รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,084
จำนวนผู้เข้าสอบปกติ 3,528
จำนวนผู้เข้าสอบ(พิเศษ) 521
Walk-in 35

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) เปรียบเทียบโรงเรียน และเขตพื้นที่

โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย จำนวนนักเรียนเข้าสอบ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมทั้ง 2ด้าน
บ้านนาตาแย้ม 1 14 79.57 63.46 71.51
บ้านหนองหว้า 1 125 44.09 48.22 46.16
บ้านทอนวังปราง 7 15 61.66 68.70 65.18
บ้านคลองสาย 7 2 54.00 65.25 59.62
วัดมะปรางงาม 7 22 57.09 53.52 55.30
ชุมชนวัดสุวรรณาราม 7 16 54.31 53.00 53.65
บ้านโคกมะขาม 7 22 41.81 54.81 48.31
วัดควนยูง (ฉวาง) 7 15 44.80 51.16 47.98
บ้านโคกยาง 7 13 39.15 54.38 46.76
บ้านไสโคกเกาะ 7 17 37.23 52.94 45.08
บ้านสวนอาย 7 9 38.55 51.27 44.91
วัดกะเปียด 7 11 44.45 45.36 44.90
บ้านคลองขุด 1 10 37.70 47.00 42.35
บ้านห้วยทรายขาว 7 14 41.14 46.64 43.89
บ้านห้วยปริก 7 33 39.39 47.51 43.45
วัดเพ็ญญาติ 7 3 19.00 33.00 26.00
วัดยางค้อม 8 10 62.60 60.65 61.62
วัดหน้าเขา 8 106 48.40 56.32 52.36
วัดทุ่งนาใหม่ 8 18 39.94 46.83 43.38
จุฬาภรณ์พิชญาคาร 8 27 39.18 47.51 43.35
บ้านคุ้งวังวัว 8 3 37.00 46.00 41.50
บ้านห้วยกลาง 8 20 36.50 46.47 41.48
วัดนางเอื้อย 8 9 35.77 45.05 40.41
วัดศิลาราย 1 17 42.11 41.44 41.77
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 8 14 27.92 50.60 39.26
บ้านนาเหนือ 8 14 32.42 42.57 37.50
วัดมังคลาราม 8 49 28.00 41.81 34.90
วัดโบราณาราม 8 28 27.25 39.08 33.16
ชุมชนบ้านปากเสียว 8 14 24.85 41.17 33.01
บ้านวังวัว 8 2 28.50 33.50 31.00
บ้านเหนือคลอง 8 1 21.00 30.50 25.75
บ้านสวน 9 10 67.20 53.15 60.17
วัดวังหิน 9 21 48.90 56.19 52.54
บ้านนาตำเสา 9 20 44.10 57.62 50.86
วัดวังหีบ 1 4 30.25 47.87 39.06
บ้านไสยาสน์ 9 31 49.09 51.35 50.22
บ้านไสเตาอ้อย 9 16 49.50 47.78 48.64
วัดลำนาว 9 103 43.04 48.86 45.95
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 9 13 44.76 45.53 45.15
บ้านนิคมวังหิน 9 10 41.30 46.65 43.97
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 9 31 43.16 44.62 43.54
เจริญรัชต์ภาคย์ 9 15 35.20 50.96 43.08
บ้านคลองเสาเหนือ 9 40 34.00 47.86 40.93
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 9 12 38.08 43.75 40.91
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 18 36.11 40.11 38.11
บ้านคอกช้าง 1 17 31.47 42.88 37.17
บ้านปากแพรก 9 27 34.51 39.00 36.75
บ้านควนประ 9 11 26.54 38.72 32.63
บ้านเขาวง 9 10 33.20 31.95 32.57
สังวาลย์วิท 7 9 42 26.83 36.90 31.86
สมสรร 9 14 25.50 37.28 31.39
บ้านหนองเจ 9 47 24.59 37.31 30.95
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 9 2 28.00 23.75 25.87
บ้านจันดี 10 16 74.81 77.68 76.25
