ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
80020001 บ้านคลองขัน ฉวาง View
80020013 วัดนาเขลียง ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020110 บ้านไสโป๊ะ นาบอน ขนาดเล็ก View
80020111 วัดเกาะสระ นาบอน ขนาดเล็ก View
80020112 บ้านหนองยาง นาบอน ขนาดเล็ก View
80020113 วัดหนองดี นาบอน ขนาดเล็ก View
80020115 บ้านไสยูงปัก นาบอน ขนาดกลาง View
80020116 ชุมชนบ้านสี่แยก นาบอน ขนาดเล็ก View
80020117 บ้านคลองโอม นาบอน ขนาดเล็ก View
80020118 วัดสุวรรณคีรี นาบอน ขนาดเล็ก View
80020119 บ้านนาโพธิ์ นาบอน ขนาดเล็ก View
80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน ขนาดเล็ก View
80020014 บ้านโคกมะขาม ฉวาง ขนาดกลาง View
80020122 บ้านนาบอน นาบอน ขนาดเล็ก View
80020123 วัดเทวสิทธิ์ นาบอน ขนาดเล็ก View
80020126 บ้านคลองจัง นาบอน ขนาดเล็ก View
80020127 องค์การสวนยาง 2 ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020128 องค์การสวนยาง 3 ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020129 หมู่บ้านป่าไม้ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020130 บ้านทะเลสองห้อง ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020131 บ้านบางปรน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020132 บ้านบ่อปลา ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020133 บ้านควนประชาสรรค์ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020015 บ้านไสโคกเกาะ ฉวาง ขนาดกลาง View
80020134 วัดเสม็ดจวน ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020135 วัดคงคาเลียบ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020136 ราชเวชพิศาล ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020137 วัดควนสระบัว ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020138 บ้านนาท่อม ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020139 บ้านพอโกบ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020140 บ้านบางตะเภา ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020141 บ้านกรุงหยันใต้ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020142 วัดท่ายาง ทุ่งใหญ่ ขนาดใหญ่ View
80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020016 บ้านควนสวรรค์ ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020144 บ้านโคกวัด ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020145 บ้านวังหิน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020146 วัดควนยูง ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020147 วัดภูเขาหลัก ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020148 บ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020150 วัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020151 บ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020152 วัดขนาน ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020153 บ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020154 บ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020017 วัดควนยูง ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020155 บ้านบางรูป ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020156 วัดวิสุทธิวงศ์ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020157 วัดประดิษฐาราม ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020158 บ้านทุ่งกรวด ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020159 บ้านไร่มุสลิม ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020160 วัดควน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020161 บ้านไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020162 บ้านสระนางมโนราห์ ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020163 บ้านควนลำภู ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020164 บ้านหนองคล้า ทุ่งใหญ่ ขนาดกลาง View
80020018 บ้านห้วยทรายขาว ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020167 บ้านควนอวดพัน ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020168 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ทุ่งใหญ่ ขนาดเล็ก View
80020169 วัดลำนาว บางขัน ขนาดเล็ก View
80020170 บ้านปากแพรก บางขัน ขนาดเล็ก View
80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน ขนาดกลาง View
80020172 บ้านควนประ บางขัน ขนาดเล็ก View
80020173 บ้านคลองเสาเหนือ บางขัน ขนาดเล็ก View
80020174 บ้านไสเตาอ้อย บางขัน ขนาดเล็ก View
80020175 บ้านนาตำเสา บางขัน ขนาดกลาง View
80020020 บ้านกันละ ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020176 บ้านนิคมวังหิน บางขัน ขนาดกลาง View
80020177 สมสรร บางขัน ขนาดเล็ก View
80020178 บ้านเขาวง บางขัน ขนาดเล็ก View
80020179 เจริญรัชต์ภาคย์ บางขัน ขนาดเล็ก View
80020180 สังวาลย์วิท 7 บางขัน ขนาดกลาง View
80020181 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 บางขัน ขนาดเล็ก View
80020182 บ้านไสยาสน์ บางขัน ขนาดกลาง View
80020183 บ้านสวน บางขัน ขนาดเล็ก View
80020184 วัดวังหิน บางขัน ขนาดกลาง View
80020185 บ้านหนองเจ บางขัน ขนาดกลาง View
80020021 วัดไม้เรียง ฉวาง ขนาดกลาง View
80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) บางขัน ขนาดเล็ก View
80020187 บ้านแพรกกลาง ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง View
80020188 บ้านเกาะขวัญ ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก View
80020189 วัดสวนพิกุล ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก View
80020190 บ้านพรุวง ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก View
80020191 พรรณราชลเขต ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก View
80020193 วัดวังรีบุญเลิศ ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก View
80020194 บ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง View
80020195 บ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก View
80020196 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) ถ้ำพรรณรา ขนาดเล็ก View
80020023 วัดหาดสูง ฉวาง ขนาดกลาง View
80020197 บ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง View
80020198 วัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง View
80020199 บ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ขนาดกลาง View
80020200 วัดควนส้าน ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020201 บ้านคลองงา ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020202 บ้านนา ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020203 วัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020204 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020205 บ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020206 บ้านคลองกุย ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020024 บ้านหาดทรายแก้ว ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020207 บ้านจันดี ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020208 ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020209 องค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020210 บ้านคลองปีก ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020211 บ้านไทรงาม ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020213 วัดสวนขัน ช้างกลาง ขนาดกลาง View
