาพรุ นายสุรินทร์ กลับผดุง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาพรุ นางบุญลี้ ชนะคช ครู คศ.3
บ้านนาพรุ นายไพรัตน์ แร่ทอง ครู คศ.3
บ้านนาพรุ นางประภา ศรีสงคราม ครู คศ.2
บ้านนาพรุ นางจิรพรรณ จันทบูรณ์ ครู คศ.3
บ้านนาพรุ นางจรรยา อักษรนำ ครู คศ.3
บ้านหนองท่อม นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหนองท่อม น.ส.ผุสดี คำแหง ครู คศ.3
บ้านหนองท่อม น.ส.หนึ่งฤดี ขุนบุญจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองท่อม นางจำเนียร ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.3
บ้านหนองท่อม น.ส.รัชนีกร ชุมวงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองท่อม นางอาภรณ์ พรหมยานนท์ ครู คศ.3
บ้านหนองท่อม คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
บ้านหนองท่อม น.ส.กาญจนา กุญชรินทร์ ครู คศ.2
บ้านหนองท่อม นายนิยม จันทบูรณ์ ครู คศ.3
บ้านหนองท่อม นางปกิตตา ชนะสุข ครู คศ.3
บ้านหนองท่อม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นายสุริยา โนนเสนา ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา น.ส.ภัสมล ตุ้งติก ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา น.ส.ฟารีดา ขุนจันทร์ ครู คศ.1
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นางนิรมล โนนเสนา ครู คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เกษียณ61 ครู คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ครู คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นางฐิริญญา พรหมศร ครู คศ.1
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา น.ส.เสาวลักษณ์ ลักษณะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นายสมบูรณ์ ชนะคช ครู คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นางวรรณา เลียบวงศ์ ครู คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ครู คศ.3
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา น.ส.ธันย์ชนก ชูเสน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา น.ส.พิไลภรณ์ ไชยผล ครู คศ.1
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18)
บ้านวังเต่า นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านวังเต่า น.ส.สิริพักตร์ กฐินหอม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังเต่า น.ส.พวงรัชต์ เพชรา ครู คศ.3
บ้านวังเต่า ว่าง ครู คศ.2
บ้านวังเต่า นางอารมณ์ แก้วเซ่ง ครู คศ.3
บ้านวังเต่า น.ส.ปวิณ์พร ชนูดหอม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองปลิง นายประยูร เกตุแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหนองปลิง นางดวงตะวัน จันทร์โท ครู คศ.3
บ้านหนองปลิง น.ส.ธนัตต์วรรณ ศรีจันทร์ ครู คศ.1
บ้านหนองปลิง น.ส.กมลวรรณ เพชรเรือนทอง ครู คศ.1
บ้านหนองปลิง เกษียณ61 ครู คศ.3
บ้านหนองปลิง นายสุพจน์ แสงแก้วสุข ครู คศ.3(2)
บ้านหนองปลิง น.ส.รัตน์ณู กาวิเศษ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองปลิง นายพชร สัญนุจิตต์ ครู คศ.2
บ้านหนองปลิง นายสมโภช อนุสรณ์ ครู คศ.2
บ้านหนองปลิง นางธาทศา สุทธินนท์ ครู คศ.3
บ้านหนองปลิง น.ส.นงลักษณ์ จินดาพงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองปลิง คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านวังยวน นางพัชรินทร์ แผนทอง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านวังยวน ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านวังยวน น.ส.นุชจรี จันทร์พุ่ม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังยวน นางกัลยา กรุณา ครู คศ.3
บ้านวังยวน นางสุกัญญา สังข์แก้ว ครู คศ.2
บ้านวังยวน นางสุปาณิตา ไชยเสน ครู คศ.1
บ้านวังยวน นางจิราวรรณ วุฒิจันทร์ ครู คศ.2
บ้านวังยวน นางนงลักษณ์ สูงสุด ครู คศ.3
บ้านวังยวน นางประไพ หอมเกตุ ครู คศ.3(2)
บ้านวังยวน นางพันธ์ฤทัย พลฤทธิ์ ครู คศ.1
บ้านวังยวน น.ส.เบญญทิพย์ หะริตวัน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังยวน นางปัญจศิริ ศรีสุวรรณ ครู คศ.3(2)
บ้านวังยวน น.ส.วิชุดา สายแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังยวน นางเพ็ญศรี นกแก้ว ครู คศ.3
บ้านวังยวน นายณัฐกฤต อำลอย ครู คศ.1
บ้านวังยวน ว่างมติก.ศ.จ.ให้ย้ายรอบ 2 (พลศึกษา) ครู คศ.3
บ้านวังยวน นายประเสริฐ เนียมแก้ว ครู คศ.3
บ้านวังยวน นางณิชนันทน์ สังข์ชาติ ครู คศ.1
บ้านวังยวน นางอรุณวัลย์ มัคสิงห์ ครู คศ.1
บ้านวังยวน น.ส.ธารทิพย์ ชนะสงคราม ครู คศ.1
บ้านวังยวน นายประเสริฐผล ริยาพันธ์ ครู คศ.1
บ้านวังยวน น.ส.เพ็ญจันทร์ ทองนุ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนชม นายบรรจบ อนุจร ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดควนชม นางอรพินธ์ ธรรมรัตน์ ครู คศ.2
วัดควนชม น.ส.ปวีณา ศิริโกไศยกานนท์ ครู คศ.3
วัดควนชม น.ส.จิราวรรณ รัตนพันธุ์ ครู คศ.3
วัดควนชม นางรัชนี ดำสนิท ครู คศ.3
วัดควนชม นางจรูญ ประพฤติชอบ ครู คศ.3
วัดควนชม นางกัลยา มัคสิงห์ ครู คศ.3
วัดควนชม นางนิศาชล ศรีอรัญ ครู คศ.3
วัดควนชม นายเชาวลิตร แดงงาม ครู คศ.3(2)
วัดควนชม นางโสพิศ แก้วนิมิตร ครู คศ.3
วัดควนชม นางแก้วกาญจน์ สังข์แก้ว ครู คศ.3
วัดควนชม นางฐิติมา สุวรรณวงค์ ครู คศ.1
วัดควนชม คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
วัดก้างปลา นายวิทยา หอมเกตุ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดก้างปลา นางสาวิกา อุปฐาก รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดก้างปลา น.ส.พิชนันท์ พรหมดนตรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดก้างปลา น.ส.อนุสรา สุกแดง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดก้างปลา น.ส.จีรนันท์ สิทธิดำรงค์ ครู คศ.1
วัดก้างปลา นายสนธญา ทรงทอง ครู คศ.1
วัดก้างปลา นางเยาวดี อยู่ดี ครู คศ.3
วัดก้างปลา น.ส.ประไพพิศ เกิดบัวทอง ครู คศ.3
วัดก้างปลา นางพวงเพ็ญ บุญชู ครู คศ.3
วัดก้างปลา นางนิภา จุลนวล ครู คศ.2
วัดก้างปลา น.ส.ฐิติมา มุสิกะพันธ์ ครู คศ.2
วัดก้างปลา นางอรพิน รัตนพันธ์ ครู คศ.3(2)
วัดก้างปลา นางฐิยาพร กวีพันธ์ ครู คศ.2
วัดก้างปลา นางเครือวัลย์ แพะปลอด ครู คศ.3
วัดก้างปลา น.ส.พัชรี ใจกระจ่าง ครู คศ.3
วัดก้างปลา นางกัลยวรรธน์ รัตนพันธ์ ครู คศ.1
วัดก้างปลา นางกรรณิการ์ เสนา ครู คศ.3
วัดก้างปลา น.ส.หฤดี ประทุมสุวรรณ ครู คศ.2
วัดก้างปลา นายอนุสรณ์ สุขนิตย์ ครู คศ.1
วัดก้างปลา น.ส.กรรณิกา รักษายศ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านชายคลอง นายวิโรจน์ นุ่นสังข์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านชายคลอง นางสุนีย์ ทับเที่ยง ครู คศ.3
บ้านชายคลอง นางเสาวณีย์ จินโรจน์ ครู คศ.3
บ้านชายคลอง นางจงกิต บ่อน้อย ครู คศ.3
บ้านชายคลอง นางสุจิตรา วาจาสัตย์ ครู คศ.3
บ้านชายคลอง นางกานดา บัวทอง ครู คศ.3
บ้านชายคลอง นางอรอนงค์ อินนุรักษ์ ครู คศ.2
บ้านชายคลอง น.ส.ชณัฐภรณ์ สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านชายคลอง นางอรพรรณ หนูราช ครู คศ.3
บ้านชายคลอง นางจงรักษ์ นาบุญ ครู คศ.3(2)
บ้านชายคลอง น.ส.จินตนา ทองสีนวล ครู คศ.2
บ้านชายคลอง นางพรรณพิสุทธิ์ นุชพืช ครู คศ.3
บ้านชายคลอง น.ส.มะลิสา ชิตรัตน์ ครู คศ.2
บ้านชายคลอง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
วัดธรรมเผด็จ น.ส.สุพัตรา จินดาวงศ์ ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดธรรมเผด็จ น.ส.จีระภา คีรีรักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดธรรมเผด็จ นางเสาวลักษณ์ ปานอ่อน ครู คศ.3
วัดธรรมเผด็จ นางกวิสรา รัตนบุรี ครู คศ.2
วัดธรรมเผด็จ นางมณฑา รุ่งสวัสดิ์ ครู คศ.2
วัดธรรมเผด็จ นางจุรีย์ มุสิกวงศ์ ครู คศ.3
วัดธรรมเผด็จ นางสิราวรรณ ย้อยภูเขียว ครู คศ.3
วัดธรรมเผด็จ นางอุไรวรรณ เนียมแก้ว ครู คศ.3
วัดธรรมเผด็จ นางถนอมศรี รักษ์ศรีทอง ครู คศ.3
วัดธรรมเผด็จ นางสุภาพร กาญจนเพชร ครู คศ.2
วัดธรรมเผด็จ นายมาโนชญ์ เดชเสน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดธรรมเผด็จ น.ส.รังสิมา รัตนพันธุ์ ครู คศ.2
วัดธรรมเผด็จ น.ส.อัจฉรา วัฒนา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดธรรมเผด็จ น.ส.สุพัตรา ทองจาร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดธรรมเผด็จ น.ส.วรรณภา เฉลิมวงค์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดธรรมเผด็จ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
ราชประชานุเคราะห์ 6 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผอ.ร.ร. คศ.3
ราชประชานุเคราะห์ 6 เกษียณ62 รอง ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
ราชประชานุเคราะห์ 6 นายวิชัย แร่ทอง ครู คศ.3
ราชประชานุเคราะห์ 6 นางณีรนุช ร้อยภัย ครู คศ.3
ราชประชานุเคราะห์ 6 นางพัฒนา นาคฤทธิ์ ครู คศ.3
ราชประชานุเคราะห์ 6 นางสุชาดา นิธิสกุลกาญจน์ ครู คศ.4(3)
ราชประชานุเคราะห์ 6 นายเอกพจน์ หลักบ้าน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6 นางสมจิตร ทรงทอง ครู คศ.2
ราชประชานุเคราะห์ 6 นายอนุลักษณ์ จันทรา ครู คศ.1
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.อริสา ล่องจ๋า ครู คศ.1
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.อัจฉรา คงนคร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6 นางชรวย สายสิญจน์ ครู คศ.4(3)
ราชประชานุเคราะห์ 6 นายสมนึก ศิลปวิศาล ครู คศ.3
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.จุฑามาศ จันทร์ชุม ครู คศ.1
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.วิลัยพร เกื้อภักดิ์ ครู คศ.1
ราชประชานุเคราะห์ 6 นางฐิติกุล สิงห์อินทร์ ครู คศ.3
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.ศิริพร ชูทอง ครู คศ.2
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.พัณณิตา สุวรรณภักดี ครู คศ.2
ราชประชานุเคราะห์ 6 นางเครือศรี ศิลปวิศาล ครู คศ.2
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.สุนิสา จันสีนาค ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.ณัฐธิวรรณ จำรัสกาญจน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.รัตนา รักนะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.จิราภรณ์ หอมประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6 น.ส.สุรีย์พร พรหมเดช ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6 คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
ราชประชานุเคราะห์ 6 คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
บ้านพูน นายกฤษปการ เพียรดี ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านพูน น.ส.สุจรรยา จบฤทธิ์ ครู คศ.1
บ้านพูน นางปรีดา นวลจันทร์ ครู คศ.4(3)
บ้านพูน คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
บ้านพูน นางนงค์นาถ เกตุแก้ว ครู คศ.3(2)
บ้านพูน นางพัชราภรณ์ ไชยศร ครู คศ.2
วัดกะโสม นายสุนึง นกแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดกะโสม นางสุปรียา ทองแสงแก้ว ครู คศ.3
วัดกะโสม นายวีรชัย ปานการ ครู คศ.1
วัดกะโสม นายไมตรี ไชยศร ครู คศ.2
วัดกะโสม น.ส.ทิพวรรณ์ บุญอ่อน ครู คศ.1
วัดกะโสม นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์ ครู คศ.1
วัดกะโสม น.ส.วราภรณ์ เรืองเดช ครู คศ.1
วัดกะโสม น.ส.อลิตา แก้วเพชร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดกะโสม คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
วัดกะโสม น.ส.ณัฐวดี อารามรักษ์ ครู คศ.1
วัดกะโสม นางวาสนา สุขศีล ครู คศ.3(2)
วัดกะโสม นายประภากร ปอยี ครู คศ.2
วัดกะโสม นางพรทิพย์ บุญสิทธิ์ ครู คศ.3
วัดกะโสม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดกะโสม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดกะโสม คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18)
วัดกะโสม คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านคลองตูก น.ส.พุทธา ศิริกิจวัฒนา ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านคลองตูก น.ส.นิฤมล รัตนวรรณ์ ครู คศ.3
บ้านคลองตูก นางภิรมย์ สุขขา ครู คศ.3
บ้านคลองตูก นางสุคนธ์ ทองเต็ม ครู คศ.3
บ้านคลองตูก นางปรีชญา เศียรสมาน ครู คศ.3(2)
บ้านคลองตูก นางสุคนธ์ คำนวน ครู คศ.3
บ้านคลองตูก นางสุธาภรณ์ ธรรมรักษ์ ครู คศ.3
บ้านคลองตูก ว่าที่ ร.ต.หญิงวิภาดา กรุงไกรจักร ครู คศ.1
บ้านถ้ำตลอด นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านถ้ำตลอด นางจารีย์ เลื่อนแก้ว ครู คศ.3
บ้านถ้ำตลอด น.ส.ปรางค์ทิพย์ แก้ววิจิตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านถ้ำตลอด น.ส.มนฑิตาพรรณ บัลลังค์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านถ้ำตลอด น.ส.อ้อมใจ ไชยยุทธ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านน้ำตก นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านน้ำตก นางอาภรรัตน์ คำแหง ครู คศ.3