บ้านไทรงาม 10 8 64.00 84.50 74.25
วัดมะนาวหวาน 10 29 57.79 68.60 63.19
บ้านน้ำตก 2 11 53.54 60.59 57.06
บ้านกุยเหนือ 10 8 50.62 62.43 56.53
บ้านนา 10 13 48.84 53.38 51.11
วัดหลักช้าง 10 12 51.00 49.54 50.27
องค์การสวนยาง 1 10 7 44.85 55.00 49.92
บ้านคลองกุย 10 4 45.50 53.25 49.37
วัดสวนขัน 10 26 44.34 54.17 49.25
วัดควนส้าน 10 23 35.78 57.32 46.55
วัดจันดี 10 111 41.25 50.24 45.75
บ้านคลองปีก 10 15 36.53 54.60 45.56
ชุมชนบ้านนาวา 10 58 37.06 51.77 44.42
วัดเขาโร 2 14 54.78 57.21 56.00
บ้านนาปราน 10 3 33.33 45.66 39.50
บ้านควนตม 10 4 36.00 41.62 38.81
บ้านคลองงา 10 18 33.88 34.11 34.00
บ้านไสโป๊ะ 11 10 54.00 61.30 57.65
ชุมชนบ้านสี่แยก 11 17 51.41 61.70 56.55
บ้านไสยูงปัก 11 20 52.80 56.40 54.60
วัดเกาะสระ 11 17 52.82 56.08 54.45
บ้านหนองยาง 11 14 52.07 54.85 53.46
วัดเทวสิทธิ์ 11 30 39.23 49.95 44.59
บ้านคลองจัง 11 11 39.36 45.22 42.29
บ้านวังธน 2 11 51.54 53.00 52.27
วัดสุวรรณคีรี 11 8 36.12 46.93 41.53
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 11 22 34.59 42.25 38.42
บ้านนาโพธิ์ 11 14 27.92 47.32 37.62
วัดหนองดี 11 23 32.69 39.45 36.07
ชุมชนวัดอัมพวัน 11 14 34.50 35.42 34.96
บ้านคลองโอม 11 13 31.07 33.57 32.32
บ้านนาพา 12 5 67.20 78.00 72.60
บ้านวังตลับ 12 10 62.30 62.35 62.32
บ้านพรุวง 12 10 43.20 57.15 50.17
วัดควนกอ 12 15 39.66 54.00 46.83
วัดธรรมเผด็จ 2 30 44.73 58.46 51.60
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 12 8 37.75 51.62 44.68
วัดวังรีบุญเลิศ 12 14 36.07 47.07 41.57
บ้านปลายรา 12 35 38.05 44.41 41.23
บ้านเกาะขวัญ 12 25 32.68 48.00 40.34
บ้านปลายเส 12 18 30.22 42.94 36.58
บ้านแพรกกลาง 12 12 32.58 39.00 35.79
วัดสวนพิกุล 12 6 24.83 45.58 35.20
พรรณราชลเขต 12 10 26.70 34.15 30.42
บ้านนาพรุ 2 5 49.80 51.00 50.40
วัดเขากลาย 1 11 71.00 65.50 68.25
บ้านคลองตูก 2 12 47.50 53.00 50.25
บ้านถ้ำตลอด 2 11 52.81 47.63 50.22
วัดควนชม 2 14 39.85 59.00 49.42
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2 14 48.35 48.35 48.35
วัดก้างปลา 2 51 44.47 47.69 46.08
บ้านหนองปลิง 2 16 37.56 53.65 45.60
บ้านวังยวน 2 30 37.73 50.38 44.05
บ้านพูน 2 10 39.10 48.40 43.75
ราชประชานุเคราะห์ 6 2 31 38.06 42.12 40.09
บ้านชายคลอง 2 19 36.10 43.63 39.86
วัดคงคาเจริญ 1 8 48.25 62.25 55.25
บ้านหนองท่อม 2 22 31.95 44.77 38.36
บ้านวังเต่า 2 11 32.63 41.59 37.11
วัดกะโสม 2 20 23.40 32.70 28.05
บ้านไสส้าน 3 14 54.21 60.85 57.53
บ้านเกาะยวน 3 17 56.35 55.70 56.02
บ้านหน้าเขา 3 21 49.28 51.92 50.60
บ้านวังยาว 3 12 44.58 54.08 49.33
ชุมชนบ้านไทรห้อง 3 25 43.56 50.60 47.08
วัดทุ่งส้าน 3 9 41.77 51.72 46.75
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 3 58 45.86 45.75 45.80
