รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,083
จำนวนผู้เข้าสอบปกติ 3,707
จำนวนผู้เข้าสอบ(พิเศษ) 376
จำนวนโรงเรียนที่่เข้าสอบ 191

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) เปรียบเทียบโรงเรียน และเขตพื้นที่

โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทั้ง 3 ด้าน
วัดควนยูง(ทุ่งใหญ่) 5 45.71 -10.44 29.38 -21.87 32.65 -18.08 35.91 -16.73
วัดกะเปียด 7 45.95 -10.2 31.19 -20.06 54.04 3.31 43.73 -8.91
บ้านห้วยทรายขาว 7 53.62 -2.53 42.41 -8.84 50.98 0.25 49.01 -3.63
บ้านบางรูป 5 45.27 -10.88 32.74 -18.51 42.63 -8.1 40.21 -12.43
วัดภูเขาหลัก 5 65.71 9.56 31.42 -19.83 54.28 3.55 50.47 -2.17
วัดวิสุทธิวงศ์ 5 29.64 -26.51 22.50 -28.75 28.57 -22.16 26.90 -25.74
วัดประดิษฐาราม 5 53.14 -3.01 37.94 -13.31 43.65 -7.08 44.91 -7.73
บ้านทุ่งกรวด 5 47.20 -8.95 29.40 -21.85 38.57 -12.16 38.39 -14.25
บ้านบางปรน 4 56.42 0.27 49.64 -1.61 43.57 -7.16 49.88 -2.76
บ้านควนประชาสรรค์ 4 48.57 -7.58 38.73 -12.52 43.65 -7.08 43.65 -8.99
วัดเสม็ดจวน 4 49.81 -6.34 38.38 -12.87 41.36 -9.37 43.18 -9.46
บ้านบ่อปลา 4 58.36 2.21 48.97 -2.28 55.91 5.18 54.42 1.78
บ้านปลายคลองเพรง 6 42.14 -14.01 36.07 -15.18 37.85 -12.88 38.69 -13.95
ราชเวชพิศาล 4 58.44 2.29 45.45 -5.8 51.42 0.69 51.77 -0.87
องค์การสวนยาง 2 4 50.17 -5.98 38.51 -12.74 40.57 -10.16 43.08 -9.56
องค์การสวนยาง 3 4 47.42 -8.73 33.14 -18.11 42.57 -8.16 41.04 -11.6
หมู่บ้านป่าไม้ 4 54.88 -1.27 47.89 -3.36 46.61 -4.12 49.79 -2.85
บ้านไร่มุสลิม 4 45.17 -10.98 33.60 -17.65 44.76 -5.97 41.17 -11.47
บ้านทะเลสองห้อง 4 53.38 -2.77 32.63 -18.62 41.95 -8.78 42.65 -9.99
ชุมชนบ้านปากเสียว 8 61.42 5.27 45.10 -6.15 46.32 -4.41 50.95 -1.69
วัดหน้าเขา 8 59.32 3.17 45.29 -5.96 50.62 -0.11 51.74 -0.9
จุฬาภรณ์พิชญาคาร 8 63.42 7.27 40.42 -10.83 51.28 0.55 51.71 -0.93
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 8 53.76 -2.39 39.22 -12.03 42.07 -8.66 45.02 -7.62
ฉวาง 6 46.21 -9.94 44.87 -6.38 42.85 -7.88 44.64 -8
วัดนางเอื้อย 8 41.83 -14.32 28.57 -22.68 37.75 -12.98 36.05 -16.59
บ้านห้วยกลาง 8 61.09 4.94 54.50 3.25 53.18 2.45 56.26 3.62
บ้านวังวัว 8 40.00 -16.15 22.38 -28.87 32.38 -18.35 31.58 -21.06
บ้านคุ้งวังวัว 8 27.85 -28.3 19.64 -31.61 23.21 -27.52 23.57 -29.07
