เปรียบเทียบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563-2561 สพป.นศ.2

ตารางเปรียบเทียบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563-2561 สพป.นศ.2

กลุ่มสาระ 2561 2562 2563 เปรียบเทียบ
ภาษาไทย 58.00 50.80 58.35 +7.55
ภาษาอังกฤษ 35.17 30.25 37.98 +7.73
คณิตศาสตร์ 36.72 32.79 28.94 -3.85
วิทยาศาสตร์์ 40.22 34.30 39.37 +5.07
เฉลี่ย 42.53 37.04 41.16 +4.13

เปรียบเทียบ ระหว่างระดับประเทศ และระดับสังกัด กับ สพป.นศ.2

ผลการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563

เปรียบเทียบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างระดับประเทศ และระดับสังกัด กับสพป.นศ.2

กลุ่มสาระ จำนวนนักเรียน เขตพื้นที่ สังกัด ประเทศ เขตพื้นที่ - สังกัด เขตพื้นที่ - ประเทศ
ภาษาไทย 2,040 58.35 54.96 56.20 +3.39 +2.15
ภาษาอังกฤษ 2,040 37.98 38.87 43.55 -0.89 -5.57
คณิตศาสตร์ 2,040 28.94 28.59 29.99 +0.35 -1.05
วิทยาศาสตร์์ 2,040 39.37 37.64 38.78 +1.73 +0.59
เฉลี่ย 2,040 41.16 40.015 42.13 +1.15 -0.97
Copyright © 2022 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นศ.2Version ทีมพัฒนาระบบ. All rights reserved.