รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,083
จำนวนผู้เข้าสอบปกติ 3,707
จำนวนผู้เข้าสอบ(พิเศษ) 376
จำนวนโรงเรียนที่่เข้าสอบ 190

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ3 ปีย้อนหลังแต่ละวิชา

id โรงเรียน ไทยปี 59 ไทยปี 60 ไทยปี 61
1 วัดกะเปียด 51.00 53.20 2.20 68.67 15.47
2 บ้านไสส้าน 43.07 41.25 -1.82 60.67 19.42
3 วัดวังรีบุญเลิศ 52.41 44.53 -7.88 61.31 16.78
4 บ้านคลองเสาเหนือ 44.03 48.96 4.93 54.60 5.64
5 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 50.62 49.61 -1.01 59.88 10.27
6 ชุมชนบ้านนาวา 50.12 48.54 -1.58 54.99 6.45
7 สมสรร 51.00 47.75 -3.25 56.78 9.03
8 บ้านแพรกกลาง 41.50 43.71 2.21 57.70 13.99
9 องค์การสวนยาง 3 45.36 54.70 9.34 57.00 2.30
10 ราชประชานุเคราะห์ 6 49.14 50.41 1.27 56.63 6.22
11 วัดจันดี 45.62 46.70 1.08 55.72 9.02
12 วัดกะโสม 35.75 43.50 7.75 59.50 16.00
13 วัดวังหีบ 41.31 45.56 4.25 56.00 10.44
14 บ้านสระนางมโนราห์ 48.00 48.41 0.41 54.69 6.28
15 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์ 44.31 53.62 9.31 59.25 5.63
16 บ้านเกาะขวัญ 47.68 48.96 1.28 57.12 8.16
17 ชุมชนบ้านสี่แยก 48.13 47.12 -1.01 56.57 9.45
18 วัดโคกหาด 48.27 46.83 -1.44 54.50 7.67
19 บ้านทอนวังปราง 46.43 38.22 -8.21 52.00 13.78
20 บ้านหนองใหญ่ 40.85 53.83 12.98 56.56 2.73
21 หมู่บ้านป่าไม้ 38.46 37.92 -0.54 53.00 15.08
22 บ้านบนควน 49.67 46.39 -3.28 56.31 9.92
23 บ้านวังหิน 43.33 38.33 -5.00 56.07 17.74
24 บ้านบางตะเภา 43.47 44.88 1.41 55.77 10.89
25 ชุมชนวัดอัมพวัน 44.10 47.33 3.23 52.13 4.80
26 บ้านน้ำพุ 40.06 41.13 1.07 55.56 14.43
27 วัดท่ายาง 42.19 43.93 1.74 51.00 7.07
28 บ้านควนประชาสรรค์ 39.57 45.44 5.87 52.63 7.19
29 วัดควนส้าน 36.00 42.80 6.80 47.67 4.87
30 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 39.75 44.38 4.63 57.00 12.62
31 บ้านทุ่งกรวด(ทุ่งใหญ่) 43.62 39.00 -4.62 51.80 12.80
32 บ้านไสใหญ่ 42.55 48.65 6.10 49.60 0.95
33 วัดวังขรี 39.20 44.00 4.80 52.75 8.75
34 วัดเขาโร 47.33 41.50 -5.83 42.57 1.07
35 บ้านนาพา 47.75 53.14 5.39 48.86 -4.28
36 บ้านน้ำตก 45.29 40.36 -4.93 44.20 3.84
37 องค์การสวนยาง 1 52.50 45.67 -6.83 42.00 -3.67
38 วัดประดิษฐาราม 46.08 41.69 -4.39 50.82 9.13
39 บ้านปากน้ำ 44.83 41.81 -3.02 46.18 4.37
40 ทุ่งควายพัฒนศึกษา 38.50 43.33 4.83 51.33 8.00
41 บ้านสามัคคีธรรม 44.40 41.21 -3.19 49.36 8.15
42 บ้านไสโคกเกาะ 48.44 51.53 3.09 50.23 -1.30
43 ไทยรัฐวิทยา 38 37.33 42.83 5.50 51.00 8.17
44 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 36.47 41.33 4.86 45.87 4.54
45 บ้านวังยวน 46.00 45.06 -0.94 47.60 2.54
46 บ้านคอกช้าง 45.39 49.53 4.14 48.60 -0.93
47 บ้านนา 38.74 41.43 2.69 45.44 4.01
48 สังวาลย์วิทย์ 7 42.10 40.61 -1.49 42.35 1.74
49 บ้านนิคมวังหิน 38.50 44.57 6.07 40.00 -4.57
50 ชุมชนบ้านปากเสียว 47.22 31.25 -15.97 37.75 6.50
51 วัดหลักช้าง 31.00 33.00 2.00 39.20 6.20
id โรงเรียน ไทยปี 59 ไทยปี 60 ไทยปี 61