วัดมังคลาราม 8 55.52 -0.63 41.14 -10.11 45.90 -4.83 47.52 -5.12
วัดยางค้อม 8 58.00 1.85 32.57 -18.68 48.28 -2.45 46.28 -6.36
วัดโบราณาราม 8 51.85 -4.3 26.34 -24.91 45.07 -5.66 41.09 -11.55
บ้านนาเหนือ 8 59.56 3.41 40.00 -11.25 43.07 -7.66 47.54 -5.1
บ้านเหนือคลอง 8 27.14 -29.01 21.42 -29.83 20.00 -30.73 22.85 -29.79
วัดทุ่งนาใหม่ 5 57.59 1.44 39.09 -12.16 51.12 0.39 49.27 -3.37
วัดเพ็ญมิตร 6 47.42 -8.73 24.00 -27.25 41.71 -9.02 37.71 -14.93
ชุมชนวัดอัมพวัน 11 44.57 -11.58 40.00 -11.25 38.28 -12.45 40.95 -11.69
บ้านนาบอน 11 49.52 -6.63 30.00 -21.25 35.23 -15.5 38.25 -14.39
วัดเทวสิทธิ์ 11 60.38 4.23 50.00 -1.25 55.61 4.88 55.33 2.69
บ้านคลองจัง 11 48.90 -7.25 25.71 -25.54 48.90 -1.83 41.17 -11.47
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 11 44.00 -12.15 28.08 -23.17 39.67 -11.06 37.25 -15.39
บ้านไสโป๊ะ 11 53.24 -2.91 34.54 -16.71 47.01 -3.72 44.93 -7.71
วัดเกาะสระ 11 65.05 8.9 54.72 3.47 54.94 4.21 58.24 5.6
วัดสุวรรณคีรี 11 51.42 -4.73 19.28 -31.97 38.57 -12.16 36.42 -16.22
บ้านนาโพธิ์ 11 61.29 5.14 40.00 -11.25 56.88 6.15 52.72 0.079999999999998
วัดหนองดี 11 50.58 -5.57 34.78 -16.47 46.89 -3.84 44.08 -8.56
วัดโคกหาด 6 57.14 0.99 38.42 -12.83 48.00 -2.73 47.85 -4.79
บ้านหนองยาง 11 65.39 9.24 61.90 10.65 54.28 3.55 60.52 7.88
บ้านไสยูงปัก 11 58.14 1.99 32.14 -19.11 45.42 -5.31 45.23 -7.41
ชุมชนบ้านสี่แยก 11 51.30 -4.85 30.80 -20.45 43.10 -7.63 41.73 -10.91
บ้านคลองโอม 11 47.42 -8.73 24.57 -26.68 34.57 -16.16 35.52 -17.12
วัดลำนาว 9 56.05 -0.1 38.30 -12.95 45.34 -5.39 46.56 -6.08
เจริญรัชต์ภาคย์ 9 54.48 -1.67 41.63 -9.62 55.30 4.57 50.47 -2.17
บ้านปากแพรก 9 43.50 -12.65 29.74 -21.51 38.31 -12.42 37.18 -15.46
สังวาลย์วิท 7 9 55.74 -0.41 35.07 -16.18 48.01 -2.72 46.27 -6.37
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 52.14 -4.01 36.42 -14.83 39.64 -11.09 42.73 -9.91
บ้านควนประ 9 52.72 -3.43 26.49 -24.76 45.71 -5.02 41.64 -11
บ้านควน 6 66.12 9.97 54.28 3.03 54.28 3.55 58.23 5.59
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 9 52.10 -4.05 40.54 -10.71 38.50 -12.23 43.71 -8.93
บ้านสวน 9 60.00 3.85 44.64 -6.61 57.14 6.41 53.92 1.28
วัดวังหิน 9 64.67 8.52 49.35 -1.9 51.94 1.21 55.32 2.68
บ้านหนองเจ 9 40.41 -15.74 28.12 -23.13 35.33 -15.4 34.62 -18.02
บ้านนิคมวังหิน 9 45.35 -10.8 29.46 -21.79 32.85 -17.88 35.89 -16.75
สมสรร 9 42.33 -13.82 30.90 -20.35 34.02 -16.71 35.75 -16.89
บ้านเขาวง 9 17.14 -39.01 21.42 -29.83 19.28 -31.45 19.28 -33.36
บ้านนาตำเสา 9 56.71 0.56 38.83 -12.42 53.43 2.7 49.66 -2.98
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 9 44.76 -11.39 32.61 -18.64 38.09 -12.64 38.49 -14.15
บ้านไสยาสน์ 9 36.67 -19.48 26.41 -24.84 35.39 -15.34 32.82 -19.82
วัดสามัคคีนุกูล 6 62.85 6.7 52.66 1.41 53.53 2.8 56.35 3.71
บ้านคลองเสาเหนือ 9 49.36 -6.79 36.47 -14.78 38.60 -12.13 41.47 -11.17
บ้านไสเตาอ้อย 9 45.39 -10.76 36.19 -15.06 38.09 -12.64 39.89 -12.75
บ้านเกาะขวัญ 12 54.28 -1.87 40.89 -10.36 45.62 -5.11 46.93 -5.71
บ้านพรุวง 12 33.33 -22.82 23.80 -27.45 30.47 -20.26 29.20 -23.44
พรรณราชลเขต 12 52.38 -3.77 39.36 -11.89 38.73 -12 43.49 -9.15
บ้านวังตลับ 12 62.69 6.54 55.87 4.62 56.82 6.09 58.46 5.82
วัดควนกอ 12 61.63 5.48 50.20 -1.05 51.22 0.49 54.35 1.71
บ้านปลายรา 12 63.36 7.21 44.89 -6.36 55.91 5.18 54.72 2.08
บ้านปากน้ำ 6 60.14 3.99 40.28 -10.97 53.71 2.98 51.38 -1.26
บ้านปลายเส 12 47.42 -8.73 32.76 -18.49 38.66 -12.07 39.61 -13.03
บ้านแพรกกลาง 12 50.32 -5.83 35.82 -15.43 40.00 -10.73 42.05 -10.59
บ้านนาพา 12 57.90 1.75 43.04 -8.21 53.14 2.41 51.36 -1.28
วัดหลักช้าง 10 52.24 -3.91 46.93 -4.32 46.93 -3.8 48.70 -3.94
วัดจันดี 10 53.81 -2.34 36.90 -14.35 42.56 -8.17 44.42 -8.22
บ้านคลองกุย 10 45.35 -10.8 32.14 -19.11 34.28 -16.45 37.26 -15.38
ชุมชนบ้านนาวา 10 53.89 -2.26 38.78 -12.47 42.66 -8.07 45.11 -7.53
บ้านนาปราน 10 38.77 -17.38 24.08 -27.17 41.22 -9.51 34.69 -17.95
บ้านควนตม 10 37.14 -19.01 34.28 -16.97 51.42 0.69 40.95 -11.69
วัดควนสูง 6 60.31 4.16 33.49 -17.76 52.06 1.33 48.62 -4.02
วัดมะนาวหวาน 10 37.95 -18.2 33.46 -17.79 29.11 -21.62 33.51 -19.13
บ้านนา 10 57.77 1.62 43.38 -7.87 49.20 -1.53 50.12 -2.52
บ้านคลองงา 10 68.75 12.6 54.64 3.39 57.85 7.12 60.41 7.77
องค์การสวนยาง 1 10 53.14 -3.01 35.42 -15.83 43.42 -7.31 44.00 -8.64
บ้านกุยเหนือ 10 52.85 -3.3 39.79 -11.46 34.69 -16.04 42.44 -10.2
บ้านจันดี 10 57.14 0.99 36.73 -14.52 42.85 -7.88 45.57 -7.07
วัดสวนขัน 10 61.26 5.11 47.22 -4.03 51.17 0.44 53.22 0.58
วัดควนส้าน 3 58.18 2.03 31.42 -19.83 55.58 4.85 48.39 -4.25
บ้านไทรงาม 10 76.07 19.92 63.57 12.32 78.57 27.84 72.73 20.09
บ้านคลองปีก 10 44.48 -11.67 40.40 -10.85 37.55 -13.18 40.81 -11.83
วัดหาดสูง 6 63.67 7.52 40.20 -11.05 53.87 3.14 52.58 -0.060000000000002
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 9 64.08 7.93 44.89 -6.36 65.30 14.57 58.09 5.45
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 9 40.47 -15.68 30.71 -20.54 42.61 -8.12 37.93 -14.71
บ้านห้วยปริก 7 54.54 -1.61 42.20 -9.05 48.70 -2.03 48.48 -4.16
บ้านหาดทรายแก้ว 6 82.14 25.99 67.14 15.89 61.60 10.87 70.29 17.65
บ้านไสโคกเกาะ 7 60.79 4.64 36.00 -15.25 54.97 4.24 50.59 -2.05
วัดโคกเมรุ 6 52.57 -3.58 44.57 -6.68 46.57 -4.16 47.90 -4.74
วัดมะเฟือง 6 53.06 -3.09 44.89 -6.36 33.06 -17.67 43.67 -8.97
วัดไม้เรียง 6 63.00 6.85 44.98 -6.27 56.99 6.26 54.99 2.35
บ้านนาเส 6 71.22 15.07 52.72 1.47 55.85 5.12 59.93 7.29
วัดมะปรางงาม 7 59.53 3.38 40.09 -11.16 50.32 -0.41 49.98 -2.66
บ้านเศลาใต้ 7 44.28 -11.87 47.14 -4.11 31.42 -19.31 40.95 -11.69
บ้านทอนวังปราง 7 58.96 2.81 40.77 -10.48 53.24 2.51 50.99 -1.65
บ้านสวนอาย 7 57.77 1.62 51.42 0.17 48.25 -2.48 52.48 -0.16
ชุมชนวัดสุวรรณาราม 7 51.64 -4.51 31.20 -20.05 42.41 -8.32 41.75 -10.89
บ้านโคกยาง 7 37.14 -19.01 31.20 -20.05 36.04 -14.69 34.79 -17.85
วัดธรรมเผด็จ 2 66.38 10.23 57.52 6.27 56.38 5.65 60.09 7.45
บ้านชายคลอง 2 61.00 4.85 46.80 -4.45 49.74 -0.98999999999999 52.52 -0.12
วัดก้างปลา 2 57.85 1.7 43.97 -7.28 51.83 1.1 51.22 -1.42
วัดควนชม 2 55.34 -0.81 37.14 -14.11 48.40 -2.33 46.96 -5.68
บ้านหนองปลิง 2 54.78 -1.37 37.14 -14.11 51.59 0.86000000000001 47.84 -4.8
บ้านวังยวน 2 58.97 2.82 43.15 -8.1 50.91 0.18 51.01 -1.63
บ้านนาตาแย้ม 1 82.85 26.7 87.14 35.89 88.09 37.36 86.03 33.39
มหาราช 3 1 57.14 0.99 39.36 -11.89 56.98 6.25 51.16 -1.48
บ้านน้ำพุ 1 45.86 -10.29 37.59 -13.66 37.59 -13.14 40.35 -12.29
วัดนาเขลียง 7 42.85 -13.3 18.57 -32.68 18.57 -32.16 26.66 -25.98
บ้านจำปา 1 60.23 4.08 49.76 -1.49 56.66 5.93 55.55 2.91
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 63.71 7.56 50.00 -1.25 51.71 0.98 55.14 2.5
วัดศิลาราย 1 49.38 -6.77 39.38 -11.87 46.53 -4.2 45.10 -7.54
ชุมชนวัดสำโรง 1 56.04 -0.11 39.12 -12.13 51.64 0.91 48.93 -3.71
บ้านคอกช้าง 1 40.60 -15.55 24.51 -26.74 26.46 -24.27 30.52 -22.12
บ้านหนองหว้า 1 52.49 -3.66 35.22 -16.03 47.27 -3.46 44.99 -7.65
บ้านคลองขุด 1 54.28 -1.87 41.90 -9.35 47.07 -3.66 47.75 -4.89
วัดวังหีบ 1 61.71 5.56 48.00 -3.25 55.42 4.69 55.04 2.4
วัดเขากลาย 1 65.23 9.08 40.95 -10.3 57.14 6.41 54.44 1.8
บ้านนาเกิดผล 1 66.93 10.78 51.42 0.17 58.36 7.63 58.91 6.27
บ้านโคกมะขาม 7 54.69 -1.46 39.08 -12.17 47.24 -3.49 47.00 -5.64
วัดคงคาเจริญ 1 53.06 -3.09 31.83 -19.42 46.32 -4.41 43.74 -8.9
ชุมชนบ้านไทรห้อง 3 48.70 -7.45 35.84 -15.41 45.19 -5.54 43.24 -9.4
บ้านหน้าเขา 3 62.09 5.94 34.66 -16.59 53.71 2.98 50.15 -2.49
บ้านไสส้าน 3 61.14 4.99 47.23 -4.02 51.42 0.69 53.26 0.62
บ้านวังยาว 3 60.00 3.85 42.14 -9.11 54.04 3.31 52.06 -0.58
ราชประชานุเคราะห์ 6 2 63.96 7.81 45.99 -5.26 56.58 5.85 55.51 2.87
วัดเขาโร 2 40.87 -15.28 33.40 -17.85 39.56 -11.17 37.94 -14.7
บ้านน้ำตก 2 54.60 -1.55 45.39 -5.86 54.60 3.87 51.53 -1.11
บ้านคลองตูก 2 63.57 7.42 46.42 -4.83 62.85 12.12 57.61 4.97
บ้านถ้ำตลอด 2 63.33 7.18 73.33 22.08 65.23 14.5 67.30 14.66
บ้านคลองสาย 7 34.28 -21.87 15.23 -36.02 28.57 -22.16 26.03 -26.61
วัดกะโสม 2 51.15 -5 42.99 -8.26 45.57 -5.16 46.57 -6.07
บ้านพูน 2 53.71 -2.44 43.42 -7.83 36.38 -14.35 44.50 -8.14
บ้านวังธน 2 66.66 10.51 63.80 12.55 66.66 15.93 65.71 13.07
บ้านบ่อมอง 3 50.62 -5.53 39.77 -11.48 41.02 -9.71 43.80 -8.84
วัดวังขรี 3 48.57 -7.58 29.52 -21.73 45.71 -5.02 41.26 -11.38
วัดทุ่งส้าน 3 49.28 -6.87 36.42 -14.83 48.21 -2.52 44.64 -8
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2 60.33 4.18 49.07 -2.18 49.41 -1.32 52.94 0.3
บ้านวังเต่า 2 57.14 0.99 48.57 -2.68 43.33 -7.4 49.68 -2.96
บ้านนาพรุ 2 57.46 1.31 47.61 -3.64 52.38 1.65 52.48 -0.16
บ้านหนองท่อม 2 61.00 4.85 50.58 -0.67 56.30 5.57 55.96 3.32
วัดควนยูง(ฉวาง) 7 48.25 -7.9 47.93 -3.32 40.31 -10.42 45.50 -7.14
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 3 62.18 6.03 46.05 -5.2 53.44 2.71 53.89 1.25