บ้านน้ำตก ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ แก้วประดับ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านน้ำตก นางรุ่งศรี วงศ์งาม ครู คศ.3
บ้านน้ำตก นางนุชนาถ คงแก้ว ครู คศ.3
บ้านน้ำตก นางชนัญญา เจริญศักดิ์ ครู คศ.3
บ้านน้ำตก นางศศิพัชร์ สุวรรณศรี ครู คศ.2
บ้านน้ำตก นางนิตยา ก้อนทอง ครู คศ.2
บ้านวังธน นางนิสายชล หนูนิล ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านวังธน เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านวังธน นายประพันธ์ พิถยพิโลน ครู คศ.3
บ้านวังธน น.ส.นฤมล ทับศฤงฆรา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังธน น.ส.ฉัตรทริกา ฤทธิ์รงค์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดท่ายาง นายสุรัช วัฒนสงค์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดท่ายาง ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดท่ายาง นายเสริมเกียรติ สังฆะโยธิน รอง ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดท่ายาง น.ส.กัลญา พรสัจจา ครู คศ.3
วัดท่ายาง น.ส.ตรีวิภา มลิวงค์ ครู คศ.1
วัดท่ายาง นางจาริยา วรประดิษฐ์ ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางเพ็ญนภา คงสุข ครู คศ.3
วัดท่ายาง จ.ส.ท.วรรธนะ ธราพร ครู คศ.2
วัดท่ายาง น.ส.วิรินทร ลำดับพังค์ ครู คศ.2
วัดท่ายาง นางสุภาวดี เพ่งพินิจ ครู คศ.3
วัดท่ายาง นายอดุลย์ อำลอย ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางกฤษณา จันสีนาค ครู คศ.2
วัดท่ายาง นางสำรวย รักษามั่น ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางกัญญารัตน์ จันทร์นวล ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางจุติมา พรหมศร ครู คศ.3
วัดท่ายาง น.ส.อัจฉรา ประกอบปราณ ครู คศ.1
วัดท่ายาง น.ส.ปานจันทร์ นาควรรณ ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางบุญเกื้อ อรัญทิพย์ ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางเทพี อมรวัฒน์ ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางรัตติกาล บุญหล้า ครู คศ.2
วัดท่ายาง นายทวี ศรีชาย ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางโสภิศ ลิมป์เศวตกุล ครู คศ.2
วัดท่ายาง น.ส.อภิญญา จันทร์พัฒน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดท่ายาง นางชมัยพร อำลอย ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางผกาพร ช่วยคุ้ม ครู คศ.3
วัดท่ายาง น.ส.ปัญจมา นุ่มนวล ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางอมรรัตน์ ธานีรัตน์ ครู คศ.3
วัดท่ายาง น.ส.ศิริวรรณ ชนูดหอม ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางพรทิพย์ รองเหลือ ครู คศ.3(2)
วัดท่ายาง นางอภาวดี ตันพงษ์ ครู คศ.3
วัดท่ายาง นายชุติพล ไชยชาญ ครู คศ.2
วัดท่ายาง นางพรทิพย์ จิตแจ่ม ครู คศ.2
วัดท่ายาง นางวิไลรัตน์ กลิ่นแก้ว ครู คศ.2
วัดท่ายาง น.ส.ไพลิน ทรงนาศึก ครู คศ.2
วัดท่ายาง น.ส.ภาวศุทธิ์ ทองโอ ครู คศ.1
วัดท่ายาง น.ส.วรปรัชญ์ ยาวงษ์ ครู คศ.1
วัดท่ายาง นางกาญจนา จิตรา ครู คศ.1
วัดท่ายาง นางสุชาวดี พรหมเสน ครู คศ.3
วัดท่ายาง นางจุฑาทิพย์ อาศัย ครู คศ.1
วัดควนสระบัว นายสุวรรณ พารเพิง ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดควนสระบัว คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
วัดควนสระบัว เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
วัดควนสระบัว น.ส.กนกวรรณ คำแหง ครู คศ.1
วัดควนสระบัว นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์ ครู คศ.3
วัดควนสระบัว น.ส.ณรินธร คชเชนทร์ ครู คศ.1
วัดควนสระบัว น.ส.ดวงกมล คำปาน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนสระบัว น.ส.กมลทิพย์ สุทธิรักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนสระบัว คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดควนสระบัว คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านนาท่อม น.ส.ยุพดี เดชเดโช ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านนาท่อม นางเบญจวรรณ ศรีชาย ครู คศ.3
บ้านนาท่อม นางเรณู แก้วกำยาน ครู คศ.3(2)
บ้านนาท่อม น.ส.พรวิพัชร์ ศรีแก้ว ครู คศ.2
บ้านนาท่อม นางเบญจรัตน์ เจริญรูป ครู คศ.3
บ้านนาท่อม น.ส.บุญจิรา บูรพา ครู คศ.2
บ้านนาท่อม น.ส.อรอมล โคกะทิง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาท่อม น.ส.กมลพัชร ติยจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาท่อม นายชินวุฒิ ช้างกลาง ครู คศ.2
บ้านพอโกบ นางพรรณทิพย์ จันทรชิต ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านพอโกบ นางวรรโณทัย พูลสวัสดิ์ ครู คศ.3(2)
บ้านพอโกบ นางอุษา สุขสม ครู คศ.3(2)
บ้านพอโกบ นางปราณี ศรีวัฒน์ ครู คศ.3
บ้านพอโกบ นายณรงค์ ศรีประมวล ครู คศ.3(2)
บ้านพอโกบ นางกฤษดา นาบุญ ครู คศ.2
บ้านพอโกบ นายธีระศักดิ์ ช้างกลาง ครู คศ.2
บ้านบางตะเภา นายนิคม จินาวงศ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านบางตะเภา ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านบางตะเภา นายอดุลย์ ศรีวิชิต ครู คศ.1
บ้านบางตะเภา นางปาริชาต ไกรนรา ครู คศ.1
บ้านบางตะเภา นางลัดดา นุ่นขาว ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา นายอรรถภัทร พาหุบุตร ครู คศ.2
บ้านบางตะเภา น.ส.พรรณทิพย์ ธรฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบางตะเภา น.ส.สุภาวรรณ์ บุญมา ครู คศ.2
บ้านบางตะเภา นางรัญจวน อธิยะ ครู คศ.3(2)
บ้านบางตะเภา นางเสาวณีย์ ลาภเกิน ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา นางสายวสันต์ สบเหมาะ ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา นางพะยอม เจริญรูป ครู คศ.3(2)
บ้านบางตะเภา นางสำอางค์ ชัยวิชิต ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา นางจุติมา เอี่ยมเสถียร ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา นางบุญภา บุญปก ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา นางเพ็ญศรี แก้วกำยาน ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา นางรัชนีวรรณ ศรีสุภาสิตานนท์ ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา น.ส.พรรษา ธนาวุฒิ ครู คศ.2
บ้านบางตะเภา น.ส.วรรณภา สมุห์นวล ครู คศ.1
บ้านบางตะเภา น.ส.จามร มีภพ ครู คศ.2
บ้านบางตะเภา นางสุภาวรรณ ล้อประเสริฐกุล ครู คศ.1
บ้านบางตะเภา นายสรศิลป์ ชนะสุข ครู คศ.1
บ้านบางตะเภา ว่างไปแต่งตั้ง ศน. สพป.นศ.1 ครู คศ.3
บ้านบางตะเภา น.ส.ขวัญฤดี เกิดทรัพย์ ครู คศ.2
บ้านบางตะเภา น.ส.ดาราวรรณ หนูแก้ว ครู คศ.1
บ้านบางตะเภา นางธาริดา จำนงนิจ ครู คศ.1
บ้านบางตะเภา นายเฉลิมพล หนูเพ็ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านกรุงหยันใต้ นายวิจารณ์ พรสัจจา ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านกรุงหยันใต้ น.ส.ประทุม คงกะพันธ์ ครู คศ.3
บ้านกรุงหยันใต้ นางสุมานันท์ หนูขาว ครู คศ.3
บ้านกรุงหยันใต้ น.ส.ณัฐวรรณ ชัยวิชิต ครู คศ.1
บ้านกรุงหยันใต้ นางวิญญา จันทร์สีนาค ครู คศ.3
วัดขนาน น.ส.นิศากร นามสนธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดขนาน นางชนมน ตันธนภัยวงศ์ ครู คศ.2
วัดขนาน น.ส.จุฑารัตน์ ไกรนรา ครู คศ.1
วัดขนาน นางสุจิดา กลีบแก้ว ครู คศ.3
วัดขนาน น.ส.นัฐชญา นาวาแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดขนาน คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
วัดขนาน น.ส.วนิดา แสงระวี ครู คศ.3
วัดขนาน นายวิรัช ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.2
วัดขนาน นายสายันห์ สุตระ ครู คศ.2
วัดขนาน นายนพนันท์ ศฤงคาร ครู คศ.2
วัดขนาน คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านหนองใหญ่ นายสุรินทร์ สมบูรณ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหนองใหญ่ เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านหนองใหญ่ นางเพ็ญพิศ เนาวนัด ครู คศ.3
บ้านหนองใหญ่ คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
บ้านหนองใหญ่ ว่างลาออก 24 ธ.ค.62 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองใหญ่ น.ส.ชฎาพร ปั้นวงศ์ ครู คศ.1
บ้านหนองใหญ่ น.ส.บัณฑิตา ศรีอินทร์ ครู คศ.1
บ้านหนองใหญ่ นางกรองกนก บุญสว่าง ครู คศ.1
บ้านหนองใหญ่ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านหนองใหญ่ น.ส.ปรีดา ชนะพล ครู คศ.1
บ้านหนองใหญ่ น.ส.ฐิติรัตน์ ธรรมโชติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองใหญ่ นายพีรพงค์ ทองจีน ครู คศ.1
บ้านหนองใหญ่ น.ส.วรงค์พร ประพันธ์บัณฑิต ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองใหญ่ นางญาณี เพ็ชรสุวรรณ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองใหญ่ คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านหนองใหญ่ คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านก่องาม น.ส.สุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านก่องาม นายโกวิท หนูแก้ว ครู คศ.2
บ้านก่องาม นางนันธิญา จิรพนาสม ครู คศ.3
บ้านก่องาม น.ส.อารีรัตน์ คงรอด ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านก่องาม น.ส.อมรรัตน์ อินทรสุวรรณ ครู คศ.1
บ้านก่องาม น.ส.วรรณิภา ช่วยเล็ก ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาใหญ่ เกษียณ62 ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาใหญ่ น.ส.กิ่งกนก สุตะระ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาใหญ่ นางโสภี เพ็งสกุล ครู คศ.3
บ้านนาใหญ่ นายแฉล้ม เทพี ครู คศ.3
บ้านนาใหญ่ นายวิชัยกาญจน์ ลิยานันท์ ครู คศ.2
วัดใหม่ นางสุดารัตน์ สารักษ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดใหม่ น.ส.กมลทิพย์ เพชรเรือนทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดใหม่ นางวาสนา หมุนวัง ครู คศ.3
วัดใหม่ น.ส.สฤษตา ขวัญทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดใหม่ นายสมเกียรติ หมุนวัง ครู คศ.3
บ้านห้วยรื่น นายโกมาศ โปณะทอง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านห้วยรื่น นางศิริพร เชาวลิต ครู คศ.2
บ้านห้วยรื่น น.ส.นิญารัตน์ เกตรัตนะ ครู คศ.1
บ้านห้วยรื่น น.ส.พัชรี ยุทธแสง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยรื่น นางสุพร วงศ์กูล ครู คศ.3
บ้านห้วยรื่น น.ส.จิณัฐฐา ศรีอักษร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยรื่น น.ส.มาริษา พลสุวรรณ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านหน้าเขา เกษียณ62 ผอ.ร.ร. คศ.3
ชุมชนบ้านหน้าเขา น.ส.อตินุช บุญมาก ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านหน้าเขา น.ส.ชุตินันท์ พงศ์อำไพ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านหน้าเขา นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล ครู คศ.3
ชุมชนบ้านหน้าเขา น.ส.สิริพร บำรุง ครู คศ.1
ชุมชนบ้านหน้าเขา นางดวงใจ ทิพย์จักษุ ครู คศ.3
บ้านโคกวัด นางพวงลัดดา อินทรทัต ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านโคกวัด น.ส.วิลาวัลย์ กำเนิดไทย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านโคกวัด นายประทีป เจรณาเทพ ครู คศ.3
บ้านโคกวัด นายรัญญา ศรีแก้วณวรรณ ครู คศ.2
บ้านโคกวัด ว่าที่ ร.ต.หญิงนิสรีน ดือรอแม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน เกษียณ62 ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
บ้านวังหิน น.ส.ธนาภรณ์ อำลอย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน นางจิราพร เชื้อกูลชาติ ครู คศ.3
บ้านวังหิน นายวิทยา บัวผาย ครู คศ.1
บ้านวังหิน น.ส.สุพัตรา หนูสุข ครู คศ.1
บ้านวังหิน นางอนงค์ ไกรสิทธิ์ ครู คศ.3
บ้านวังหิน น.ส.ฐิตินันท์ สุขขา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน นางจำนง ศรีแก้วณวรรณ ครู คศ.3
บ้านวังหิน นางหนึ่งฤดี แซ่เอือง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน น.ส.วิยะดา หนูยัง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน นางเยาวเรศ นนทะสร ครู คศ.1
วัดควนยูง นางปฤทัย อำมฤทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดควนยูง นางอรไท บุญมา ครู คศ.3
วัดควนยูง นายชนะ บุญมา ครู คศ.3(2)
วัดควนยูง น.ส.วลัยลักษณ์ ศรีระษา ครู คศ.1
วัดควนยูง น.ส.กุลรัตน์ ศรีสุขใส ครู คศ.2
วัดภูเขาหลัก ว่าง ผอ.ร.ร. คศ.3
องค์การสวนยาง 2 นายอนันต์ มีแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.3
องค์การสวนยาง 2 น.ส.บุศรินทร์ บุญกุศล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 2 เกษียณ61 ครู คศ.3
องค์การสวนยาง 2 นางแก้วใจ หอมเกตุ ครู คศ.3
องค์การสวนยาง 2 น.ส.สุวนันท์ แก้วร่มไทร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 2 เกษียณ61 ครู คศ.3
องค์การสวนยาง 2 นางศศิธร นวลประจักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 2 นางนงเยาว์ พรหมทอง ครู คศ.3
องค์การสวนยาง 2 น.ส.ศุภธิดา ศรีนวล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 2 คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
องค์การสวนยาง 2 คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
องค์การสวนยาง 2 นางปริณดา รักษ์พงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 3 นายมโนห์ ต่างสี ผอ.ร.ร. คศ.3
องค์การสวนยาง 3 นายธนกฤต กำเนิดไทย ครู คศ.1
องค์การสวนยาง 3 นายสมศักดิ์ ตันพงษ์ ครู คศ.2
องค์การสวนยาง 3 น.ส.กาญจนา อนงค์ ครู คศ.1
องค์การสวนยาง 3 นางปิยาภรณ์ พรมรานนท์ ครู คศ.2
องค์การสวนยาง 3 นางบุญรวย สุทธิกาญจน์ ครู คศ.3(2)
องค์การสวนยาง 3 นายนพดล อินทรจงจิต ครู คศ.2
องค์การสวนยาง 3 น.ส.ปาริขา ดารากัย ครู คศ.3
องค์การสวนยาง 3 นายศิวะพันธุ์ คล้ายสมบัติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 3 น.ส.ศศิธร สังข์ชุม ครู คศ.1
องค์การสวนยาง 3 น.ส.ธัญญลักษณ์ แสงสว่าง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 3 นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง 3 น.ส.วณิชยา น้ำรอบ ครู คศ.1
องค์การสวนยาง 3 คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
องค์การสวนยาง 3 คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นายสัญชัย พูลสุข ผอ.ร.ร. คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางวราพร อาแว ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางกชกร จันทร์เจือแก้ว ครู คศ.2
หมู่บ้านป่าไม้ น.ส.ธนธรณ นิยมชื่น ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางเอมอร บุษบา ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางบุญวิช มีแก้ว ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ น.ส.วิไลลักษณ์ ละวู่ ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางวิลันดา คงช่วย ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางฐิติรัตน์ ไพบูลย์ ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางเลขา ชูแก้ว ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางอรษา เพชรสถิตย์ ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางรัตติยา สิงห์คีพงศ์ ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ นางสุธิดา พรหมเทพ ครู คศ.1
หมู่บ้านป่าไม้ น.ส.ยุวดี หน่อนารถ ครู คศ.1
หมู่บ้านป่าไม้ น.ส.ษิษุฆะรัตน์ เรืองจันทร์ ครู คศ.2
หมู่บ้านป่าไม้ นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว ครู คศ.3
หมู่บ้านป่าไม้ น.ส.จรรยาพร งามพร้อม ครู คศ.2
บ้านทะเลสองห้อง นายไพศาล ปลอดเทพ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านทะเลสองห้อง นางสุปราณี อู่ธาระณะ ครู คศ.3
บ้านทะเลสองห้อง ว่างเสียชีวิต 14 ม.ค.63 ครู คศ.3
บ้านทะเลสองห้อง นางจินตนา ไชยฤกษ์ ครู คศ.3
บ้านทะเลสองห้อง นางรุ่งอรุณ ปลอดขำ ครู คศ.3
บ้านทะเลสองห้อง น.ส.พิชญาภา ศรีมานนท์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านทะเลสองห้อง นางบุญเจือ สายทอง ครู คศ.3
บ้านทะเลสองห้อง นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล ครู คศ.3
บ้านทะเลสองห้อง นางนิตยา แสนพรม ครู คศ.2
บ้านทะเลสองห้อง น.ส.กาญจนา หนูรักษ์ ครู คศ.2
บ้านทะเลสองห้อง น.ส.มาริยา น้ำรอบ ครู คศ.2
บ้านทะเลสองห้อง น.ส.พรทิพย์ ทองเทพ ครู คศ.2
บ้านทะเลสองห้อง นางวลัยรัตน์ แดงเรือง ครู คศ.1
บ้านบางปรน นางภุมรินทร์ บุญคล่อง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านบางปรน นายจำรัส สุจริต ครู คศ.3
บ้านบางปรน นางพรทิพย์ บุญศรี ครู คศ.1
บ้านบางปรน น.ส.ฐิติพรรณ ศรีสุภาสิตานนท์ ครู คศ.2
บ้านบางปรน น.ส.สาวิกา มาอูน ครู คศ.1
บ้านบ่อปลา นายภิญโญ ศรีวงศ์ษา ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านบ่อปลา นางมาลี พรหมศร ครู คศ.3
บ้านบ่อปลา นางบุหงา พิศแลงาม ครู คศ.3
บ้านบ่อปลา นายประกอบ อมรวัฒน์ ครู คศ.3
บ้านบ่อปลา นางราตรี พูลสุข ครู คศ.3
บ้านบ่อปลา นางเกษณี คำสงฆ์ ครู คศ.3
บ้านบ่อปลา นายโกเมศ ธนาศรีพร ครู คศ.3
บ้านบ่อปลา คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
บ้านบ่อปลา นางปัทมา ทองสุข ครู คศ.2
บ้านบ่อปลา คืนเกษียณ62 ต่างเขต
วัดควน น.ส.ปราณี ช่วยชู ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดควน นางประคอง ทองรักษ์ ครู คศ.3(2)
วัดควน นางเกศรา วรรณบุรี ครู คศ.1
วัดควน น.ส.สาวิตรา ชูแก้ว ครู คศ.2
วัดควน น.ส.กชกร เกื้อสกุล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควน น.ส.จันทิมา อินทรเพ็ชร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสใหญ่ นายพิทยา สังขะเลขา ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านไสใหญ่ ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านไสใหญ่ นางจินตนา ขวัญเมือง ครู คศ.3
บ้านไสใหญ่ นางสุดารัตน์ สวัสดิวงศ์ ครู คศ.2
บ้านไสใหญ่ นางอาภรณ์ กลิ่นขำ ครู คศ.3(2)
บ้านไสใหญ่ นางวรรณี บุญสุขกาญจน์ ครู คศ.3
บ้านไสใหญ่ น.ส.กชมล เดิมคลัง ครู คศ.2
บ้านไสใหญ่ นางวิไลวรรณ ภูวรารักษ์ ครู คศ.3(2)
บ้านไสใหญ่ น.ส.ธิดารัตน์ ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสใหญ่ น.ส.นงรัตน์ เพชรด้วง ครู คศ.3
บ้านไสใหญ่ นางมลฑา ทองส่งโสม ครู คศ.2
บ้านไสใหญ่ นางเกวลิน ไกรนรา ครู คศ.3(2)
บ้านไสใหญ่ น.ส.รดาณัฐ เมืองจำ ครู คศ.2
บ้านไสใหญ่ น.ส.วิไลวรรณ ภัยรี ครู คศ.2
บ้านไสใหญ่ นางบำเพ็ญ วัฒนสงค์ ครู คศ.3
บ้านไสใหญ่ นางบุดาวัน ศรีสุธรรม ครู คศ.3
บ้านไสใหญ่ นางภัทรฑิญา วัฒนสงค์ ครู คศ.2
บ้านไสใหญ่ นางอาภรณ์ นักว่อน ครู คศ.3
บ้านไสใหญ่ นายณัฐพงศ์ เขียวน้อย ครู คศ.2
บ้านไสใหญ่ น.ส.พิมพ์ชนก อยู่ดี ครู คศ.2
บ้านสระนางมโนราห์ นายถาวร ถาวราวงศากร ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านสระนางมโนราห์ นางปัญยดา ไกรนาพงษ์ ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ นางกฤษณา นกทอง ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ นางสมจิตร์ เหมทานนท์ ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ นายสุภาพ รัตนะ ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ น.ส.อำไพ พุทธถนอม ครู คศ.2
บ้านสระนางมโนราห์ นางรัตนา ธรรมศิริ ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ นางมนัสนันท์ ทองทิพย์ ครู คศ.2
บ้านสระนางมโนราห์ เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านสระนางมโนราห์ นายไมตรี ทั่วด้าว ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ นางปรียา ไชยศรี ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ นายพีรทัต พรหมทอง ครู คศ.2
บ้านสระนางมโนราห์ นางกิตติยาภรณ์ ไชยแก้ว ครู คศ.1
บ้านสระนางมโนราห์ นางวิพาวดี เทียนงาม ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
บ้านสระนางมโนราห์ น.ส.ณัฐนรี รัตนโชติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสระนางมโนราห์ คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านควนลำภู นางสุภาพร มีแต้ม ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านควนลำภู นางพิมพ์ใจ ปั้นรอบรู้ ครู คศ.1
บ้านควนลำภู น.ส.ชนิภา สุวรรณพัฒน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนลำภู นางวิไลวรรณ รักษามั่น ครู คศ.3
บ้านควนลำภู นางจีรพา นราอาจ ครู คศ.1
บ้านควนลำภู เกษียณ61 ครู คศ.3
บ้านควนลำภู นางจินดา ช้างกลาง ครู คศ.3
บ้านควนลำภู นางกฤษนภา บุญประดิษฐ์ ครู คศ.1
บ้านควนลำภู นางยุวดี นุ่นรักษา ครู คศ.1
บ้านควนลำภู คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านควนลำภู คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านหนองคล้า นางพรทิพย์ ศรีจันทร์ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านหนองคล้า นายวิฑูร พิทักษ์วงศ์ ครู คศ.3(2)
บ้านหนองคล้า นายภักดี รัตนบุรี ครู คศ.2
บ้านหนองคล้า นางอำภร จงจิตร ครู คศ.4(3)
บ้านหนองคล้า น.ส.กรรณิกา ขุนรัง ครู คศ.1
บ้านหนองคล้า น.ส.นุรามา เปาะมะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองคล้า ว่างย้ายไป สพป.นศ.1 ครู คศ.3
ราษฎร์ประชาอุทิศ นายนเรศ สิงห์คีพงศ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
ราษฎร์ประชาอุทิศ นางจัตติมา สวนจันทร์ ครู คศ.3(2)
ราษฎร์ประชาอุทิศ นางอาพัดสริน รัตนบุรี ครู คศ.2
ราษฎร์ประชาอุทิศ น.ส.ดาริกา สุขเกษม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนอวดพัน นายอภินันท์ ศรีชาย ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านควนอวดพัน นางจันทิรา สุวรรณ์ ครู คศ.3
บ้านควนอวดพัน นางวีระศรี คชสิทธิ์ ครู คศ.3
บ้านควนอวดพัน น.ส.วิภาวรรณ ตรีโชติ ครู คศ.4(3)
บ้านควนอวดพัน นายภูวเดช แก้วเทวา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนอวดพัน น.ส.สาวินี หมดวศรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ น.ส.จันทร์ยานี แจ้งขาว ผอ.ร.ร. คศ.2
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นายนุภาพ แก้วกำยาน ครู คศ.2
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ น.ส.กาญจนา สามารถ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ น.ส.นันทิยา ธนาศรีพร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ น.ส.รุ่งทิพย์ ศรีหรัญ ครู คศ.1
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นายธนพัฒน์ อนันทพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไร่มุสลิม นายกิตติภพ ชุมคง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านไร่มุสลิม น.ส.จิตติมา วงศ์จันทร์ ครู คศ.1
บ้านไร่มุสลิม น.ส.วนิดา หกราโชติ ครู คศ.1
บ้านไร่มุสลิม น.ส.ศรีสุดา ศรีสุขใส ครู คศ.2
บ้านไร่มุสลิม นายธวัชชัย จิตรบุญ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไร่มุสลิม นางนุสนา จันทร์กุบ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไร่มุสลิม นายสายัณห์ อินทุ่ม ครู คศ.2
บ้านไร่มุสลิม นางสุทธิพร ศรีคง ครู คศ.3
บ้านไร่มุสลิม น.ส.บัดรียาต์ หวันนุรัตน์ ครู คศ.1
บ้านไร่มุสลิม คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
บ้านควนประชาสรรค์ นายสุทิน บุษบา ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านควนประชาสรรค์ นางสายทิพย์ ทองอร่าม ครู คศ.1
บ้านควนประชาสรรค์ นางศรีสุดา ไชยหาญ ครู คศ.3
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.พิมโพยม เจริญพงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์ นางสิดารัศมิ์ รสมาลี ครู คศ.3
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.สายรัก เกิดแก้ว ครู คศ.1
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.จิระนันท์ สุดจิตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.วราภรณ์ แป้นสุข ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์ นายสุริยา รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์ นางโสภา บุญทอง ครู คศ.3
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.ลัดดาวัลย์ พัฒศรีเรือง ครู คศ.1
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.สุกัญญา หวันกะเหร็ม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์ นายฐานันท ขวัญเมือง ครู คศ.1
บ้านควนประชาสรรค์ นางออนอุมา คชสิทธิ์ ครู คศ.1
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.นฤมล เดชะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์ น.ส.ฟาตีฮะ สาและ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์ นางสุมณทิพย์ เจริญพงศ์ ครู คศ.1
บ้านควนประชาสรรค์ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
วัดเสม็ดจวน นายไมตรี ชูรอด ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดเสม็ดจวน นางวิชชุตา แก้วงาม ครู คศ.2
วัดเสม็ดจวน นางทิพย์วัลย์ วันนุบล ครู คศ.3
วัดเสม็ดจวน น.ส.พยอม นราอาจ ครู คศ.3
วัดเสม็ดจวน นายไพโรจน์ บุญทอง ครู คศ.3(2)
วัดเสม็ดจวน นายชำนาญ จริตงาม ครู คศ.3(2)
วัดเสม็ดจวน นางขจิต กุลภักดี ครู คศ.2
วัดเสม็ดจวน น.ส.จิตราภรณ์ ลิ่มเต้ ครู คศ.1
วัดเสม็ดจวน นางบุษยา ภักดีเรือง ครู คศ.2
วัดเสม็ดจวน นางอัญชนา เพ็ชรไฝ ครู คศ.1
วัดเสม็ดจวน นายเฉลิมพร ทองศักดิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดคงคาเลียบ ว่าง ผอ.ร.ร. คศ.3(2)
วัดคงคาเลียบ นายพิทยา วันนุบล ครู คศ.3
ราชเวชพิศาล นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์ ผอ.ร.ร. คศ.3
ราชเวชพิศาล นายจำรัส รัตนบุรี ครู คศ.3(2)
ราชเวชพิศาล นายณัฏฐ์พีรพล มีบุญมาก ครู คศ.3
ราชเวชพิศาล นายสุวรรณ รักษาพล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชเวชพิศาล นางอรพินท์ คงทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ราชเวชพิศาล น.ส.จุรีพร แก้วพวง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบางรูป นายภูชิสส์ มีอำนาจ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านบางรูป น.ส.กรรณิการ์ สิทธิรักษ์ ครู คศ.1
บ้านบางรูป น.ส.วนิดา เจริญรูป ครู คศ.2
บ้านบางรูป นางพรพิพัฒน์ มีอำนาจ ครู คศ.3
บ้านบางรูป น.ส.พรพิมล ศรีพุฒ ครู คศ.1
บ้านบางรูป น.ส.บุญวรรณา คำสั่ง ครู คศ.3
บ้านบางรูป น.ส.ทรรศมน เพ็งสงค์ ครู คศ.1
บ้านบางรูป เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านบางรูป น.ส.จุราภรณ์ สังข์เกื้อ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบางรูป นายรณกฤต เพ็ชรสุวรรณ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านบางรูป คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดวิสุทธิวงศ์ นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดวิสุทธิวงศ์ นางวรรณา ศักดิ์จันทร์ ครู คศ.3(2)
วัดวิสุทธิวงศ์ นายนเรศ ปิ่นทับทิม ครู คศ.1
วัดวิสุทธิวงศ์ น.ส.ธัญญารัตน์ ทิพย์สิงห์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดประดิษฐาราม นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดประดิษฐาราม ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดประดิษฐาราม นางเบ็ญจวรรณ ดิษฐาน ครู คศ.1
วัดประดิษฐาราม น.ส.วิชชุดา ไทยราช ครู คศ.1
วัดประดิษฐาราม นางอรอรุณ เจริญรูป ครู คศ.3
วัดประดิษฐาราม นายชัยรัตพงค์ สวน ครู คศ.3
วัดประดิษฐาราม นางมัลลิกา สุขท่าพะยา ครู คศ.3
วัดประดิษฐาราม ว่างลาออก 20 พ.ค.62 ครู คศ.3(2)
วัดประดิษฐาราม น.ส.เพ็ญนิภา ทองขาว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดประดิษฐาราม นายสุชัย สบเหมาะ ครู คศ.3
วัดประดิษฐาราม นางสุพรรณรี ทรงสวัสดิ์ ครู คศ.3
วัดประดิษฐาราม น.ส.อรษา คชสิทธิ์ ครู คศ.2
วัดประดิษฐาราม น.ส.พรสวรรค์ นวลจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดประดิษฐาราม นางวิไลลักษณ์ เจริญรูป ครู คศ.3
วัดประดิษฐาราม น.ส.นฤมล กัณหกุล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดประดิษฐาราม นายศักดา ชำนาญกิจ ครู คศ.1
วัดประดิษฐาราม นายสมทบ วงศ์กุลวิจตร ครู คศ.2
วัดประดิษฐาราม น.ส.ภัคฐ์พิชา ช้างกลาง ครู คศ.2
วัดประดิษฐาราม น.ส.วราภรณ์ สิขิวัฒน์ ครู คศ.1
วัดประดิษฐาราม น.ส.จินตนา ไชยเพชร ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านทุ่งกรวด เกษียณ61 รอง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านทุ่งกรวด น.ส.ทาริกา ไม้เรียง ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด นางยุพดี จงรักจิตต็ ครู คศ.2
บ้านทุ่งกรวด นางกาญจนา ชะอุ่มดี ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนุน ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด นางอัญชลี จันแดง ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด นายสมหมาย รักษ์วงศ์ ครู คศ.2
บ้านทุ่งกรวด นางวินิตา เกตุชาติ ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด นางขวัญจิตร ฤทธิกุล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านทุ่งกรวด นางธนีวรรณ กาญจนดี ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด นางสุวิมล ทองนุกูล ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด น.ส.จิรนันท์ มณีรัตน์ ครู คศ.2
บ้านทุ่งกรวด นางศริญญา ยอดทอง ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด น.ส.ทัศนวรรณ จิตบรรเจิด ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด นายกรวิทย์ สุวรรณมณี ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด นางนฤมล เพชรประสม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านทุ่งกรวด น.ส.อัจฉรา ปานจันทร์ ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด น.ส.มณฑิรา อินทรสาร ครู คศ.3
บ้านทุ่งกรวด นางพรณภา นวลคง ครู คศ.2
บ้านทุ่งกรวด นางอภิญวรรณ เชาวลิต ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด นางอุบลรัตน์ ธราพร ครู คศ.1
บ้านทุ่งกรวด น.ส.พัฒนพร จันทร์เมือง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านปากระแนะ ว่างรวมกับวัดทุ่งนาใหม่ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านปากระแนะ นายภักดิ์ คล้ายสมบัติ ครู คศ.3
วัดในไร่ ว่างรวมกับวัดมังคลาราม ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดหน้าเขา นางสุคนธ์ เนติวงษ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดหน้าเขา ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดหน้าเขา ว่างลาออก 6 ธ.ค.62 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหน้าเขา นางนิทยา จันทร ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.ชยาพพร สมเชื้อ ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.พิไลพร ชนะคช ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหน้าเขา น.ส.พัทรา หนูน้อย ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.วันเพ็ญ บุญชุม ครู คศ.3
วัดหน้าเขา นายกิตติ วุฒิพงศ์ ครู คศ.2
วัดหน้าเขา นางวริศรา ไทรแก้ว ครู คศ.3
วัดหน้าเขา นางวิยดา รักประทุม ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.จิระพร ปลอดขาว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหน้าเขา นางธันยชนก สุสิลา ครู คศ.2
วัดหน้าเขา นางสุมลรัตน์ ลำทุมลักษณ์ ครู คศ.2
วัดหน้าเขา น.ส.เพ็ญนภา ริยาพันธ์ ครู คศ.1
วัดหน้าเขา ว่างลาออก 1 ส.ค.62 ครู คศ.3
วัดหน้าเขา น.ส.นัยนา รักษาวงศ์ ครู คศ.3
วัดหน้าเขา นายนพดล ปราชญ์นครเขต ครู คศ.2
วัดหน้าเขา นางอักษร ราชรักษ์ ครู คศ.3
วัดหน้าเขา นางสุวรรณี รอดรัตน์ ครู คศ.2
วัดหน้าเขา นางสริญญา กาญจนรังษี ครู คศ.2
วัดหน้าเขา นางนราภรณ์ จันทร์หอม ครู คศ.3
วัดหน้าเขา นางจีรภัทร ปรีชาศักดิ์ ครู คศ.2
วัดหน้าเขา น.ส.กัลญา ชนะสุข ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.จารุวรรณ ยมขรร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหน้าเขา น.ส.สาระภี เทพรักษา ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.หทัย ตันติวิทย์ ครู คศ.1
วัดหน้าเขา นายไสว หมายเทียมกลาง ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.เบ็ญจมาศ พูลพิพัฒน์ ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.วิลัยวรรณ สุดใจ ครู คศ.1
วัดหน้าเขา น.ส.ธวัลหทัย ยับ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหน้าเขา น.ส.จินตนา รักษารักษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นายโกศล ละม้าย ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
จุฬาภรณ์พิชญาคาร น.ส.รัญชนาถ ศรีเปารยะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางสมจิต มลิวัลย์ ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางวาสนา ทองแท้ ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางพรทิพย์ ชิตร ครู คศ.2
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์ ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางเพ็ญศรี จรจรัส ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร น.ส.สุภาภรณ์ มีบัว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นายมาโนช นาคขวัญ ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางวาสนา จะรา ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางจินดา ละม้าย ครู คศ.4(3)
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางจุทารัตน์ บุญทองสังข์ ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์ ครู คศ.3
จุฬาภรณ์พิชญาคาร น.ส.ชลิตา สังข์เมฆ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
จุฬาภรณ์พิชญาคาร น.ส.จันทิรา ละม้าย ครู คศ.2
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นางเอกมล จันทร์เรือง ครู คศ.1
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นายสมชาย เกตุพงศ์ ครู คศ.1
จุฬาภรณ์พิชญาคาร นายชัยวัฒน์ จิระโรจนกุล ครู คศ.1
จุฬาภรณ์พิชญาคาร คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
ชุมชนบ้านปากเสียว นางสารภี ศรีราม ผอ.ร.ร. คศ.3
ชุมชนบ้านปากเสียว ว่างลาออก 1 ก.ค.62 ครู คศ.3(2)
ชุมชนบ้านปากเสียว คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
ชุมชนบ้านปากเสียว นายเดโช คะเณย์ ครู คศ.2
ชุมชนบ้านปากเสียว น.ส.นภอร แสงศรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านปากเสียว นางสาลี่ ลิ่ม ครู คศ.3
ชุมชนบ้านปากเสียว นายชัยพร แก้วแสง ครู คศ.2
ชุมชนบ้านปากเสียว น.ส.พฤษมาศ บุญฤทธิ์ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านปากเสียว ว่าง ครู คศ.3
ชุมชนบ้านปากเสียว นางกิตติยา ชูแก้ว ครู คศ.1
ชุมชนบ้านปากเสียว นางนิรภัย สายหยุด ครู คศ.3
ชุมชนบ้านปากเสียว น.ส.ขวัญพิชชา ชาญบำรุง ครู คศ.2
ชุมชนบ้านปากเสียว คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
ชุมชนบ้านปากเสียว คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
ชุมชนบ้านปากเสียว คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นายโสพล พุทธา ผอ.ร.ร. คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางอำมรณ์ ชาติวิชิต ครู คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 น.ส.กิตติมา รังสรรค์ศิริ ครู คศ.2
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางสาลี่ เขตเจริญ ครู คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางเพ็ญนภา ไชยศรี ครู คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นายประมวล วิเวกรวงทอง ครู คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 น.ส.เกศดา จันทร์จรุง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางสุภาภรณ์ ชายสวัสดิ์ ครู คศ.2
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นายธีรพล คะหะวงศ์ ครู คศ.3(2)
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 น.ส.ยุพิน เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นายศิริ ยศถา ครู คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นายมีชัย ละม้าย ครู คศ.3
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 ว่างลาออก 13 ธ.ค.62 ครู คศ.2
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางอรอนงค์ บุญคล่อง ครู คศ.1
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
วัดนางเอื้อย นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดนางเอื้อย น.ส.ปิยมาภรณ์ จันใหม่ ครู คศ.1
วัดนางเอื้อย น.ส.มุทิตา จันทร์แป้น ครู คศ.1
วัดนางเอื้อย น.ส.วนารี วาตา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดนางเอื้อย น.ส.พัลลภา สระมุณี ครู คศ.1
บ้านห้วยกลาง นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านห้วยกลาง น.ส.สลิลทิพ แซ่ด่าน ครู คศ.1
บ้านห้วยกลาง นางเพ็ญพนา รักษาแก้ว ครู คศ.3
บ้านห้วยกลาง นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์ ครู คศ.4(3)
บ้านห้วยกลาง น.ส.เบญจมาศ แสนแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยกลาง นางนิตยาพร จติกุล ครู คศ.3
บ้านห้วยกลาง น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลิ่ม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านวังวัว น.ส.ศิริเพ็ญ แซ่หลี ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านวังวัว น.ส.กรรณิกา จิมมะเริง ครู คศ.1
บ้านวังวัว นางธัญญาพร ผุดผาด ครู คศ.2
บ้านวังวัว ว่างลาออก 23 ธ.ค.62 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคุ้งวังวัว นายวัชรินทร์ บุญล้อม ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านคุ้งวังวัว นายสวัสดิ์ วงศ์สวัสดิ์ ครู คศ.3
บ้านคุ้งวังวัว น.ส.สุจินันท์ ธนพรยศวัฒน์ ครู คศ.3
บ้านคุ้งวังวัว นายชฎาธาร โทนเดี่ยว ครู คศ.2
วัดมังคลาราม นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดมังคลาราม นางกฤษณา ศรีมหันโต ครู คศ.3
วัดมังคลาราม นายอุทิศ ศรีมหันโต ครู คศ.3
วัดมังคลาราม น.ส.สุนันทา ลาชโรจน์ ครู คศ.2
วัดมังคลาราม นางวจีนันท์ แซ่ซิ่น ครู คศ.3
วัดมังคลาราม ว่างลาออก 6 ธ.ค.62 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมังคลาราม น.ส.นฤภัค ภักดีเทพ ครู คศ.1
วัดมังคลาราม นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์ ครู คศ.2
วัดมังคลาราม น.ส.ผกากาญจน์ ไหมชุม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมังคลาราม น.ส.ขวัญชนก ยกย่อง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมังคลาราม น.ส.ทิวนภา ศิริพรหม ครู คศ.1
วัดมังคลาราม นางสายัณห์ คล้ายสมบัติ ครู คศ.3