ชุมชนวัดสำโรง 1 20 46.90 56.30 51.60
บ้านเกาะปราง 3 11 39.27 51.00 45.13
บ้านเขาตาว 3 20 41.90 47.10 44.50
บ้านบนควน 3 20 42.65 46.05 44.35
บ้านสามัคคีธรรม 3 12 43.25 42.00 42.62
บ้านบ่อมอง 3 18 31.50 52.36 41.93
วัดวังขรี 3 5 33.60 40.40 37.00
วัดนิคมคีรี 3 7 21.71 28.71 25.21
ราษฎร์ประชาอุทิศ 4 7 61.71 67.85 64.78
บ้านไสใหญ่ 4 26 62.26 64.09 63.18
บ้านบางปรน 4 7 53.71 58.71 56.21
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 12 48.41 52.62 50.52
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 4 9 54.66 48.55 51.61
บ้านทะเลสองห้อง 4 24 47.37 51.91 49.64
บ้านควนอวดพัน 4 6 33.83 65.00 49.41
บ้านควนประชาสรรค์ 4 20 35.95 54.32 45.13
บ้านบ่อปลา 4 9 40.66 49.00 44.83
องค์การสวนยาง 3 4 12 41.83 47.66 44.75
วัดควน 4 8 40.87 48.56 44.71
บ้านควนลำภู 4 14 37.21 50.32 43.76
หมู่บ้านป่าไม้ 4 35 38.77 47.84 43.30
ราชเวชพิศาล 4 11 35.00 50.04 42.52
บ้านนาเกิดผล 1 7 42.71 54.57 48.64
วัดเสม็ดจวน 4 33 36.66 48.21 42.43
บ้านไร่มุสลิม 4 16 34.93 45.71 40.32
บ้านสระนางมโนราห์ 4 13 29.15 42.61 35.88
องค์การสวนยาง 2 4 28 25.10 39.42 32.26
บ้านหนองคล้า 4 24 24.00 29.12 26.56
บ้านนาท่อม 5 10 68.40 64.60 66.50
บ้านห้วยรื่น 5 11 64.36 66.86 65.61
วัดควนยูง (ทุ่งใหญ่) 5 7 61.71 64.28 63.00
บ้านก่องาม 5 4 47.75 59.25 53.50
วัดประดิษฐาราม 5 24 41.16 58.27 49.71
บ้านน้ำพุ 1 9 44.66 50.94 47.80
บ้านพอโกบ 5 10 47.10 49.75 48.42
บ้านหนองใหญ่ 5 16 48.18 45.37 46.78
บ้านทุ่งกรวด 5 35 45.80 47.38 46.59
วัดใหม่ 5 12 46.33 46.20 46.27
บ้านบางตะเภา 5 36 45.94 45.48 45.71
วัดขนาน 5 14 35.28 55.67 45.48
วัดควนสระบัว 5 15 40.00 49.30 44.65
บ้านบางรูป 5 28 39.75 42.75 41.25
วัดท่ายาง 5 67 35.17 44.89 40.03
บ้านวังหิน 5 9 38.44 38.88 38.66
มหาราช 3 1 21 47.19 46.09 46.64
ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 7 30.85 43.78 37.32
บ้านกรุงหยันใต้ 5 11 29.63 44.50 37.06
วัดวิสุทธิวงศ์ 5 3 21.33 40.00 30.66
บ้านนาใหญ่ 5 5 22.00 35.60 28.80
บ้านโคกวัด 5 8 24.00 29.50 26.75
บ้านควน 6 4 70.25 51.62 60.93
วัดสามัคคีนุกูล 6 61 50.80 61.14 55.97
บ้านกันละ 6 5 55.40 54.80 55.10
วัดหาดสูง 6 12 47.41 54.41 50.91
บ้านนาเส 6 43 44.86 52.81 48.83
บ้านจำปา 1 15 48.66 44.03 46.35
วัดไม้เรียง 6 42 39.47 56.35 47.91
วัดมะเฟือง 6 13 39.30 42.88 41.09
วัดควนสูง 6 22 38.54 39.97 39.26
วัดโคกเมรุ 6 6 38.83 35.41 37.12
วัดโคกหาด 6 20 29.60 41.82 35.71
ฉวาง 6 21 30.85 39.57 35.21
บ้านปากน้ำ 6 20 27.05 41.70 34.37
บ้านหาดทรายแก้ว 6 6 32.83 34.75 33.79
บ้านปลายคลองเพรง 6 8 33.87 33.68 33.78
วัดเพ็ญมิตร 6 3 17.33 24.00 20.66
โรงเรียน ศูนย์เครือข่าย จำนวนนักเรียนเข้าสอบ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน