รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,083
จำนวนผู้เข้าสอบปกติ 3,707
จำนวนผู้เข้าสอบ(พิเศษ) 376
จำนวนโรงเรียนที่่เข้าสอบ 190

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ3 ปีย้อนหลังแต่ละวิชา

id โรงเรียน ไทยปี 59 ไทยปี 60 ไทยปี 61
1 บ้านบางปรน 59.67 59.06 -0.61 68.50 9.44
2 บ้านถ้ำตลอด 60.17 56.75 -3.42 77.81 21.06
3 บ้านเกาะปราง 57.55 47.36 -10.19 72.88 25.52
4 วัดศิลาราย 47.40 57.00 9.60 71.25 14.25
5 บ้านหน้าเขา 59.33 57.36 -1.97 68.14 10.78
6 บ้านสวนอาย 47.04 56.93 9.89 66.93 10.00
7 วัดควนกอ 58.58 54.14 -4.44 68.31 14.17
8 วัดธรรมเผด็จ 63.50 57.08 -6.42 69.55 12.47
9 บ้านคลองตูก 65.08 51.42 -13.66 64.67 13.25
10 บ้านวังธน 62.81 49.38 -13.43 68.17 18.79
11 บ้านนาตาแย้ม 69.69 64.68 -5.01 67.06 2.38
12 วัดเทวสิทธิ์ 54.06 47.07 -6.99 60.54 13.47
13 บ้านน้ำตก 51.41 46.94 -4.47 66.78 19.84
14 วัดนิคมคีรี 56.34 46.24 -10.10 66.06 19.82
15 สหกรณ์นิคมฯ 61.25 53.59 -7.66 65.96 12.37
16 บ้านกุยเหนือ 48.01 48.26 0.25 65.87 17.61
17 บ้านหนองปลิง 54.65 35.49 -19.16 62.00 26.51
18 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 56.07 34.86 -21.21 62.71 27.85
19 วัดหน้าเขา 62.09 53.75 -8.34 66.09 12.34
20 วัดทุ่งนาใหม่ 55.75 52.33 -3.42 61.38 9.05
21 บ้านจำปา 50.96 50.13 -0.83 63.20 13.07
22 บ้านหนองหว้า 51.74 53.24 1.50 62.62 9.38
23 บ้านห้วยทรายขาว 67.53 47.63 -19.90 64.31 16.68
24 บ้านหนองท่อม 52.25 44.24 -8.01 62.13 17.89
25 บ้านห้วยกลาง 60.58 55.46 -5.12 62.61 7.15
26 วัดควนส้าน 45.61 53.78 8.17 61.53 7.75
27 วัดปากท่าซอง 50.70 45.50 -5.20 63.81 18.31
28 บ้านเกาะยวน 56.56 60.10 3.54 65.18 5.08
29 บ้านก่องาม 52.00 59.25 7.25 64.13 4.88
30 บ้านวังยาว 58.42 53.47 -4.95 62.61 9.14
31 วัดสามัคคีนุกูล 57.25 51.98 -5.27 64.68 12.70
32 วัดไม้เรียง 62.66 55.85 -6.81 62.87 7.02
33 บ้านกันละ 69.61 43.83 -25.78 68.92 25.09
34 บ้านทะเลสองห้อง 55.11 49.02 -6.09 60.09 11.07
35 มหาราช 3 52.40 40.07 -12.33 66.44 26.37
36 บ้านควนลำภู 60.52 53.37 -7.15 62.77 9.40
37 บ้านคลองขุด 48.86 45.40 -3.46 61.70 16.30
38 วัดเกาะสระ 47.48 51.64 4.16 60.21 8.57
39 บ้านโคกมะขาม 54.55 46.84 -7.71 62.58 15.74
40 วัดเสม็ดจวน 54.50 53.93 -0.57 62.91 8.98
41 บ้านหนองยาง 53.56 43.50 -10.06 59.08 15.58
42 บ้านนาพา 53.10 46.61 -6.49 65.48 18.87
43 บ้านไสเตาอ้อย 57.77 49.13 -8.64 67.13 18.00
44 บ้านจันดี 55.77 48.15 -7.62 54.79 6.64
45 ชุมชนบ้านนาวา 52.00 46.25 -5.75 65.28 19.03
46 บ้านนาเส 53.08 46.36 -6.72 60.84 14.48
47 ชุมชนวัดสำโรง 53.95 49.66 -4.29 63.34 13.68
48 บ้านนาเกิดผล 58.13 48.88 -9.25 60.00 11.12
49 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 64.64 45.76 -18.88 63.39 17.63
50 บ้านสวน 55.62 47.96 -7.66 59.60 11.64
51 บ้านคลองจัง 57.79 56.82 -0.97 62.83 6.01
52 บ้านบางรูป 53.21 42.19 -11.02 58.33 16.14
53 บ้านไสส้าน 55.75 53.27 -2.48 59.25 5.98
54 บ้านเขาตาว 50.82 44.94 -5.88 62.65 17.71
55 ตชด.บ้านยูงงาม 53.79 51.00 -2.79 58.04 7.04
56 บ้านควนอวดพัน 59.21 43.70 -15.51 58.63 14.93
57 วัดควนชม 58.32 44.76 -13.56 61.33 16.57
58 บ้านปลายเส 49.10 38.59 -10.51 58.63 20.04
59 ชุมชนวัดอัมพวัน 53.86 40.96 -12.90 56.64 15.68
60 บ้านโคกยาง* 61.75 44.00 -17.75 59.45 15.45
61 วัดเพ็ญญาติ 41.13 39.63 -1.50 64.92 25.29
62 บ้านบ่อปลา 59.23 57.51 -1.72 62.75 5.24
63 บ้านชายคลอง 55.32 53.88 -1.44 59.23 5.35
64 วัดวังหีบ 50.18 43.32 -6.86 55.44 12.12
65 บ้านไสยูงปัก 49.00 41.74 -7.26 58.52 16.78
66 บ้านวังเต่า 56.36 48.08 -8.28 62.55 14.47
67 วัดสวนขัน 51.86 41.97 -9.89 59.25 17.28
68 วัดกะโสม 54.68 49.64 -5.04 61.75 12.11
69 วัดเขากลาย 51.53 55.23 3.70 53.67 -1.56
70 บ้านคลองเสาเหนือ 52.14 45.66 -6.48 61.56 15.90
71 บ้านเกาะขวัญ 54.83 49.55 -5.28 58.85 9.30
72 ชุมชนบ้านสี่แยก 47.18 43.11 -4.07 55.94 12.83
73 บ้านปลายรา 52.53 43.70 -8.83 55.71 12.01
74 บ้านสระนางมโนราห์ 48.13 40.50 -7.63 57.08 16.58
75 บ้านทอนวังปราง 49.41 44.29 -5.12 58.54 14.25
76 พรรณราชลเขต 42.54 48.31 5.77 61.31 13.00
77 องค์การสวนยาง 2 44.55 49.01 4.46 57.71 8.70
78 ราษฎร์ประชาอุทิศ 46.06 41.96 -4.10 61.44 19.48
79 บ้านบ่อมอง 56.95 54.46 -2.49 60.13 5.67
80 ฉวาง 62.70 55.43 -7.27 60.11 4.68
81 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 55.93 52.05 -3.88 64.64 12.59
82 บ้านควนประ 50.00 45.81 -4.19 56.75 10.94
83 วัดลำนาว 52.18 48.54 -3.64 59.88 11.34
84 วัดหนองดี 53.57 50.18 -3.39 61.76 11.58
85 วัดทุ่งส้าน 60.18 67.50 7.32 56.38 -11.12
86 บ้านบนควน 55.45 47.17 -8.28 58.04 10.87
87 บ้านไสโคกเกาะ 55.13 51.63 -3.50 55.92 4.29
88 บ้านหนองเจ 48.56 45.27 -3.29 58.61 13.34
89 บ้านคลองงา 54.11 44.87 -9.24 57.68 12.81
90 บ้านวังยวน 57.63 55.57 -2.06 60.42 4.85
91 ราชประชานุเคราะห์ 6 51.68 51.78 0.10 55.12 3.34
92 ราชเวชพิศาล 51.08 51.07 -0.01 58.39 7.32
93 วัดประดิษฐาราม 43.34 46.65 3.31 61.46 14.81
94 วัดจันดี 51.72 46.68 -5.04 57.14 10.46
95 บ้านไสโป๊ะ 51.89 41.47 -10.42 64.33 22.86
96 หมู่บ้านป่าไม้ 53.27 42.93 -10.34 55.25 12.32
97 บ้านห้วยปริก 49.35 47.05 -2.30 59.49 12.44
98 บ้านปากน้ำ 55.64 38.98 -16.66 59.48 20.50
99 บ้านทุ่งกรวด(ทุ่งใหญ่) 55.96 45.03 -10.93 56.22 11.19
100 ตชด.ช่างกลปทุมวัน 56.53 48.64 -7.89 55.84 7.20
101 วัดโบราณาราม 50.34 53.34 3.00 57.98 4.64
102 บ้านหาดทรายแก้ว 54.89 42.91 -11.98 55.30 12.39
103 เจริญรัชต์ภาคย์ 55.66 49.46 -6.20 58.82 9.36
104 บ้านกรุงหยันใต้ 52.40 37.04 -15.36 55.60 18.56
105 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 49.10 44.21 -4.89 57.81 13.60
106 วัดควนยูง(ฉวาง) 55.80 44.95 -10.85 55.89 10.94
107 วัดภูเขาหลัก* 47.75 35.63 -12.12 67.50 31.87
108 บ้านห้วยรื่น 54.16 50.05 -4.11 60.72 10.67
109 วัดขนาน 62.47 57.27 -5.20 62.88 5.61
110 วัดมะนาวหวาน 54.10 48.45 -5.65 57.85 9.40
111 วัดคงคาเจริญ 57.46 48.78 -8.68 63.10 14.32
112 วัดท่ายาง 54.01 46.33 -7.68 55.66 9.33
113 วัดมังคลาราม 53.53 40.95 -12.58 54.32 13.37
114 บ้านคอกช้าง 56.48 46.15 -10.33 56.78 10.63
115 บ้านนาตำเสา 48.10 50.97 2.87 56.84 5.87
116 บ้านวังตลับ 61.50 50.41 -11.09 53.23 2.82
117 บ้านวังหิน 52.23 50.48 -1.75 57.33 6.85
118 บ้านนาใหญ่ 45.61 49.48 3.87 59.69 10.21
119 วัดยางค้อม 38.16 43.71 5.55 60.22 16.51
120 วัดนางเอื้อย 50.95 46.85 -4.10 50.67 3.82
121 บ้านนาโพธ์ 48.55 49.95 1.40 53.81 3.86
122 วัดควนสูง 55.55 50.46 -5.09 58.49 8.03
123 วัดก้างปลา 65.89 56.78 -9.11 57.61 0.83
124 บ้านหนองใหญ่ 58.38 44.36 -14.02 55.96 11.60
125 บ้านคุ้งวังวัว 54.50 32.73 -21.77 57.04 24.31
126 บ้านควนตม 59.63 49.20 -10.43 53.25 4.05
127 บ้านนาพรุ 56.15 43.02 -13.13 55.42 12.40
128 วัดวังหิน 50.65 52.81 2.16 53.00 0.19
129 ตชด.บ้านไร่ยาว 42.20 47.61 5.41 49.13 1.52
130 วัดโคกหาด 57.51 54.81 -2.70 55.94 1.13
131 วัดกะเปียด 50.35 46.85 -3.50 52.01 5.16
132 วัดมะเฟือง 56.50 45.75 -10.75 61.92 16.17
133 วัดควน 53.61 48.70 -4.91 58.79 10.09
134 บ้านไร่มุสลิม 50.86 42.00 -8.86 51.71 9.71
135 ชุมชนบ้านหน้าเขา 56.52 59.44 2.92 62.90 3.46
136 วัดมะปรางงาม 57.08 45.53 -11.55 53.83 8.30
137 สังวาลย์วิท 7 52.03 44.23 -7.80 55.50 11.27
138 ชุมชนบ้านไทรห้อง 53.10 47.86 -5.24 50.94 3.08
139 บ้านพอโกบ 60.38 38.47 -21.91 50.83 12.36
140 บ้านควน 42.06 33.75 -8.31 43.13 9.38
141 วัดสุวรรณคีรี 47.94 42.03 -5.91 56.38 14.35
142 บ้านหนองคล้า 47.95 54.86 6.91 52.85 -2.01
143 บ้านเหนือคลอง 42.56 82.75 40.19 57.81 -24.94
144 คล่องหมื่นเพชร 52.73 38.19 -14.54 49.17 10.98
145 ไทยรัฐวิทยา 38 49.75 -49.75 55.15 55.15
146 วัดควนยูง(ทุ่งใหญ่) 53.58 39.16 -14.42 53.06 13.90
147 บ้านนาท่อม 53.82 45.20 -8.62 54.46 9.26
148 บ้านบางตะเภา 48.12 43.57 -4.55 49.42 5.85
149 บ้านไสยาสน์ 50.61 47.86 -2.75 56.70 8.84
150 บ้านคลองโอม 50.83 52.63 1.80 48.88 -3.75
151 บ้านไสใหญ่ 56.56 48.30 -8.26 54.37 6.07
152 บ้านสามัคคีธรรม 54.47 43.81 -10.66 50.54 6.73
153 บ้านปลายคลองเพรง 56.15 45.59 -10.56 53.63 8.04
154 องค์การสวนยาง 3 46.48 42.44 -4.04 55.65 13.21
155 วัดเขาโร 59.49 45.29 -14.20 54.18 8.89
156 บ้านน้ำพุ 56.72 50.26 -6.46 50.69 0.43
157 วัดหาดสูง 57.43 55.13 -2.30 50.73 -4.40
158 บ้านพรุวง 58.75 34.75 -24.00 47.30 12.55
159 บ้านเขาวง 56.03 39.00 -17.03 50.44 11.44
160 บ้านพูน 45.79 46.73 0.94 50.62 3.89
161 บ้านควนประชาสรรค์ 50.86 44.52 -6.34 50.31 5.79
162 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 44.36 41.97 -2.39 47.99 6.02
163 วัดควนสระบัว 54.02 34.14 -19.88 53.20 19.06
164 องค์การสวนยาง 1 66.63 39.66 -26.97 51.25 11.59
165 บ้านปากแพรก 40.73 38.16 -2.57 48.16 10.00
166 บ้านแพรกกลาง 45.73 38.18 -7.55 47.84 9.66
167 วัดวังรีบุญเลิศ 57.61 49.24 -8.37 53.36 4.12
168 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์ 54.90 43.65 -11.25 53.87 10.22
169 วัดหลักช้าง 50.40 34.38 -16.02 50.52 16.14
170 ทุ่งควายพัฒนศึกษา 47.25 46.70 -0.55 48.72 2.02
171 บ้านนาเหนือ 49.50 40.99 -8.51 50.16 9.17
172 วัดโคกเมรุ 37.25 42.67 5.42 49.35 6.68
173 วัดวิสุทธิวงศ์ 39.83 34.30 -5.53 42.00 7.70
174 วัดใหม่ 56.75 49.20 -7.55 54.29 5.09
175 บ้านวังวัว 57.54 40.94 -16.60 51.00 10.06
176 ชุมชนบ้านปากเสียว 46.65 42.93 -3.72 44.12 1.19
177 บ้านคลองปีก 47.04 33.79 -13.25 55.38 21.59
178 บ้านนา 45.19 37.16 -8.03 45.23 8.07
179 สมสรร 54.73 47.15 -7.58 53.90 6.75
180 บ้านนาปราน 56.80 51.92 -4.88 44.18 -7.74
181 บ้านคลองกุย 52.63 43.23 -9.40 45.67 2.44
182 บ้านโคกวัด 52.41 44.42 -7.99 42.95 -1.47
183 วัดถ้ำใหญ่ 37.75 37.91 0.16 40.21 2.30
184 บ้านนิคมวังหิน 48.83 41.52 -7.31 35.21 -6.31
185 บ้านนาบอน 45.81 34.90 -10.91 43.88 8.98
186 บ้านคลองสาย 53.38 33.16 -20.22 36.25 3.09
187 วัดสวนพิกุล 44.67 47.16 2.49 32.56 -14.60
188 วัดวังขรี 43.71 53.38 9.67 40.90 -12.48
id โรงเรียน ไทยปี 59 ไทยปี 60 ไทยปี 61