80020214 บ้านหนองเตย ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020215 วัดจันดี ช้างกลาง ขนาดใหญ่ View
80020216 วัดหลักช้าง ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020217 บ้านควนตม ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020003 วัดเพ็ญญาติ ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020025 บ้านโคกยาง ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020218 บ้านนาปราน ช้างกลาง ขนาดเล็ก View
80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม บางขัน ขนาดเล็ก View
80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน ขนาดเล็ก View
80020027 บ้านเศลาใต้ ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020028 วัดมะปรางงาม ฉวาง ขนาดกลาง View
80020029 บ้านป่าพาด ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020030 บ้านทอนวังปราง ฉวาง ขนาดกลาง View
80020031 บ้านสวนอาย ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020032 บ้านปลายคลองเพรง ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020033 วัดโคกหาด ฉวาง ขนาดกลาง View
80020034 บ้านควน ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020035 วัดเพ็ญมิตร ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020004 วัดกะเปียด ฉวาง ขนาดกลาง View
80020036 วัดสามัคคีนุกูล ฉวาง ขนาดกลาง View
80020037 วัดควนสะตอ ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020038 บ้านคลองสาย ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020039 บ้านห้วยปริก ฉวาง ขนาดกลาง View
80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ฉวาง ขนาดกลาง View
80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 พิปูน ขนาดเล็ก View
80020043 วัดนางเอื้อย พิปูน ขนาดเล็ก View
80020044 บ้านห้วยกลาง พิปูน ขนาดเล็ก View
80020045 วัดหน้าเขา พิปูน ขนาดใหญ่ View
80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร พิปูน ขนาดกลาง View
80020005 บ้านปากน้ำ ฉวาง ขนาดกลาง View
80020047 บ้านปากระแนะ พิปูน ขนาดเล็ก View
80020048 วัดในไร่ พิปูน ขนาดเล็ก View
80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว พิปูน ขนาดกลาง View
80020050 บ้านวังวัว พิปูน ขนาดเล็ก View
80020051 บ้านคุ้งวังวัว พิปูน ขนาดเล็ก View
80020052 วัดมังคลาราม พิปูน ขนาดเล็ก View
80020053 วัดโบราณาราม พิปูน ขนาดเล็ก View
80020054 บ้านนาเหนือ พิปูน ขนาดเล็ก View
80020055 บ้านเหนือคลอง พิปูน ขนาดเล็ก View
80020056 วัดทุ่งนาใหม่ พิปูน ขนาดกลาง View
80020006 วัดควนสูง ฉวาง ขนาดกลาง View
80020057 วัดยางค้อม พิปูน ขนาดเล็ก View
80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6 ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020059 บ้านพูน ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020060 วัดกะโสม ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020061 บ้านคลองตูก ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020063 บ้านเขาตาว ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020064 บ้านสามัคคีธรรม ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020065 บ้านไสส้าน ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020066 วัดนิคมคีรี ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020009 ฉวาง ฉวาง ขนาดกลาง View
80020067 บ้านวังเต่า ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020068 บ้านหนองปลิง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020069 วัดเขาโร ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020070 บ้านนาพรุ ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020071 บ้านหนองท่อม ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020072 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020074 บ้านหน้าเขา ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020075 วัดวังหีบ ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020076 บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ทุ่งสง ขนาดใหญ่ View
80020010 วัดมะเฟือง ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020077 วัดเขากลาย ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020078 บ้านนาตาแย้ม ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020079 มหาราช ๓ ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020080 บ้านจำปา ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020081 บ้านน้ำพุ ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020082 วัดถ้ำใหญ่ ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020083 บ้านวังยวน ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020084 วัดควนชม ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020085 วัดก้างปลา ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020086 บ้านชายคลอง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020011 วัดโคกเมรุ ฉวาง ขนาดเล็ก View
80020087 วัดธรรมเผด็จ ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020088 บ้านเกาะปราง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020089 บ้านบนควน ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020090 บ้านเกาะยวน ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020091 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020092 บ้านวังยาว ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020093 บ้านบ่อมอง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020094 วัดวังขรี ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020095 วัดทุ่งส้าน ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020096 บ้านคอกช้าง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020012 บ้านนาเส ฉวาง ขนาดกลาง View
80020097 ชุมชนวัดสำโรง ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020098 วัดศิลาราย ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020100 บ้านถ้ำตลอด ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020101 บ้านน้ำตก ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020102 บ้านวังธน ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020105 วัดคงคาเจริญ ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020106 บ้านนาเกิดผล ทุ่งสง ขนาดเล็ก View
80020107 บ้านคลองขุด ทุ่งสง ขนาดกลาง View
80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นาบอน ขนาดเล็ก View
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
Copyright © 2022 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นศ.2Version ทีมพัฒนาระบบ. All rights reserved.