เปรียบเทียบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563-2561 สพป.นศ.2

ตารางเปรียบเทียบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563-2561 สพป.นศ.2

กลุ่มสาระ 2561 2562 2563 เปรียบเทียบ
ภาษาไทย 52.34 53.92 54.55 +0.63
ภาษาอังกฤษ 26.41 28.29 28.91 +0.62
คณิตศาสตร์ 25.36 22.86 21.57 -1.29
วิทยาศาสตร์์ 34.99 28.69 28.81 +0.12
เฉลี่ย 34.78 33.44 33.46 +0.02

เปรียบเทียบ ระหว่างระดับประเทศ และระดับสังกัด กับ สพป.นศ.2

ผลการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563

เปรียบเทียบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างระดับประเทศ และระดับสังกัด กับสพป.นศ.2

กลุ่มสาระ จำนวนนักเรียน เขตพื้นที่ สังกัด ประเทศ เขตพื้นที่ - สังกัด เขตพื้นที่ - ประเทศ
ภาษาไทย 429 54.55 55.18 54.29 -0.63 +0.26
ภาษาอังกฤษ 426 28.91 34.14 34.38 -5.23 -5.47
คณิตศาสตร์ 429 21.57 25.82 25.46 -4.25 -3.89
วิทยาศาสตร์์ 429 28.81 30.17 29.89 -1.36 -1.08
เฉลี่ย 426 33.46 36.33 36.01 -2.87 -2.54
Copyright © 2022 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นศ.2Version ทีมพัฒนาระบบ. All rights reserved.