บ้านเกาะปราง 3 55.71 -0.44 45.35 -5.9 50.00 -0.73 50.35 -2.29
บ้านเกาะยวน 3 66.90 10.75 42.38 -8.87 54.28 3.55 54.52 1.88
บ้านเขาตาว 3 51.74 -4.41 36.82 -14.43 45.82 -4.91 44.79 -7.85
บ้านบนควน 3 57.39 1.24 40.49 -10.76 46.70 -4.03 48.19 -4.45
บ้านสามัคคีธรรม 3 62.59 6.44 42.94 -8.31 46.92 -3.81 50.82 -1.82
วัดนิคมคีรี 3 54.28 -1.87 41.81 -9.44 49.09 -1.64 48.39 -4.25
วัดท่ายาง 5 51.80 -4.35 31.87 -19.38 44.00 -6.73 42.56 -10.08
วัดควนสระบัว 5 52.85 -3.3 34.89 -16.36 46.12 -4.61 44.62 -8.02
บ้านนาท่อม 5 56.76 0.61 46.47 -4.78 45.90 -4.83 49.71 -2.93
บ้านควนสวรรค์ 7 45.71 -10.44 22.85 -28.4 48.57 -2.16 39.04 -13.6
บ้านพอโกบ 5 58.39 2.24 48.03 -3.22 47.85 -2.88 51.42 -1.22
บ้านบางตะเภา 5 55.00 -1.15 43.88 -7.37 47.06 -3.67 48.65 -3.99
บ้านกรุงหยันใต้ 5 43.51 -12.64 30.10 -21.15 37.14 -13.59 36.92 -15.72
บ้านห้วยรื่น 5 50.79 -5.36 33.01 -18.24 45.07 -5.66 42.96 -9.68
วัดควน 4 42.04 -14.11 27.75 -23.5 35.91 -14.82 35.23 -17.41
บ้านไสใหญ่ 4 53.67 -2.48 30.20 -21.05 40.10 -10.63 41.32 -11.32
บ้านสระนางมโนราห์ 4 52.20 -3.95 28.57 -22.68 49.87 -0.86 43.54 -9.1
บ้านควนลำภู 4 51.42 -4.73 41.42 -9.83 48.03 -2.7 46.96 -5.68
บ้านหนองคล้า 4 58.48 2.33 31.26 -19.99 43.86 -6.87 44.53 -8.11
ราษฎร์ประชาอุทิศ 4 51.42 -4.73 28.57 -22.68 41.90 -8.83 40.63 -12.01
วัดควนสะตอ 6 74.28 18.13 48.57 -2.68 42.85 -7.88 55.23 2.59
บ้านควนอวดพัน 4 56.19 0.039999999999999 39.52 -11.73 49.52 -1.21 48.41 -4.23
วัดขนาน 5 52.85 -3.3 37.14 -14.11 40.00 -10.73 43.33 -9.31
บ้านหนองใหญ่ 5 47.00 -9.15 34.28 -16.97 38.85 -11.88 40.04 -12.6
บ้านก่องาม 5 50.00 -6.15 26.57 -24.68 44.28 -6.45 40.28 -12.36
บ้านนาใหญ่ 5 49.67 -6.48 41.97 -9.28 43.51 -7.22 45.05 -7.59
วัดใหม่ 5 71.07 14.92 62.14 10.89 53.92 3.19 62.38 9.74
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 4 60.61 4.46 47.75 -3.5 54.48 3.75 54.28 1.64
ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 40.35 -15.8 28.57 -22.68 30.71 -20.02 33.21 -19.43
บ้านโคกวัด 5 43.33 -12.82 28.09 -23.16 38.57 -12.16 36.66 -15.98
บ้านวังหิน 5 54.60 -1.55 44.76 -6.49 48.57 -2.16 49.31 -3.33
โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทั้ง 3 ด้าน