วัดมังคลาราม น.ส.ทิพย์ตะวัน ขวัญชัยสกุล ครู คศ.1
วัดมังคลาราม นางนิตยา ราชรักษ์ ครู คศ.2
วัดมังคลาราม น.ส.ละมัย พานพะโยม ครู คศ.1
วัดมังคลาราม ส.ท.อรรถพร จินดารัตน์ ครู คศ.1
วัดมังคลาราม น.ส.ภัทรกานต์ อนันทกาญจน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมังคลาราม คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
วัดยางค้อม นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดยางค้อม นายสมศักดิ์ ปรีชา ครู คศ.1
วัดยางค้อม นายวีระการณ์ ก๋งเม่ง ครู คศ.3
วัดยางค้อม นางแววมยุรา ธงทอง ครู คศ.3
วัดยางค้อม นางสุชา วุฒิพงศ์ ครู คศ.3
วัดยางค้อม นางภิญญา ยับ ครู คศ.1
วัดยางค้อม นายภาณุพงศ์ ลักษณะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดโบราณาราม นายเสรี ริยาพันธ์ ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดโบราณาราม นายวัชรินทร์ แก้วเกิด ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดโบราณาราม เกษียณ61 ครู คศ.3
วัดโบราณาราม น.ส.ณัฐกานต์ อินทร์เส้ง ครู คศ.1
วัดโบราณาราม น.ส.รจนา สุขศรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดโบราณาราม นางณิชาพร ปราชญ์นครเขต ครู คศ.3
วัดโบราณาราม น.ส.ปิ่นอนงค์ หลวงจำเริญ ครู คศ.1
วัดโบราณาราม น.ส.ฑิฆัมพร รุ่งเรือง ครู คศ.1
วัดโบราณาราม นางสุจิรา หอมเกตุ ครู คศ.1
วัดโบราณาราม คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
วัดโบราณาราม คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
วัดโบราณาราม คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านนาเหนือ นางรชยา สุโพธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาเหนือ นางศิริพร วงศ์พิพันธ์ ครู คศ.2
บ้านนาเหนือ น.ส.วิชชุดา พรหมชีหมุน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาเหนือ ส.ต.ต.ศุภฤกษ์ จันทวงศ์ ครู คศ.2
บ้านนาเหนือ นายพรศักดิ์ ชูขาว ครู คศ.1
บ้านนาเหนือ น.ส.ธัญญารัตน์ อินทรศร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาเหนือ น.ส.โชติกา คงแก้วเคลื่อน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเหนือคลอง นายประสิทธิ์ วัฒนโยธิน ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านเหนือคลอง นางสุวรรณา กฐินหอม ครู คศ.3(2)
บ้านเหนือคลอง น.ส.สุดารัตน์ หนูสีคง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งนาใหม่ นายพิภพ ธงทอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดทุ่งนาใหม่ เกษียณ61 ครู คศ.2
วัดทุ่งนาใหม่ นางกัลยารัตน์ อุบลกาญจน์ ครู คศ.2
วัดทุ่งนาใหม่ นายชัยพร หนูเพชร ครู คศ.3(2)
วัดทุ่งนาใหม่ นางวรรณา เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งนาใหม่ นางมาลากุล ปรีชา ครู คศ.3
วัดทุ่งนาใหม่ คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
วัดทุ่งนาใหม่ คืนเกษียณ62 ต่างเขต
วัดทุ่งนาใหม่ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
วัดทุ่งนาใหม่ คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
ชุมชนวัดอัมพวัน นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผอ.ร.ร. คศ.3
ชุมชนวัดอัมพวัน น.ส.จิรารัตน์ แสงจันทร์แก้ว ครู คศ.2
ชุมชนวัดอัมพวัน นางเรวดี ปลอดชูแก้ว ครู คศ.3
ชุมชนวัดอัมพวัน นางสโรชา พจมานพงศ์ ครู คศ.3
ชุมชนวัดอัมพวัน นางณัฎฐนันท์ บุญทรง ครู คศ.1
ชุมชนวัดอัมพวัน นางเพ็ญศรี ภารสงัด ครู คศ.3
ชุมชนวัดอัมพวัน นางสุภาวดี สุวรรณน้อย ครู คศ.3(2)
ชุมชนวัดอัมพวัน นางธณัฎฐา ชูสิกร ครู คศ.3
ชุมชนวัดอัมพวัน นางพัชรินทร์ คุ้มสุข ครู คศ.3(2)
ชุมชนวัดอัมพวัน น.ส.สุมาลี ศรีรัตน์ ครู คศ.1
ชุมชนวัดอัมพวัน นายทนงศักดิ์ คงพิทักษ์ ครู คศ.2
ชุมชนวัดอัมพวัน นายวิจารณ์ แนะแก้ว ครู คศ.1
ชุมชนวัดอัมพวัน นายนพรัตน์ สุดชฎา ครู คศ.1
ชุมชนวัดอัมพวัน น.ส.รัตนา สุทธิพรหม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดอัมพวัน น.ส.สุภาพร ดำอุไร ครู คศ.1
บ้านนาบอน นายวัชระ เดชาสิทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาบอน น.ส.สุธาทิพย์ กุศลเอี่ยม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาบอน นายโสภณ สายไหม ครู คศ.3
บ้านนาบอน นางณัฐชุดา สุวรรณพันธ์ ครู คศ.2
วัดเทวสิทธิ์ นางฎารณี ส่งทวี ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดเทวสิทธิ์ นางอุบล สุวรรณนิตย์ ครู คศ.3
วัดเทวสิทธิ์ นายจารึก ยงเยื้องคง ครู คศ.3
วัดเทวสิทธิ์ นางบัณฑิตา สุขจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดเทวสิทธิ์ นางบุญรอบ แนะแก้ว ครู คศ.3(2)
วัดเทวสิทธิ์ นางอาจินต์ ประมวลศิลป์ ครู คศ.3
วัดเทวสิทธิ์ นายวิสูตร แนะแก้ว ครู คศ.3(2)
วัดเทวสิทธิ์ นางสุจิตรา ชูสิทธิ์ ครู คศ.3
วัดเทวสิทธิ์ นางนิภาภัทร์ พรหมดนตรี ครู คศ.1
วัดเทวสิทธิ์ น.ส.นันทวรรณ จิตรรัตน์ ครู คศ.2
วัดเทวสิทธิ์ น.ส.จิตรลดา ไม้จันทร์ ครู คศ.1
วัดเทวสิทธิ์ น.ส.สุกานดา เภอรักษ์ ครู คศ.2
วัดเทวสิทธิ์ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.2
บ้านคลองจัง นายอาวุธ รักษาชล ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านคลองจัง น.ส.เหมวรรณ เทพรัตน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองจัง นางประเทือง ทองทิพย์ ครู คศ.3
บ้านคลองจัง น.ส.อนุสรา นำพล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองจัง นางอลิศรา รัศมีพงศ์ ครู คศ.2
บ้านคลองจัง น.ส.อมิตา ศุภวาทิน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองจัง นายสมบูรณ์ ดำดีบุญ ครู คศ.3
บ้านนาโพธิ์ นางละเมียด คำแหง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาโพธิ์ น.ส.ธิติกานต์ ดีกล่อม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาโพธิ์ นางจารุวรรณ เพชรเกื้อ ครู คศ.1
บ้านนาโพธิ์ นางจุติมา อินแก้ว ครู คศ.1
บ้านนาโพธิ์ นางละออง ภักดีสุวรรณ์ ครู คศ.2
บ้านนาโพธิ์ นายเฉลิมศักดิ์ คำพุทธ ครู คศ.3
บ้านนาโพธิ์ นายสมพร จักรหวัด ครู คศ.2
บ้านนาโพธิ์ น.ส.ชบา ไกรนรา ครู คศ.3
บ้านนาโพธิ์ นางยุพดี จตุธรรม ครู คศ.3
บ้านนาโพธิ์ นางบัวแก้ว เจริญฤทธิ์ ครู คศ.3
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นายเอกชัย ส่งทวี ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 น.ส.สุดารัตน์ สงคง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางศุภิดา บุญไกร ครู คศ.1
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางวิลัยวรรณ รามรังสฤษฏิ์ ครู คศ.3
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางลัดดา เจริญสุข ครู คศ.3(2)
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นายธวัชชัย อินทชาติ ครู คศ.3
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางวันทนีย์ จันทร์เพชร ครู คศ.3
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นายชาญยุทธ อนุพงศ์ ครู คศ.2
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 น.ส.พรรณราย หนูฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางกัลยา เกื้อกิ้ม ครู คศ.3
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางกานดา แก้วสุวรรณ ครู คศ.1
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านไสโป๊ะ นางบุศกร ทรงแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านไสโป๊ะ น.ส.มาริษา ปานเมือง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสโป๊ะ น.ส.ณิชกานต์ วงศ์แก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสโป๊ะ น.ส.ทิวารัตน์ แก้วเทวา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสโป๊ะ นางบุษกร แก้วพิทักษ์ ครู คศ.1
วัดเกาะสระ นายปิยะ สุขกลับ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดเกาะสระ นายเสน่ห์ รามรังสฤษฎิ์ ครู คศ.3
วัดเกาะสระ น.ส.คัทลียา จันดี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดเกาะสระ นางสงวน รอดรักษ์ ครู คศ.3
วัดเกาะสระ น.ส.สิริพริมา ชอบผล ครู คศ.2
วัดเกาะสระ น.ส.พัชรินทร์ แก้วแท้ ครู คศ.1
วัดเกาะสระ น.ส.อุไรวรรณ ทองกระจ่าง ครู คศ.3
วัดเกาะสระ นางอรวรรณ นราอาจ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดเกาะสระ คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
บ้านหนองยาง นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหนองยาง นางไมตรี จันทวี ครู คศ.3
บ้านหนองยาง เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านหนองยาง นางรัตนา บุญสิทธิ์ ครู คศ.3
บ้านหนองยาง น.ส.อรจิรา แก้วประเสริฐ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหนองดี นายวัชระ อธิคมานนท์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดหนองดี นางอมรรัตน์ รอดจันทร์ ครู คศ.3
วัดหนองดี น.ส.นริศรา ศรีสุขใส ครู คศ.1
วัดหนองดี เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
วัดหนองดี นางวรรดี ดอกกฐิน ครู คศ.2
วัดหนองดี นางอำภา มณีสม ครู คศ.1
วัดหนองดี นางพัชนีย์ ทองทิพย์ ครู คศ.3
วัดหนองดี นางมัลลิกา พิทักษ์วงศ์ ครู คศ.3
วัดหนองดี น.ส.พิมพา ปานศิริ ครู คศ.2
วัดหนองดี คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านไสยูงปัก นายภักดี ชูกรณ์ ครู คศ.3
บ้านไสยูงปัก น.ส.มัณฑนา เนียมอ่อน ครู คศ.1
บ้านไสยูงปัก นางอรชร บุญที่สุด ครู คศ.3
บ้านไสยูงปัก นายสุคนธ์ ทองทิพย์ ครู คศ.3
บ้านไสยูงปัก น.ส.จิรา พงศ์ทองเมือง ครู คศ.3
บ้านไสยูงปัก นายประดิษฐ์ ลิ้มอาภรณ์ ครู คศ.3
บ้านไสยูงปัก นางนิตศรี พูนเพิ่ม ครู คศ.3
บ้านไสยูงปัก นายเจริญ รัตนบุรี ครู คศ.3(2)
บ้านไสยูงปัก คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
บ้านไสยูงปัก คืนเกษียณ62 ต่างเขต
ชุมชนบ้านสี่แยก นายกันตพงศ์ คงหอม ผอ.ร.ร. คศ.3
ชุมชนบ้านสี่แยก นางกัญญา แป้นน้อย ครู คศ.3
ชุมชนบ้านสี่แยก น.ส.ธัญญาภรณ์ ชีวากร ครู คศ.2
ชุมชนบ้านสี่แยก นายเสนอ นุ่นน้อย ครู คศ.3(2)
ชุมชนบ้านสี่แยก น.ส.กฤติกา ธานีรัตน์ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านสี่แยก นางสุธาณี จันทร์แก้ว ครู คศ.3
ชุมชนบ้านสี่แยก นายณัฎฐพงศ์ จริตงาม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านสี่แยก นายจำนงค์ สิทธิศักดิ์ ครู คศ.2
ชุมชนบ้านสี่แยก นางวิไลวรรณ สังข์ทอง ครู คศ.3(2)
ชุมชนบ้านสี่แยก น.ส.โสภา เนาว์สุวรรณ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านสี่แยก น.ส.ณัฐภรณ์ มูลติไชย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านสี่แยก น.ส.สุวจี เปลี่ยนศรี ครู คศ.1
ชุมชนบ้านสี่แยก นางหทัยกาญจน์ เกตุเกลี้ยง ครู คศ.1
ชุมชนบ้านสี่แยก นางณัฐธยาน์ โพธากาญ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านสี่แยก นางอาพร เกิดใกล้รุ่ง ครู คศ.1
ชุมชนบ้านสี่แยก นางพรทิพย์ ศรีภักดิ์ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านสี่แยก คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านคลองโอม นางสุพัตรา กาญจนโรจน์ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านคลองโอม ว่าง ครู คศ.3
บ้านคลองโอม น.ส.นุสรา บุญชู ครู คศ.1
บ้านคลองโอม นางกะชามาศ ธรรมจิตต์ ครู คศ.3(2)
บ้านคลองโอม นางผกาวิลาศ หนูเอียด ครู คศ.1
บ้านคลองโอม นางสุธางศุ์รัตน์ บุญเมือง ครู คศ.1
วัดสุวรรณคีรี น.ส.เสาวรักษ์ ไชยศร ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดสุวรรณคีรี นายวัชระ หนูเกตุ ครู คศ.1
วัดสุวรรณคีรี นางธรณ์ธนัท กวินโชติวณิชย์ ครู คศ.1
วัดสุวรรณคีรี นางชุติมน ชัยทอง ครู คศ.1
วัดสุวรรณคีรี น.ส.รุ่งนภา ธรรมะติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดลำนาว นายสมหมาย สุดถนอม ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดลำนาว ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดลำนาว ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดลำนาว ว่าที่ร.ต.หญิงปิยธิดา ศรีลาเทพย์ ครู คศ.1
วัดลำนาว นางนงคราญ ศรีสะอาด ครู คศ.3
วัดลำนาว นางสุพักตร์ ไกรนรา ครู คศ.2
วัดลำนาว นางยุพิน รัตนพันธุ์ ครู คศ.3(2)
วัดลำนาว น.ส.ศิริเพ็ญ สุขสม ครู คศ.2
วัดลำนาว นายถิรพร ดำมาก ครู คศ.1
วัดลำนาว นางปราณี สุกช่วง ครู คศ.3
วัดลำนาว น.ส.อรฤทัย เพ็ชร์ประพันธ์ ครู คศ.2
วัดลำนาว นางประภัสสร ชูราษฎร์ ครู คศ.2
วัดลำนาว นางเพ็ญศรี สมพรหม ครู คศ.3
วัดลำนาว น.ส.กิตติยา จันทร์อุดม ครู คศ.2
วัดลำนาว นางสุภาณี นาเคณ ครู คศ.3
วัดลำนาว นางวีนา กล้าณรงค์ ครู คศ.3
วัดลำนาว นางแจ่มศรี ศรีสะอาด ครู คศ.3
วัดลำนาว นายสมพร ทองส่ง ครู คศ.3(2)
วัดลำนาว นายอัษฏา สุกช่วง ครู คศ.3
วัดลำนาว นางวิไล เพ็งโคตร ครู คศ.3(2)
วัดลำนาว นายธีรนันท์ รัตตะ ครู คศ.1
วัดลำนาว น.ส.ณัฐวดี แก้วมาก ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดลำนาว น.ส.บังออน เพชรเอียด ครู คศ.3
วัดลำนาว นางสุมาลี แก่นอินทร์ ครู คศ.2
วัดลำนาว น.ส.ศศิธร สมชู ครู คศ.
วัดลำนาว นางขนิษฐา วิรุณพันธ์ ครู คศ.2
วัดลำนาว นางจิรา เท็กเชย ครู คศ.2
วัดลำนาว นายอดินันต์ แสงมณี ครู คศ.2
วัดลำนาว น.ส.วัชรี กุญชรินทร์ ครู คศ.2
วัดลำนาว น.ส.ทิพธัญญา บำรุงศรี ครู คศ.1
วัดลำนาว นางปุณยาพร ป้อมเปิ้น ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดลำนาว น.ส.อุษามาศ แก้วนิมิตร ครู คศ.1
วัดลำนาว น.ส.พิศวาส ทับทิมเมือง ครู คศ.1
วัดลำนาว นายสุระชัย เมฆคต ครู คศ.1
วัดลำนาว น.ส.ดาริกา ชอบทำกิจ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดลำนาว นางทิพวรรณ์ พนาลี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดลำนาว คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3(2)
วัดลำนาว คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.4(3)
สังวาลย์วิท 7 นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ ผอ.ร.ร. คศ.3
สังวาลย์วิท 7 ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
สังวาลย์วิท 7 น.ส.ณัฐกาญจน์ เกิดขุมทอง ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 นายพงศ์ศักดิ์ รัตนสุภา ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 น.ส.สายสุนีย์ วิเชียร ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 นายพงษ์ภัทร สังขาชาติ ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 น.ส.สุดารัตน์ ดำเดช ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังวาลย์วิท 7 น.ส.สรัลพร เฉียบแหลม ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 นางสาคร ดาววิจิตร ครู คศ.3
สังวาลย์วิท 7 นางจรีย์ ด้วนทอง ครู คศ.3
สังวาลย์วิท 7 น.ส.พัชรา ผาลิบุตร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังวาลย์วิท 7 น.ส.อาภรณ์ สำเภาแก้ว ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 น.ส.เกษร เพชรเอียด ครู คศ.3
สังวาลย์วิท 7 นางจิราภรณ์ ศรีคงแก้ว ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 นางศิริรินทร์ กุญชรินทร์ ครู คศ.3
สังวาลย์วิท 7 น.ส.สาคร เพชรเอียด ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 น.ส.โสภิดา ศรีสงคราม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังวาลย์วิท 7 น.ส.วัชราภรณ์ หมาดหวา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังวาลย์วิท 7 น.ส.พรพิมล หอมเกตุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังวาลย์วิท 7 นางสุพรรษา ชัยสุรินทร์ ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 น.ส.พรทิพย์ แก้วจันทร์ ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 น.ส.ทัศนีย์ รัตนบุรี ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 น.ส.วิชุดา สงวนวงศ์ ครู คศ.3
สังวาลย์วิท 7 น.ส.วิชชุดา นาเคณ ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 นางนุสรา จำปากลาย ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 นายธะราพงศ์ สองทอง ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 น.ส.ขนิษฐา ทองดี ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 นางศรีประภา แก้วเซ่ง ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 นายนภดล นวลดำ ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 นายกิตติศักดิ์ ไข่เขียว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังวาลย์วิท 7 นายพิทักษ์สิน ภักดี ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 นายรุ่งโรจน์ ชูประจง ครู คศ.2
สังวาลย์วิท 7 นางธัญรดี เต็งมีศรี ครู คศ.1
สังวาลย์วิท 7 นายธัญวุฒิ อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังวาลย์วิท 7 นายกิจาพัฒน์ สายกระสุน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 น.ส.ปนิษฐา ฤทธิ์พรัด ผอ.ร.ร. คศ.2
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นางเกษมศรี ปุณประวัติ ครู คศ.3
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 จ.ส.อ.สมใจ สังข์กลับ ครู คศ.3
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 ว่างย้ายไป สพป.นศ.1 ครู คศ.2
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 น.ส.ชุติมดีฐ์ หนูแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 ว่าง ครู คศ.2
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 น.ส.ปณิตตา หอมหว ล ครู คศ.1
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 น.ส.รัตติยา ศรีสะอาด ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 น.ส.ภัคสร เต็มรัตน์ ครู คศ.1
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นางสาลินี นิลรัตน์ ครู คศ.1
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นายวีระพงษ์ มีบัว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านไสยาสน์ น.ส.สุภานี บวรศุภศรี ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านไสยาสน์ ว่าง ครู คศ.3
บ้านไสยาสน์ นางอวยพร ธานีรัตน์ ครู คศ.3
บ้านไสยาสน์ นายสุริยา ไทรสุวรรณ ครู คศ.2
บ้านไสยาสน์ นางกมลวรรณ แก้วประเสริฐ ครู คศ.3(2)
บ้านไสยาสน์ นางรำเพย ดำมาก ครู คศ.3(2)
บ้านไสยาสน์ นางสุพิศ มลิวัลย์ ครู คศ.3(2)
บ้านไสยาสน์ นางจุฑาทิพย์ แก้วจำนงค์ ครู คศ.1
บ้านไสยาสน์ นางอารมย์ ไชยรัตน์ ครู คศ.3(2)
บ้านไสยาสน์ น.ส.วรรณา วงศ์อักษร ครู คศ.3
บ้านไสยาสน์ นางอารี ศรีสุข ครู คศ.2
บ้านไสยาสน์ นางจารีพร อักษรพันธ์ ครู คศ.1
บ้านไสยาสน์ นางอลิษา รัตนคช ครู คศ.1
เจริญรัชต์ภาคย์ นายประภาส สวนกูล ผอ.ร.ร. คศ.2
เจริญรัชต์ภาคย์ นางจุฑารัตน์ ทานันท์ ครู คศ.3
เจริญรัชต์ภาคย์ นางวิลัยวัลย์ พนิชยากุล ครู คศ.1
เจริญรัชต์ภาคย์ นางทักษิณา ไชยรัตน์ ครู คศ.3
เจริญรัชต์ภาคย์ นางอมรรัตน์ ทองรอด ครู คศ.3(2)
เจริญรัชต์ภาคย์ นางกัลยา จริตงาม ครู คศ.3
เจริญรัชต์ภาคย์ นายประสงค์ จริตงาม ครู คศ.3(2)
เจริญรัชต์ภาคย์ นายกรกมล ช่วยเต้า ครู คศ.1
เจริญรัชต์ภาคย์ นางปณิตา ไชยเพชร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสวน นางจิรภา อัยราคม ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านสวน น.ส.รัตนากร เกตุรัตนัง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสวน น.ส.รุ่งธยา รักษาจันทร์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านสวน นางรัตนาภรณ์ อินทร์ฤทธิ์ ครู คศ.3
บ้านสวน เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านสวน นายบุญฤทธิ์ จันทร์ทอง ครู คศ.3(2)
วัดวังหิน นางอารี นิยมรส ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดวังหิน นายกฤษนรา เถรว่อง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดวังหิน คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
วัดวังหิน นางพิทยา ไชยรักษ์ ครู คศ.3
วัดวังหิน เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
วัดวังหิน น.ส.มัลลิกา ภูมิเวทย์พงษ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดวังหิน น.ส.เกษริทร์ สินวัฒน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดวังหิน นางอนงค์ลักษณ์ ใจกระจ่าง ครู คศ.2
วัดวังหิน นายสุวิวัฒน์ นวลพลับ ครู คศ.1
วัดวังหิน คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดวังหิน คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านหนองเจ นายวัชระ นามสนธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหนองเจ ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหนองเจ น.ส.ชฎาพร ศฤงคาร ครู คศ.1
บ้านหนองเจ นายสนอง อนุสรณ์ ครู คศ.3
บ้านหนองเจ นางจารุณี จันทร์มงคล ครู คศ.3
บ้านหนองเจ น.ส.มะลิวรรณ ขวัญทองยิ้ม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองเจ น.ส.เสาวนีย์ มีบุญ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองเจ น.ส.ผกากรอง บุญทอง ครู คศ.1
บ้านหนองเจ น.ส.สุรัสวดี ศรีสุธรรม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองเจ น.ส.กนิษฐา หาญขุนทด ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองเจ น.ส.สิริพร สิทธิศิริ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านหนองเจ น.ส.ปริชดา เพียรดี ครู คศ.2
บ้านหนองเจ นางจิระวรรณ์ ชูศรี ครู คศ.2
บ้านหนองเจ น.ส.ญาณิศา สังข์ชุม ครู คศ.2
บ้านหนองเจ นางฉวีวรรณ รัตนา ครู คศ.2
บ้านหนองเจ ว่างย้ายไป สพป.นศ.3 ครู คศ.2
บ้านหนองเจ น.ส.จิรนันท์ เที่ยวแสวง ครู คศ.1
บ้านหนองเจ น.ส.รัตนมาศ แก้วเอียด ครู คศ.1
บ้านหนองเจ นางกาญจนา สายใจบุญ ครู คศ.1
บ้านหนองเจ นายสนธยา อาจไพรินทร์ ครู คศ.1
บ้านหนองเจ น.ส.เกศรินทร์ เพียรดี ครู คศ.1
บ้านหนองเจ นายธีระยุทธ พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นายสุวิทย์ หนูอุไร ผอ.ร.ร. คศ.3
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นายวิมล จิ้วฮวด ครู คศ.3
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นางเสาวลักย์ เกื้อมา ครู คศ.3
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นางพรศิริ บุญประดิษฐ์ ครู คศ.1
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นางจินดารัตน์ วรรณทอง ครู คศ.3
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นางสุดาวัลย์ จอมเมือง ครู คศ.3
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) น.ส.เพ็ญศรี รักษ์พงศ์ ครู คศ.2
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นางเยาวลักษ์ นาเคณ ครู คศ.3
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) นางปานทิพย์ ทับเที่ยง ครู คศ.3
บ้านนิคมวังหิน น.ส.สุนิศา ภักด์จันทร์ ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านนิคมวังหิน นางณัฎฐา สดาพงษ์ ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน นางวิไลวรรณ รักดำ ครู คศ.3
บ้านนิคมวังหิน นางเปมิกา เครือเพ็ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนิคมวังหิน นายยอรอมิน อูมูดี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนิคมวังหิน นายศุภรักษ์ คำมาศ ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน นางวีระวรรณ หยงสตาร์ ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน เกษียณ61 ครู คศ.3
บ้านนิคมวังหิน นายสัณฐิติ แก้วคงที่ ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน นางฉุธารัตน์ เพชรส่งศรี ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน น.ส.นิชาภา สุขสม ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน น.ส.กิ่งนภา เมืองจันทร์ ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน นายกรวิชญ์ รักบุรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนิคมวังหิน น.ส.พนาทิพย์ เพชรเส้ง ครู คศ.1
บ้านนิคมวังหิน น.ส.พรรณพิตา โชติไพรัตน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนิคมวังหิน คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านนิคมวังหิน คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.2
สมสรร นางสุรัตน์วดี บัวเพชร ผอ.ร.ร. คศ.3
สมสรร นายพงศ์พัฒน์ อินคง ครู คศ.1
สมสรร นางสุบรรณ์ ชูบัวทอง ครู คศ.2
สมสรร นางสุกัญญา นิ่มกาญจนา ครู คศ.2
สมสรร น.ส.ชัญญาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1
สมสรร นางกาญจนา แซ่ภู่ ครู คศ.1
สมสรร นายประทีป อำลอย ครู คศ.1
บ้านเขาวง นายโกวิทย์ เอียดเนตร ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านเขาวง น.ส.รัชวรรณ สมพงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเขาวง น.ส.ปริณภักดิ์ ซ้ายหั่น ครู คศ.1
บ้านเขาวง นางอาอิเซาะ ซาหีมซา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเขาวง น.ส.ปิยะธิดา ทองมี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาตำเสา นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาตำเสา นางรักชนก เอี่ยมศักดิ์ ครู คศ.2
บ้านนาตำเสา น.ส.นงลักษณ์ ชนูดหอม ครู คศ.3
บ้านนาตำเสา นายกัณฑ์อเนก พงษ์เพชร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาตำเสา นายประสิทธิ์ พิกุลกาฬ ครู คศ.2
บ้านนาตำเสา น.ส.ศิริวรรษา ไชยภูมิ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาตำเสา นางมนฤดี สกูลกุล ครู คศ.1
บ้านนาตำเสา น.ส.สารินี บำรุงภักดิ์ ครู คศ.1
บ้านนาตำเสา น.ส.ฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์ ครู คศ.1
บ้านนาตำเสา น.ส.ปุญญภัสสร์ ชุมจิตร ครู คศ.1
บ้านปากแพรก นายจินดา อักษรนำ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านปากแพรก นางภูริชญา บุญมี ครู คศ.1
บ้านปากแพรก นายเกษม โชติวัน ครู คศ.3
บ้านปากแพรก น.ส.อัฐจิมา จันทร์โสะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านปากแพรก นางพัชรียา เสนีย์ ครู คศ.3
บ้านปากแพรก นางสวนีย์ คำแหง ครู คศ.3
บ้านปากแพรก นางเกษร ทองชัย ครู คศ.3
บ้านปากแพรก น.ส.ใหม่ ขวัญหลี ครู คศ.1
บ้านปากแพรก นายธนวัฒน์ สวนจันทร์ ครู คศ.2
บ้านปากแพรก นางศิริขวัญ จิตรบรรจง ครู คศ.2
บ้านปากแพรก น.ส.สุพรรษา แซ่เหลี้ยว ครู คศ.2
บ้านปากแพรก น.ส.ชลดา ไหมแก้ว ครู คศ.1
บ้านปากแพรก นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ ครู คศ.1
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเสวก จินเจือ ผอ.ร.ร. คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสุพินญา อับดุลกะเดช ครู คศ.1
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.สุฑารัตน์ โยมมาก ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางวิภา เดชนุ่น ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางเกวลิน แคล้วอ้อม ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางพนิตตา ตั้นซ้วน ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายฐาปกรณ์ บูรณพล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปรีชา แสงมณี ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายไชยแสง จิตรเนียม ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางวิไลพร จิตรเนียม ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางวรรณา สุดชาฎา ครู คศ.3
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.จิราภรณ์ เกิดสม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางพรพิมล เอียดทวน ครู คศ.2
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสุวารี สุดชฎา ครู คศ.2
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.กนิษฐา จินดาวงศ์ ครู คศ.1
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางวัฒนา บุญอุ่น ครู คศ.2
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ผกามาส ชูภักดี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.รอฮานี หะแย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประ นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านควนประ นางอรอุมา ศรีวัง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประ น.ส.กุลธิดา บุญใย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประ น.ส.เกษรินทร์ วงค์พินิจ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประ นายวันเชษฐ์ เชื้อกูลชาติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านควนประ น.ส.ซารีนา หัตถประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ นายสลักเพชร จันทร์จำปา ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.ไอลดา หอมหว ล ครู คศ.1
บ้านคลองเสาเหนือ นางพวงรัตน์ ทักษิณากุล ครู คศ.2
บ้านคลองเสาเหนือ นายชลิต ขุนทิพย์ ครู คศ.1
บ้านคลองเสาเหนือ นายอำนาจ ไหมละเอียด ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ นางสุปรียา รัตนบุรี ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ นางกัญหา เพชรสถิตย์ ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ นายเดชา กาญจนเสน ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.จิราภรณ์ บุบผัน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.นัฐกานต์ หนูแสง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.มัลลิกา เต็งรัง ครู คศ.1
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.อรณัฐ พงศ์ยี่ล่า ครู คศ.1
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.สุรัชดา นาคะ ครู คศ.1
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.กุศลิน มั่นคง ครู คศ.2
บ้านคลองเสาเหนือ นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ นางวาสนา กาญจนเสน ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.พรรณทิพา จันทร์ทัง ครู คศ.3
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.ศุภขวัญ สิทธิรักษ์ ครู คศ.1
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.กาญจนา มะโณเรศ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.กรรณิการ์ ถนอมนวล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.อุบลทิพย์ รักวงษ์ ครู คศ.1
บ้านคลองเสาเหนือ นายนาถพงษ์ คงเจริญ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ น.ส.วราลี รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสเตาอ้อย น.ส.ธิดารัตน์ จิตสำรวย ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านไสเตาอ้อย นางอนุสาวรีย์ หอมเกตุ ครู คศ.3
บ้านไสเตาอ้อย นายชัยฤทธิ์ สงวนการ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสเตาอ้อย นางยบ บุญครบ ครู คศ.4(3)
บ้านไสเตาอ้อย น.ส.อารดา จัติกุล ครู คศ.1
บ้านไสเตาอ้อย คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
บ้านไสเตาอ้อย น.ส.นิภาภรณ์ ดีหนู ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไสเตาอ้อย คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านไสเตาอ้อย น.ส.อรวรรณ พรหมทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม น.ส.รุจิราภา ศรีสุวรรณ์ ผอ.ร.ร. คศ.2
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม น.ส.วิภาวดี อินทรจงจิต ครู คศ.1
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม น.ส.กรรณิกา อังคารา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม น.ส.ทิพภารัตน์ วรรณเพชร ครู คศ.2
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม น.ส.กนกการณ์ บุญเรือง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นายนภเกตน์ ตารมย์ ครู คศ.1
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นายวีระเดช ทองขวัญ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางปนัสยา ชัยรักษา ผอ.ร.ร. คศ.2
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว น.ส.มนต์ธิดา จินาชาญ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว น.ส.สุพัตรา รัตนบุรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว น.ส.ณัฐธิดา พฤกษพนม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว น.ส.อนุสรา ลุงกี่ ครู คศ.2
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว น.ส.ขนิษฐา ทองตรี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนกอ น.ส.อิศรา ช่วยชู ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดควนกอ เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
วัดควนกอ นางกิ่งกาญจน์ ทนสังข์ถิ่น ครู คศ.3
วัดควนกอ นางชนัดดา อาวุธ ครู คศ.2
วัดควนกอ นายธงชัย นุ่มทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนกอ นางสุจินต์ ด้วงกูล ครู คศ.3
วัดควนกอ น.ส.อลิษา สวัสดิวงศ์ ครู คศ.3
วัดควนกอ น.ส.วัชราภรณ์ หนูเทพ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนกอ คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
วัดควนกอ นายอุสมาน มะนาฮา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนกอ คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
บ้านปลายรา ว่าที่ ร.ต.วิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านปลายรา นายมนัส ดิษฐาน ครู คศ.3
บ้านปลายรา นางสุวภัทร ไชยชาญ ครู คศ.1
บ้านปลายรา น.ส.กิ่งแก้ว แซ่ตัน ครู คศ.1
บ้านปลายรา นางอุทัย ชนะพล ครู คศ.1
บ้านปลายรา ว่าที่ ร.ต.มนตรี หมานหมีน ครู คศ.1
บ้านปลายรา นางเพ็ญศรี ศรีทอง ครู คศ.3
บ้านปลายรา นายอุดมศักดิ์ ขลุดสกุล ครู คศ.2
บ้านปลายรา นางจามร ตานี ครู คศ.3
บ้านปลายรา นางกฤษณา บุญเศษ ครู คศ.1
บ้านปลายรา คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) นางอาภรณ์ วรรโณ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) นายสุวิทย์ อาวุธ ครู คศ.2
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) น.ส.ชัญญา แก้วงาม ครู คศ.2
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) น.ส.ขนิษฐา จิราสิต ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านปลายเส น.ส.วรลักษณ์ นุ่นรักษา ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านปลายเส น.ส.นพมาศ พิทักษ์ ครู คศ.1
บ้านปลายเส นางจิตตนา ทิพยดี ครู คศ.3
บ้านปลายเส นางจิตตกวี ช่างสลัก ครู คศ.3
บ้านปลายเส นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์ ครู คศ.3
บ้านปลายเส นายปราโมทย์ สาระพงศ์ ครู คศ.3
บ้านปลายเส นางสุภาภรณ์ แก้วคง ครู คศ.3
บ้านปลายเส น.ส.จิดานันท์ สุวรรณศรี ครู คศ.1
บ้านปลายเส คืนเกษียณ62 ครู คศ.4(3)
บ้านปลายเส คืนเกษียณ62 ต่างเขต
บ้านแพรกกลาง นายมงคล ชุมภักดี ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านแพรกกลาง นางลาวรรณ แก้วมณี ครู คศ.3(2)
บ้านแพรกกลาง นางพรทิพย์ วิไล ครู คศ.3
บ้านแพรกกลาง ว่าที่ร.ต.ภักดี ศรีทอง ครู คศ.3
บ้านแพรกกลาง น.ส.อัจฉรา บุญวงศ์ ครู คศ.1
บ้านแพรกกลาง เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านแพรกกลาง น.ส.นารีนาฎ บุญทอง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านแพรกกลาง นายเดชา ชายสวัสดิ์ ครู คศ.2
บ้านแพรกกลาง นายวีรชน ชูมณี ครู คศ.3
บ้านแพรกกลาง น.ส.นิภาพร ชิตเชี่ยว ครู คศ.1
บ้านแพรกกลาง นายภานุเดช ขวัญเทพ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านแพรกกลาง นายศุภชัย อาญา ครู คศ.2
บ้านแพรกกลาง นายมนูญ เดวาหมัด ครู คศ.1
บ้านแพรกกลาง น.ส.พิกุล ไพวงค์ ครู คศ.1
บ้านแพรกกลาง คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านนาพา นางสุมาลี โยธาภักดิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาพา นายปภาวิน มัฎฐารักษ์ ครู คศ.2
บ้านนาพา น.ส.อารณี ราชกิจ ครู คศ.1
บ้านนาพา นายมานิต จันทรัตน์ ครู คศ.3(2)
บ้านนาพา นางนฤมล ลิ้มศรัทธา ครู คศ.1
บ้านนาพา นางเจณจิรา ไกรนรา ครู คศ.3
บ้านนาพา ว่าที่ร.ต.หญิงจิตรา พัฒจันทร์ ครู คศ.2
บ้านนาพา นางสุพรรณี วัฒนา ครู คศ.3
บ้านนาพา นางภิมรัฐถา ธราพร ครู คศ.1
บ้านนาพา เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
บ้านนาพา นางนิตยา พรหมรักษา ครู คศ.3(2)
บ้านนาพา น.ส.ปิยธิดา เรืองฤทธิ์ ครู คศ.2
บ้านนาพา นายศักดา กะแหมะเตบ ครู คศ.1
บ้านนาพา น.ส.วรรณพร รุ่นแสง ครู คศ.1
บ้านนาพา น.ส.นันทยา ชูมณี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาพา คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.3
บ้านวังตลับ นางกมลทิพย์ สงค์ดำ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านวังตลับ นายสาระกิจ แสงมณี ครู คศ.3(2)
บ้านวังตลับ น.ส.ศศิมา ทุ่ยอ้น ครู คศ.3
บ้านวังตลับ นายสุธี บูรณะแพทย์ ครู คศ.2
บ้านวังตลับ น.ส.จิรัสสา ไสยแก้ว ครู คศ.2
บ้านวังตลับ น.ส.สุพัตรา เพ็ชรประพันธ์ ครู คศ.3
บ้านวังตลับ ว่าที่ ร.ต.ศุภกาญจน์ สุวรรณมณี ครู คศ.1
บ้านวังตลับ น.ส.จุฑาภรณ์ นรินทร ครู คศ.2
บ้านวังตลับ น.ส.ชไมพร ขุมนาค ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเกาะขวัญ นายอำนวย ดำประสงค์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านเกาะขวัญ ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านเกาะขวัญ นายภิญโญ กามูณี ครู คศ.3
บ้านเกาะขวัญ น.ส.รัชนิดา บัวเนียม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเกาะขวัญ น.ส.จินทนาพร คำแหง ครู คศ.1
บ้านเกาะขวัญ นางอัจฉรา แซ่ลิ้ม ครู คศ.3
บ้านเกาะขวัญ นางอุทัยวรรณ แสงมณี ครู คศ.3
บ้านเกาะขวัญ นางสุดา กามูณี ครู คศ.2
บ้านเกาะขวัญ นางทิพย์วัล เสนา ครู คศ.2
บ้านเกาะขวัญ น.ส.กมลชนก ณ ภิบาล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเกาะขวัญ นางศิริพร บัวเพชร ครู คศ.2
บ้านเกาะขวัญ น.ส.นันธนา แก้วพิพัฒน์ ครู คศ.2
บ้านเกาะขวัญ นางจิราภรณ์ พงศ์ทองเมือง ครู คศ.3
บ้านเกาะขวัญ นางนิภาพร แตงแก้ว ครู คศ.1
บ้านเกาะขวัญ น.ส.ปิ่นวิไล คุ่ยยกสุย ครู คศ.1
บ้านเกาะขวัญ น.ส.ประภัสสร ยอดมณี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านเกาะขวัญ น.ส.ณัฐรดา เจริญสุข ครู คศ.1
บ้านเกาะขวัญ น.ส.เจตนาพร โพธิ์พันธ์ ครู คศ.1
บ้านเกาะขวัญ น.ส.พลอยภัทร์ชา พยัคฆ์รังสี ครู คศ.1
บ้านเกาะขวัญ นางวิภาวรรณ พัสดุ ครู คศ.1
บ้านเกาะขวัญ น.ส.ปิยะนุช ชำนาญกิจ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดสวนพิกุล นายปรีชา จันเอียด ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดสวนพิกุล นางจินตนา ชนะพงศ์ ครู คศ.3
วัดสวนพิกุล นางวรินทร ถนอมวงศ์ ครู คศ.1
วัดสวนพิกุล นายณัฐพงศ์ สงแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านพรุวง ว่างคนครองย้ายไป ร.ร.วัดศิลาราย ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านพรุวง น.ส.อมรา การะนัด ครู คศ.1
บ้านพรุวง ว่างย้ายไป สพป.สุราษฎร์ 3 ครู คศ.2
พรรณราชลเขต นางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร ผอ.ร.ร. คศ.2
พรรณราชลเขต นางจิตรตรี สุดใจ ครู คศ.2
พรรณราชลเขต นางวิภาวดี ปรีหะจินดา ครู คศ.1
พรรณราชลเขต น.ส.พัฒชรี แซ่เขา ครู คศ.1
วัดวังรีบุญเลิศ นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ นางอินทิรา พลศิลป์ ครู คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ นางเสาวณีย์ สวัสดี ครู คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครู คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ นางอารียา จะรา ครู คศ.2
วัดวังรีบุญเลิศ นายเฉลิมศักดิ์ บุญเกษม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดวังรีบุญเลิศ นางอรุณี สกุลคง ครู คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ นางพัชชา ชูช่วย ครู คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ นายสุทธิเดช คุณประสพ ครู คศ.2
วัดวังรีบุญเลิศ นายบุญเจริญ ชูช่วย ครู คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ นางบุญประเสริฐ เชื้อพุทธ ครู คศ.4(3)
วัดวังรีบุญเลิศ นางธิวรา ยุวเชียร ครู คศ.2
วัดวังรีบุญเลิศ นายศุภชัย กลางนุรักษ์ ครู คศ.3
วัดวังรีบุญเลิศ น.ส.อรธนา วงศ์เมฆ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดวังรีบุญเลิศ นายณัฐกฤตา เกตุเพชร ครู คศ.2
วัดวังรีบุญเลิศ คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.4(3)
วัดจันดี นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.ร.ร. คศ.4
วัดจันดี ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดจันดี ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.1
วัดจันดี ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
วัดจันดี นายอภินันท์ เชื้ออาน ครู คศ.1
วัดจันดี นายกอบกิจ ขจรบุญ ครู คศ.1
วัดจันดี น.ส.ธาริตา นพสุวรรณ ครู คศ.1
วัดจันดี นางชำมะนาด คงทน ครู คศ.3
วัดจันดี นางสุจามร เนาวรัตน์ ครู คศ.3
วัดจันดี น.ส.ลูกเกตุ คำไหม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.ขจิต ยอดล้ำ ครู คศ.3
วัดจันดี นางยุพดี จริตงาม ครู คศ.3(2)
วัดจันดี นางพรทิพย์ สุขพันธุ์ ครู คศ.3(2)
วัดจันดี นายอาวุธ ริยาพันธ์ ครู คศ.3
วัดจันดี นางอนุ จิตรัตน์ ครู คศ.4(3)
วัดจันดี นางนิภาภรณ์ ศริอินทร์ ครู คศ.3
วัดจันดี นางออมใจ นวลใย ครู คศ.2
วัดจันดี น.ส.พุทธชาด เนินหนู ครู คศ.1
วัดจันดี นางอชิดา เนาวพันธ์ ครู คศ.3
วัดจันดี นางวลัยลักษณ์ ชูมาก ครู คศ.3
วัดจันดี นางฉรรยา จันทร์เมือง ครู คศ.3
วัดจันดี นางนิตยา ทองมั่นคง ครู คศ.3
วัดจันดี น.ส.ปิยะวรรณ ชนะราวี ครู คศ.3
วัดจันดี น.ส.ธนพรรษ ชัยวิชิต ครู คศ.3
วัดจันดี นางอวยพร หมวดชนะ ครู คศ.3
วัดจันดี น.ส.อนงค์วรรณ ทั่วจบ ครู คศ.3
วัดจันดี นางชไมพร ยืนเพชร ครู คศ.3
วัดจันดี นางอัญชลี สุขบรรจง ครู คศ.3
วัดจันดี นางสมศรี ปรีชา ครู คศ.3
วัดจันดี นางอรุณศรี จันทร์เมือง ครู คศ.3
วัดจันดี นางสุจิรา สว่างวงศ์ ครู คศ.3
วัดจันดี นางกุลนที ทองจันทร์ ครู คศ.3
วัดจันดี นางประชุมพร กำจรฤทธิ์ ครู คศ.3
วัดจันดี นางสุจิตรา จินดานิล ครู คศ.3
วัดจันดี น.ส.กิตติมา มณีโชติ ครู คศ.3
วัดจันดี นางสุภานิตย์ วรรณเริก ครู คศ.3
วัดจันดี นางธัญญา คงแก้ว ครู คศ.3
วัดจันดี นายเอกชัย ศรีสุขใส ครู คศ.2
วัดจันดี นางวฤดี วงศ์สวัสดิ์ ครู คศ.1
วัดจันดี น.ส.กชพร เพิ่มพูน ครู คศ.1
วัดจันดี น.ส.พัทธนันท์ รำเพย ครู คศ.2
วัดจันดี นางสุวิมล พรหมมะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี นายองอาจ พรมคง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.กัญญารัตน์ ทับไทร ครู คศ.1
วัดจันดี นายชนะศักดิ์ รักขนาม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.กมลทิพย์ ยิ่งบุรุษ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี นายกฤตนัย แสงสว่าง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.สุวรรณา แหวนเพ็ชร ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.เพ็ญสุดา ติกขณา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.พิมพ์สุดา วุธรา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.สุดารัตน์ ชูประสูติ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดจันดี น.ส.ผกากรอง งามผิว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดหลักช้าง ว่างคนครองย้ายไป ร.ร.บ้านโคกมะขาม ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดหลักช้าง นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ ครู คศ.3
วัดหลักช้าง น.ส.อารีย์ สุขใส ครู คศ.3(2)
วัดหลักช้าง นางพูนสุข บัวชื่น ครู คศ.3
วัดหลักช้าง นางปวีณา ชูเกลี้ยง ครู คศ.1
วัดหลักช้าง นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ ครู คศ.3
บ้านควนตม น.ส.ปิยะวัลย์ มณีฉาย ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านควนตม ว่างลาออก 15 ม.ค.63 ครู คศ.3(2)
บ้านควนตม นายประสิทธิ์ น้อยสำลี ครู คศ.2
บ้านนาปราน น.ส.เบญจมาส สุขกลับ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนาปราน น.ส.สุดาวรรณ คุณประสพ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนาปราน นางพิสมัย หนูเนตร ครู คศ.3(2)
บ้านนาปราน น.ส.ปาริชาติ วรรณาการ ครู คศ.1
บ้านหนองเตย ว่าง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านหนองเตย นางจรวย จินดานคร ครู คศ.2
วัดควนส้าน นางอาคม สุขกบ ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดควนส้าน นายสุรินทร์ นินทศรี ครู คศ.3(2)
วัดควนส้าน เกษียณ61 ครู คศ.3(2)
วัดควนส้าน นางวิภาวัลย์ สทานสัตย์ ครู คศ.2
วัดควนส้าน นางเกษรทิพย์ จันทร์สา ครู คศ.1
วัดควนส้าน น.ส.เนตรชนก มณีฉาย ครู คศ.1
วัดควนส้าน นางแสงจันทร์ พันธุ์วิริยรัตน์ ครู คศ.3
วัดควนส้าน นายโสภนา ชูยงค์ ครู คศ.2
วัดควนส้าน น.ส.หทัยกาญจน์ ชาญณรงค์ ครู คศ.1
วัดควนส้าน น.ส.มลทิรา แก้วบ้านดอน ครู คศ.1
วัดควนส้าน น.ส.สุภาวดี จันทร์ส่อง ครู คศ.1
วัดควนส้าน นางอิงอร ศรีแก้วณวรรณ ครู คศ.2
วัดควนส้าน คืนเกษียณ62 ครู คศ.3
วัดควนส้าน นายรัฐนันท์ แซ่ลิ่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนส้าน คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดควนส้าน คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดควนส้าน น.ส.ศิริลักษณ์ สมมาตย์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดควนส้าน คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18)
บ้านคลองงา นายอภิเชษฐ์ พังยาง ผอ.ร.ร. คศ.2
บ้านคลองงา น.ส.ชญาภา เพชรา ครู คศ.2
บ้านคลองงา น.ส.กัณฐิกาญจน์ คุ้มหอยกัน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองงา น.ส.สรพัฒร์ สุพรรณ ครู คศ.2
บ้านคลองงา น.ส.เพชรลดา สมเพชร ครู คศ.3
บ้านคลองงา เกษียณ61 ครู คศ.4(3)
บ้านคลองงา นางรัชนีย์ ขอบขำ ครู คศ.3(2)
บ้านคลองงา นายไพศาล จิตรามาศ ครู คศ.1
บ้านคลองงา คืนเกษียณ62 ต่างเขต
บ้านคลองงา น.ส.ธัญญรัตน์ จิตวิบูรณ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนา นายธีรพงศ์ คงแก้ว ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านนา น.ส.วัชราพร บุญมูสิก ครู คศ.3
บ้านนา นางเยาวธิดา ยอดหวาน ครู คศ.3
บ้านนา นายบุญธรรม รัตนานุกูล ครู คศ.3
บ้านนา นางญาดา เทพจิตร ครู คศ.3
บ้านนา นายจำลอง มณีฉาย ครู คศ.2
บ้านนา น.ส.ศิรดา วงศ์คช ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนา น.ส.ภัสตรา กรดนวล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนา นางมณฑาทิพย์ สายไหม ครู คศ.3
บ้านนา นายทวีพงศ์ ขาวล้วน ครู คศ.3
บ้านนา น.ส.บุญนภา บุญมูสิก ครู คศ.3
บ้านนา น.ส.ณัฐรดา ดำเนินผล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านนา นางยุพดี มีเสน ครู คศ.3
บ้านนา นายบุญจิตร จันทร์วิน ครู คศ.3
บ้านนา นางวรรณดี สวัสดี ครู คศ.1
บ้านนา น.ส.ปุญธิดา จิตต์รัตน์ ครู คศ.2
วัดมะนาวหวาน นายวิชาญ ศรีอักษร ผอ.ร.ร. คศ.3
วัดมะนาวหวาน นางบุญธรรม ปรีชา ครู คศ.3
วัดมะนาวหวาน น.ส.จันทร์จิรา นวลนุ่ม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมะนาวหวาน น.ส.ภรณ์ไพลิน สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดมะนาวหวาน นางจำนงค์ สันตจิต ครู คศ.3
วัดมะนาวหวาน นางปิยวรรณ รอดอุปการ ครู คศ.3
วัดมะนาวหวาน น.ส.วรรณา สิทธิสาร ครู คศ.3
วัดมะนาวหวาน นางอุบล สุภาพร ครู คศ.3
วัดมะนาวหวาน นางเพ็ญศรี ชัยวิชิต ครู คศ.3
วัดมะนาวหวาน คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดมะนาวหวาน คืนเกษียณ 60 รอ คปร. ครูผู้ช่วย คศ.4(3)
บ้านหน้าเหมน ว่าง ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านหน้าเหมน นางรัตนา จันทร์แก้ว ครู คศ.3(2)
บ้านกุยเหนือ ว่างไปแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านกุยเหนือ น.ส.สุพรรษา บุหลันพฤกษ์ ครู คศ.1
บ้านกุยเหนือ นายรวย ศรีหรัญ ครู คศ.2
บ้านกุยเหนือ น.ส.วาสนา พรหมทอง ครู คศ.1
บ้านกุยเหนือ นายสำรวม นามสนธิ์ ครู คศ.3
บ้านกุยเหนือ น.ส.อรทัย ช่วยค้ำ ครู คศ.1
บ้านกุยเหนือ น.ส.บุญราศี เจริญผล ครู คศ.2
บ้านกุยเหนือ นางรติวรรณ ไทยธนาภิวัฒน์ ครู คศ.1
บ้านคลองกุย นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านคลองกุย น.ส.ศศิกาญจน์ แซ่ตั้น ครู คศ.1
บ้านคลองกุย น.ส.รติรจน์ ชูชีพ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองกุย นายฐานิสย์ กระจ่างทอง ครู คศ.3
บ้านจันดี นางราตรี ธวัชกาญจน์ ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านจันดี นางพรทิพย์ ณะจะทอง ครู คศ.2
บ้านจันดี น.ส.จริยา วงศ์ดี ครู คศ.1
บ้านจันดี นางพนัชสยา กาญจนนุกูล ครู คศ.3
บ้านจันดี น.ส.กิตติยาภรณ์ พฤษกูล ครู คศ.1
บ้านจันดี นางลำยอง ขาวล้วน ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นายสมพงศ์ จินา ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
ชุมชนบ้านนาวา ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.2
ชุมชนบ้านนาวา ว่าง รอง ผอ.ร.ร. คศ.4
ชุมชนบ้านนาวา นางสุรีย์พร ชัยสิทธิ์ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.อุษา เพชรราช ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.พักตร์สุภา สินธุพาชี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านนาวา นายสุรเดช คงแก้ว ครู คศ.2
ชุมชนบ้านนาวา นางศิราพร กระจ่างทอง ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางมาลี คงแก้ว ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางคัมภีรพรรณ ภักดีแก้ว ครู คศ.2
ชุมชนบ้านนาวา นางปิยะวรรณ ชมโฉม ครู คศ.4(3)
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.สุพัตน์ตรา ชัยณรงค์ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านนาวา นางมนฤดี คงแก้ว ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางอมรรัตน์ ปรีชา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านนาวา นายธิติพงศ์ เหมทานนท์ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านนาวา นางอาภรณ์ คำครุฑ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางกัลยา แก้วหมุน ครู คศ.2
ชุมชนบ้านนาวา นางพะเยาว์ โปณะทอง ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางจินตนา ตารมย์ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางฤทธิยา เดชาสิทธิ์ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางจงกลนี เดชศรีจันทร์ ครู คศ.3(2)
ชุมชนบ้านนาวา นางบุญญาธิการ ขาวชะอุ่ม ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางยวนจิตร อินทร์จงจิตร ครู คศ.3(2)
ชุมชนบ้านนาวา นางอัจฉราณี ทองตากรณ์ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.กาญจนา ธราพร ครู คศ.2
ชุมชนบ้านนาวา นายสมมุ่ง อินทร์จงจิตร ครู คศ.3(2)
ชุมชนบ้านนาวา นางชนิดา สงจันทร์ ครู คศ.3(2)
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.สิริพร จินา ครู คศ.2
ชุมชนบ้านนาวา นางพิมลรัตน์ ยมใหม่ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางยุพาภรณ์ สมทอง ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.ภัคจิรา เพชรกรด ครู คศ.1
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.วรรณี อาญา ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา นางฐิตา สงอาจินต์ ครู คศ.3
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.โสนิดา ชลธาร ครู คศ.1
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.สุภาพร ภาควัตน์ ครู คศ.2
ชุมชนบ้านนาวา น.ส.สุพรรณิกา เกื้อหนุน ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านนาวา นายเด่นชัย บำรุงศรี ครู คศ.1
ชุมชนบ้านนาวา นางอนุศรา โสภาวัจน์ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านนาวา นายพงษ์กฤษ ชนะรบ ครู คศ.1
ชุมชนบ้านนาวา นายปรัชญา เสนารัตน์ ครู คศ.2
องค์การสวนยาง 1 นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค ผอ.ร.ร. คศ.3
องค์การสวนยาง 1 น.ส.ทิพรัตน์ มีบัว ครู คศ.1
องค์การสวนยาง 1 นายวัชรา ฉิวน้อย ครู คศ.1
องค์การสวนยาง 1 น.ส.จุไร อร่ามวิทยานุกูล ครู คศ.3
องค์การสวนยาง 1 นางนงเยาว์ แก้วเรือง ครู คศ.3(2)
บ้านคลองปีก นายเจตน์ วรรณเริก ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านคลองปีก นายมูฮำหมัดนูรด์ มีบุญลาภ ครู คศ.1
บ้านคลองปีก นายสิทธิโชค จงจิตร ครู คศ.3(2)
บ้านคลองปีก น.ส.กนกวรรณ ศรีวิมล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านคลองปีก น.ส.เบญจวรรณ ทิศาวงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดสวนขัน นายสำเริง อ้นทอง ผอ.ร.ร. คศ.4(3)
วัดสวนขัน นางสุวดี อ้นทอง ครู คศ.3
วัดสวนขัน น.ส.รุ้งทิพย์ คำแก้ว ครู คศ.1
วัดสวนขัน ว่าที่ ร.ต.สรศักดิ์ คชภักดี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
วัดสวนขัน นางสุชาวดี ระย้า ครู คศ.3
วัดสวนขัน คืนเกษียณ62 ครู คศ.3(2)
วัดสวนขัน นางพิมลสิริ กาละ ครู คศ.2
วัดสวนขัน นางจุฑากานต์ คงแก้ว ครู คศ.3
วัดสวนขัน นางประภัสสร โบศรี ครู คศ.1
วัดสวนขัน นายธงธวัช แก้วบุญทอง ครู คศ.1
วัดสวนขัน คืนเกษียณ62 ต่างเขต คัดเลือก ว.16
วัดสวนขัน คืนเกษียณคปร60 รอต่างเขต(18) คัดเลือก ว.16
บ้านไทรงาม นางวาสนา คชไกร ผอ.ร.ร. คศ.3
บ้านไทรงาม น.ส.สุนิดา กาญจนะ ครู คศ.1
บ้านไทรงาม น.ส.ทิฆัมพร ชุมจูด ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
บ้านไทรงาม น.ส.พรพิมล รัตนะ ครู คศ.2
บ้านไทรงาม น.ส.ณัฐวิภา พลศิริ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
สังกัด ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อันดับ
Copyright © 2022 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นศ.2Version ทีมพัฒนาระบบ. All rights reserved.